Prejsť na obsah

Výzva na postdoktorandské pobyty

31minút, 52sekúnd

O pozíciu postdoktoranda sa môžu uchádzať tí, ktorí:

 • o pozíciu výskumného pracovníka – postdoktoranda sa môžu uchádzať iba tí uchádzači, ktorí ukončili tretí stupeň vysokoškolského štúdia a zároveň spĺňajú minimálne požiadavky/kritériá uvedené vo výzve.
 • uchádzač na obsadenie pracovného miesta – postdoktoranda musí byť k 30. 9. príslušného roku vyhlásenia výzvy najviac päť kalendárnych rokov po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (do tohto intervalu sa nezapočítava materská a rodičovská dovolenka, civilná vojenská služba, vojenská služba a iné objektívne prekážky výkonu odbornej praxe).

Termín na podanie prihlášky: 30. jún 2024

Výberový proces: Výber uchádzačov realizuje výberová komisia vymenovaná rektorom UPJŠ na základe posúdenia predložených materiálov.

Predpokladaný začiatok: október 2024

Kontaktná osoba: Zuzana Szattlerová – tajomník stálej pracovnej skupiny,  zuzana.szattlerova@upjs.sk, +421 55 234 1129

Uchádzač predloží k žiadosti materiály v elektronickej podobe emailom na adresu tajomníka stálej pracovnej skupiny:

 • prihlášku na postdoktorandský pobyt,
 • profesijný životopis,
 • osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní druhého a tretieho stupňa,
 • prehľad výstupov publikačnej činnosti evidovaných v profesijných databázach WoS, SCOPUS a ERIH+ vrátane ohlasov na publikované práce; v prípade výstupov, ktoré nie sú evidované v profesijných databázach WoS, SCOPUS a ERIH+, sa pri podaní žiadosti predkladajú ich kópie, resp. kópie strán, z ktorých je zrejmé autorstvo uchádzača a sú uvedené relevantné bibliografické informácie (titulný list publikácie, tiráž, obsah, dokumentácia o recenznom konaní, ak recenzenti nie sú uvedení v publikácii), prehľad patentov, úžitkových vzorov a iných foriem duševného vlastníctva,
 • prehľad účasti na riešení vedeckovýskumných projektov a absolvovaných zahraničných študijných pobytov,
 • prehľad doterajších najvýznamnejších úspechov a ocenení,
 • dva odporúčajúce listy od dvoch profesorov, pričom iba jeden z profesorov môže byť zo školiaceho pracoviska uchádzača,
 • akceptačný list od prijímajúceho profesora,
 • výskumný zámer projektu počas navrhovaného pôsobenia na danom pracovisku (v rozsahu maximálne 5 strán),
 • potvrdenie o doterajšej praxi (podľa aktuálnosti),
 • výpis z registra trestov; ten predkladajú iba vybraní uchádzači.

FORMULÁR PRIHLÁŠKY NA STIAHNUTIE TU

8. 4. 2024 – 30. 6. 2024: termín na podanie prihlášky na postdoktorandský pobyt

2. 7. 2024 – 12. 7. 2024: zasadnutie výberovej komisie na obsadenie postdoktorandských pobytov

15. 7. 2024 – 19. 7. 2024: informovanie všetkých uchádzačov

Október 2024: začiatok postdoktorandského pobytu

Názov témy: Rozvíjanie nových trendov operátorovej teórie

Anotácia:
Časovo-frekvenčná analýza, majúca základy v kvantovej mechanike a analýze signálov, sa rozvinula do samostatnej matematickej disciplíny, ktorá v sebe spája časti harmonickej analýzy, kombinatorickej a geometrickej analýzy, teórie reprezentácií, pseudo-diferenciálnych operátorov a C*-algebier. Metódy, prístupy a snáď čoraz viac dôležitejšia filozofia časovo-frekvenčnej analýzy umožňujú preskúmať známe výsledky z inej perspektívy, objaviť nové neodhalené oblasti klasickej teórie funkcií a taktiež určiť prekvapujúce a hlboké vzťahy medzi problémami vyskytujúcimi sa v oblasti matematiky, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť od seba vzdialené.
Jednotiacou témou predloženého projektu je použitie metód komplexnej a harmonickej analýzy pri skúmaní vlastností a správania sa objektov operátorového počtu v kontexte časovo-frekvenčnej analýzy. Fascinujúcim príkladom takejto plodnej súhry oblastí komplexnej, harmonickej a časovo-frekvenčnej analýzy sú Toeplitzove operátory, ktoré predstavujú jednu z najdôležitejších tried nesamoadjungovaných operátorov. Tieto operátory sú dôležité v súvislosti s množstvom problémov vo fyzike, pravdepodobnosti, finančníctve, hydrológii, teórii informácie, spracovania signálov, atď. Cieľom projektu je rozvinutie nových techník pre hlbšie štúdium vlastností a správania sa týchto operátorov, ako aj charakterizácie ich operátorových algebier v kontexte poly-analytických funkcionálnych priestorov.
Metodické postupy riešenia projektu sú dané predmetom skúmania, ktorý je charakteristický na jednej strane svojou komplexnosťou a interdisciplinárnosťou v rámci samotnej matematiky, nakoľko využíva poznatky a metódy funkcionálnej, komplexnej, operátorovej a časovo-frekvenčnej analýzy, na druhej strane aj aplikáciami vo viacerých oblastiach (matematickej) fyziky, či inžinierskych vedách. Preto sa od uchádzača očakávajú hlboké vedomosti z uvedených oblastí.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Meno: Katarína Cechlárová
E-mail: katarina.cechlarova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Meno: Ondrej Hutník
E-mail: ondrej.hutnik@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
B.Sc., M.Sc., PhD. v odbore matematika, zameranie na komplexnú analýzu, funkcionálnu analýzu, operátorovú teóriu a operátorové algebry; publikácie a vystúpenia na konferenciách z operátorovej teórie.

Katedra fyzikálnej chémie

Názov témy: Štúdium katalytických vlastností kovových materiálov pre aplikáciu v elektrochemických senzoroch

Anotácia:
Hlavným cieľom projektu je nájsť najvhodnejší materiál na modifikáciu elektród pre využitie v elektrochemických senzoroch na diagnostiku ochorení. Nedávne pokroky v nanotechnológii silne ovplyvnili vývoj elektrochemických senzorov, z dôvodu katalytických vlastností nanomateriálov vyplývajúcich z ich veľkosti a tvaru. Výhodou využitia nanomateriálov pri konštrukcii elektrochemických senzorov je oxidácia analytov priamo na povrchu elektródy bez prítomnosti enzymatickej zložky. Na modifikáciu elektród boli v minulosti použité rôzne typy nanomateriálov, ako sú nanočastice, porézne častice, nanotrubičky atď. Z toho dôvodu sa počas tohto projektu budú testovať rôzne kovové materiály s rôznymi tvarmi, veľkosťami a rozmiestnením pre výber materiálu s najvhodnejšími vlastnosťami.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
E-mail: renata.orinakova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: RNDr. Ivana Šišoláková, PhD.
E-mail: ivana.sisolakova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Získanie titulu PhD. v niektorom zo študijných programov Fyzikálna chémia, Biofyzika (resp. príbuznom študijnom programe), minimálne tri publikácie publikované vo vedeckých časopisoch vedených v databáze WoS, minimálne na jednej z nich prvý alebo korešpondujúci autor, skúsenosti v oblasti elektrochémie a elektroanalýzy.


Katedra fyzikálnej chémie

Názov témy: Vývoj pokročilých biomateriálov

Anotácia:
Hlavným cieľom bude príprava degradovateľných kovových biomateriálov na báze Fe a Zn a ich modifikácia bioaktívnymi povlakmi na báze keramiky a polymérov. Dôraz bude kladený na štúdium možnosti zabudovania liečivej zložky do povlaku a následne na mechanizmus a kinetiku uvoľňovania liečiva pri degradácií biomateriálu.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
E-mail: renata.orinakova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
E-mail: renata.orinakova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • titul PhD. v niektorom zo študijných programov Fyzikálna chémia, Anorganická chémia, Biofyzika, Biochémia
 • minimálne tri publikácie publikované vo vedeckých časopisoch evidovaných v databáze WoS, minimálne na jednej z nich prvý alebo korešpondujúci autor,
 • skúsenosti v oblasti elektrochémie

Názov témy: Stereoselektívna syntéza a in vitro biologický profil sfingomimetík 21. storočia

Anotácia:
Príprava malej knižnice naturálných piperidín-obsahujúcich sfingomimetík a ich neprírodných analógov z dostupných sacharidových chirónov takých ako dimetylester kyseliny L- a D-vínnej, a L- a D-arabinóza. Vyššie zmienené C-alkylpiperidín-alkoholy disponujú širokým diapazónom biologických aktivít, vrátane protirakovinovej a schopnosti inhibovať glykozidázy. Vypracovaná stratégia je postavená na: (i) HWE olefinácií potrebnej pre elongáciu základného uhlíkového skeletu, (ii) heterosigmatropných prešmykoch pre vybudovanie nového stereocentra s aminoskupinou, (iii) vnútromolekulovej nukleofilnej substitúcií pre kreovanie piperidínovej jednotky a (iv) Grubbsovej skríženej metatézy olefínov pre implementovanie lipofilného reťazca v neskoršom štádiu syntézy, čo dáva tomuto prístupu možnosti pre konštrukciu modifikovaných derivátov s rôznou dĺžkou a funkcionalizáciou bočného ramena. V prípade deoxocassinu a jeho enantioméru (oba obsahujú –CH3 fragment namiesto hydroxymetylu) sa aplikuje Gareggov protokol s následnou reduktívnou dehalogenáciou.
Cieľové molekuly budú podrobené ohodnoteniu ich antiproliferačnej aktivity na palete humánnych rakovinových bunkových línií. Rovnako tak sa preverí aj ich cytotoxicita voči zdravým bunkám v spolupráci s ÚF LF UPJŠ a Centrom interdisciplinárnych biovied (CIB). Okrem toho sa plánuje u vybraných derivátov testovať aj ich schopnosť inhibovať niekoľko zaujímavých glykozidáz.

Obrázok: Syntetický plán k cieľových piperidínovým sfingomimetikám.

Prijímajúci profesor: Miroslava Martinková, doc. RNDr. PhD. (univerzitný profesor), vedúca Katedry organickej chémie
E-mail: miroslava.martinkova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: Miroslava Martinková, doc. RNDr. PhD. (univerzitný profesor)
E-mail: miroslava.martinkova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Pokročilé skúsenosti s cielenou syntézou prírodných látok a ich analógov, využívajúcou predovšetkým sacharidové molekuly ako východiskové chiróny. Vedomosti z oblasti modernej stereoselektívnej syntézy chirálnych polyfunkčných molekúl.


Názov témy: Nekonvečné magnetické materiály na báze 4f molekulových magnetov a ílov.

Anotácia:
Hlavným cieľom postdoktorandského štúdia je príprava a štúdium vlastností nových nekonvečných magnetických  materiálov tvorených jednomolekulovými magnetmi na báze 4f prvkov uzavretých v nosiči tvorenom syntetickými ílmi. Proces uzatvárania  bude prebiehať prostredníctvom iónovej výmeny iónových komplexov vybraných 4f prvkov vo vodnom prostredí. V rámci práce sa pripravia a charakterizujú nové iónové komplexy 4f prvkov a stanoví sa ich kryštálová štruktúra. Súčasťou charakterizácie bude aj objasnenie ich magnetických vlastností, to je overenie existencie javu pomalej magnetickej relaxácie. Po úspešnom uzatvorení komplexného katiónu 4f prvku sa budú nové netradičné materiály charakterizovať a rovnako sa budú skúmať ich magnetické a termodynamické vlastnosti. V rámci štúdia sa budú overovať aj možnosti praktickej aplikácie nových nekonvenčných materiálov v oblastiach pamäťových médií s veľmi vysokou hustotou zápisu a kvantových technológií. V prípade zaujímavých zistení sa bude uvažovať o možnosti patentovej ochrany nových poznatkov.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
E-mail: juraj.cernak@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
E-mail: juraj.cernak@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Absolvent PhD. štúdia z odboru Anorganická chémia, maximálne do 2 rokov po ukončení štúdia so skúsenosťami v oblasti syntéz komplexov 4f prvkoch, organických syntéz ligandov, a metódami charakterizácie ako sú IČ a NMR spektroskopia, metódou monokryštálovej rtg. štruktúrnej analýzy. Požaduje sa dobrá znalosť anglického jazyka a doterajšia publikačná činnosť v karentovaných časopisoch (minimálne 3 karentované publikácie).

Názov témy: Environmentálny rozmer osobitných odvetví medzinárodného práva verejného

Anotácia:
Medzinárodnoprávne environmentálne úpravy v súčasnosti, vzhľadom na identifikované ekologické problémy na planéte Zemi,  nadobúdajú čoraz väčší význam. V nadväznosti na tému post-doktorandského výskumu bude výskum zameraný na identifikáciu environmentálneho rozmeru osobitných odvetví medzinárodného práva verejného a to najmä medzinárodnoprávnej úpravy územných režimov, práva medzinárodných orgánov a organizácii, medzinárodného práva ľudských práv,  medzinárodného práva ozbrojených konfliktov, medzinárodného práva odzbrojenia, medzinárodného trestného práva a pod. Environmentálny rozmer uvedených osobitných odvetví medzinárodného práva verejného bude vedecky skúmaný z pohľadu formy jeho zakotvenia, kontrolných mechanizmov dodržiavania príslušných pravidiel environmentálneho charakteru ako i mechanizmov riešenia sporov v danej oblasti. 

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
E-mail: juraj.jankuv@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
E-mail: juraj.jankuv@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Absolvovanie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v SR alebo v zahraničí, v odbore medzinárodné právo. 

Názov témy: Zmluvy a tretie osoby

Anotácia:
Pracovný vedecký zámer sa koncentruje na zmluvy a tretie strany, účinky zmlúv na tretie strany, vstupy tretích strán do zmlúv a iné interakcie kontraktu s tretími osobami, pričom jedným z právnych poriadkov, ktoré budú skúmané, musí byť slovenské právo. Uchádzač by sa mal venovať samostatnému právnemu výskumu, publikovať vedecky relevantné výstupy, zúčastňovať sa vedeckých konferencií, zapájať sa do presunu poznatkov do pedagogického procesu..

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vedúci Katedry občianskeho práva Práv. F UPJŠ, Kováčska 26, 040 75 Košice-Staré Mesto
E-mail: peter.vojcik@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vedúci Katedry občianskeho práva Práv. F UPJŠ, Kováčska 26, 040 75 Košice-Staré Mesto
E-mail: peter.vojcik@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • vzdelanie v odbore právo (prednostne odbory súkromného práva), tretí stupeň (PhD.)
 • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka
 • okrem znalostí slovenského súkromného práva je výhodou dobrá orientácia v niektorom príbuznom právnom poriadku (nie len českom)
 • medzinárodné skúsenosti (najmä zahraničné študijné alebo vedecké pobyty)
 • účasti na vedeckých konferenciách, sympóziách
 • publikačné výstupy vrátane komparatívnych výstupov zo súkromného práva

Názov témy: Prejavy digitalizácie v daňovom práve a finančnom práve s dôrazom na kryptoaktíva a digitálne služby

Anotácia:
Dynamickosť. Týmto atribútom sa vyznačuje život v spoločnosti, pričom uvedené je podmienené viacerými skutočnosťami. Medzi tieto patrí (okrem iného) aj technologický pokrok, a preto dobu, v ktorej sa ľudstvo v súčasnosti nachádza, zvykneme označovať aj ako digitálna (priemyselná) revolúcia 4.0. Kryptoaktíva, digitálne služby a mnohé iné fenomény dnešnej doby ovplyvňujú všetky sféry existencie jednotlivcov, a to aj bez toho, aby si to nevyhnutne uvedomovali. Vzhľadom na to, že možno identifikovať viaceré javy digitálnej (priemyselnej) revolúcie 4.0, výskum by sa mal v rámci postdoktorandského pobytu obmedziť na otázky finančno-právnych a daňovo-právnych aspektov kryptoaktív a zdaňovanie digitálnych služieb. Ide o interdisciplinárnu problematiku, ktorá má nielen technologické a ekonomické presahy, ale zároveň výrazne široký právny rozmer s európskym až medzinárodným kontextom. Preto možno identifikovať rozsiahly priestor pre vedeckú obec, ktorá svojou činnosťou môže prispieť k tvorbe kvalitnej daňovo-právnej a finančno-právnej normotvorby v oblasti kryptoaktív a digitálnych služieb tak, aby sa vyznačovala účelnosťou, logickosťou, racionálnosťou a dôslednou orientáciou na správne a prospešne vymedzený cieľ. To sú ideálne vlastnosti zákonodarstva a otvára sa tak ďalší priestor pre výskum v rámci postdoktorandského pobytu, ktorého výsledky môžu predstavovať prínos k ich dosiahnutiu.

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
E-mail: jan.husar@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
E-mail: miroslav.strkolec@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore právo,
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch neevidovaných v prestížnych databázach,
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch evidovaných v prestížnych databázach (Scopus, Web of Science, ERIH PLUS),
 • skúsenosti s riešením vedeckých grantov,
 • počítačové zručnosti,
 • pedagogická prax,
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka.

Názov témy: Tvorba hraníc južného Slovenska v prvej polovici 20. storočia

Anotácia:
Tvorba hraníc Československa a neskôr Slovenskej republiky je ťažiskovou témou pre pochopenie samotnej existencie SR. Vo vzťahu k územiu Slovenska je možné konštatovať, že vytýčiť a dodržiavať hranice bolo a stále je existenčne dôležité z hľadiska zachovania samostatnosti a zvrchovanosti  SR. Predkladaná téma predpokladá podrobný výskum tvorby a zmien hraníc územia Slovenska v období po vzniku 1. ČSR až do roku 1950. Toto obdobie bolo mimoriadne búrlivé z hľadiska zahraničných vzťahov najmä s Maďarskom. Uchádzač musí v tejto súvislosti absolvovať okrem štúdia odbornej literatúry aj náročný archívny výskum a podrobiť analýze najmä archívne dokumenty z uvedeného obdobia. Predpokladá sa podrobné zhodnotenie ustanovení oboch Trianonských mierových zmlúv ako aj podrobný výskum Viedenskej arbitráže. Postdoktorand v závere svojho výskumu po zhodnotení údajov získaných z dokumentov a príslušnej literatúry (domácej i zahraničnej) bude musieť zaujať stanovisko k prípadnej (dnes najmä niektorými maďarskými politikmi) pertraktovanej otázke možnosti revízie hraníc.

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
E-mail: gabriela.dobrovicova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
E-mail: erik.stenpien@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • uchádzač musí byť absolventom III. stupňa vysokoškolského denného štúdia v odbore právo
 • uchádzač musí byť k 30. 9. 2024 najmenej rok a najviac 5 kalendárnych rokov po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
 • účasť aspoň na 1 ukončenom domácom grantovom projekte (VEGA, KEGA, APVV) na pozícií zodpovedného riešiteľa alebo člena riešiteľského kolektívu
 • publikovanie aspoň 1 monografie v domácom vydavateľstve alebo aspoň odovzdanie rukopisu monografie do tlače
 • publikovanie aspoň 3 prác v domácom alebo zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise, alebo v zborníku z medzinárodnej konferencie
 • pedagogické skúsenosti
 • skúsenosti s archívnym výskumom
 • aktívna znalosť angličtiny alebo iného svetového jazyka

Názov témy: Inovatívne riešenia nedostatku kapitálu v obchodnej spoločnosti

Anotácia:
V súčasnosti prebiehajú vnútroštátne a európske diskusie týkajúce sa kapitálovej vybavenosti obchodných spoločností. Na európskej úrovni sa aktuálne kladie dôraz na vyhľadávanie alternatívnych zdrojov financovania obchodných spoločností a kapitálovú štruktúru týchto spoločností. Vzhľadom na to, že možno identifikovať viaceré nové formy a spôsoby financovania spoločností, ktorých legislatívne uchopenie zatiaľ nie je jednoznačne upravené, výskum v rámci postdoktorandského pobytu by sa mal zamerať na otázku akými alternatívnymi zdrojmi možno obchodné spoločnosti financovať a akým spôsobom sú spoločnosti chránené pred znehodnotením tých aktív, ktoré tvoria zdroje financovania. Keďže na európskom finančnom trhu ešte len postupne dochádza k legislatívnemu ukotveniu rôznych alternatívnych aktív spôsobilých vytvárať majetkovú hodnotu, je plánovaný výskum otvorený k riešeniu viacerých teoretických a praktických otázok, ktoré budú pri postupnom legislatívnom zakotvovaní týchto alternatívnych aktív vznikať.

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
E-mail: jan.husar@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
E-mail: jan.husar@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore právo,
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch neevidovaných v prestížnych databázach,
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch evidovaných v prestížnych databázach (Scopus, Web of Science, ERIH PLUS),
 • skúsenosti s riešením vedeckých grantov,
 • počítačové zručnosti,
 • pedagogická prax,
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka.

Názov témy: Súkromnoprávne aspekty a verejnoprávne aspekty súťažného práva na pozadí digitálnych trhov

Anotácia:
Nastolená téma v sebe sústreďuje prienik digitálnych technológií do oblastí obchodného práva, s dôrazom na súťažné právo. V rámci jednotného digitálneho trhu Európskej únie sú stabilnými prvkami digitálne giganty pôsobiace ako strážcovia prístupu podliehajúce špecifickým regulačným režimom, fenomén geografického blokovania, či algoritmizácia užívateľov základne kyberpriestoru. Cieľom je selekcia signifikantných  súkromnoprávnych a verejnoprávne aspektov pôsobenia technologických gigantov a súvisiacich javov na relevantných trhoch a analýza regulácie digitálnych platforiem v európskom a vnútroštátnom právnom prostredí, so zreteľom na súťažné právo.

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
E-mail: jan.husar@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
E-mail: regina.huckova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá, ktoré kandidát na obsadenie pracovného miesta postdoktoranda musí spĺňať:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore právo
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch evidovaných v prestížnych databázach (Scopus, WOS),
 • participácia na riešení vedeckých projektov.

Názov témy: Interpretácia veľkých diel v digitálnom veku

Anotácia:
Interdisciplinárny projekt možno zaradiť do filozofickej hermeneutiky, experimentálnej filozofie a pedagogiky čítania náročnejších textov. Hermeneutika skúma chápanie literatúry a iných umeleckých foriem ako dôležitého prostriedku pre porozumenie seba samého, iných a sveta.
Prvým zámerom projektu je porovnať chápanie interpretácie u najvýznamnejších moderných mysliteľov v oblasti hermeneutiky a filozofie jazyka vychádzajúcej z fenomenológie − H.-G. Gadamera, P. Ricœura a J. Derridu −, s koncepciou hermeneutiky ako živej exegézy E. Levinasa, ktorá zatiaľ nebola samostatne ani systematicky spracovaná.
Po druhé, zároveň overiť filozofické predpoklady v reálnom čase prostredníctvom čítania vybraných zásadných diel kultúrnych dejín Európy v experimentálnej študijnej skupine. Vybranú vzorku predstavuje Homérova Íliada a Danteho Komédia a Shakespearove drámy pracujúce s témou reči. Podľa Levinasa nám totiž až prítomnosť druhých otvára plný význam takýchto diel. Cieľom výskumného projektu je rozvinúť filozofickú reflexiu otázky interpretácie textu, ktorá sa odohráva v spoločenstve učiteľov a študentov. A skúmať, čo charakterizuje interpretáciu literárnych diel rôznych žánrov, ktoré spája to, že boli určené k živej performovaniu v komunite.
Špecifikom zakladajúcich diel jednotlivých kultúrnych tradícií je komplexný pohľad na život človeka vo svete a z toho plynúca zložitosť. Ich čítanie si preto žiada štúdium a výklad, ale aj zvláštnu koncentráciu − schopnosť, ktorá predstavuje nutnú podmienku pre vykonávanie akejkoľvek kreatívnej ľudskej činnosti (vrátane filozofie). Spoločné čítanie a komentovanie vhodne vybraných textov môže byť pre študentov rôznych záujmov, oborov a špecializácií jednou zo vzácnych príležitostí, kedy sa kultivujú emócie a pestuje obrazotvornosť, úcta k vlastnej kultúre a spoločenským inštitúciám, ako aj pokročilé jazykové schopnosti, čím sa prehlbuje kritické myslenie, ale aj rozvíjajú občianske kompetencie akými je sociálna empatia a otvorenosť voči dialógu s inými, čo sú kľúčové schopnosti pre človeka digitálnej doby.
Tento výskumný návrh kladie tieto hlavné otázky: Ako nám môže hľadisko spoločného štúdia textu objasniť samotný proces výkladu a prispieť pri hľadaní odpovedí na otázku vzťahu autora, textu a čitateľa v modernej filozofickej hermeneutike? Prečo by sa mali vybrané diela západného kánonu znovu stať súčasťou vzdelávania študentov v dobe AI? Ako môže filozofický (typologický) prístup pomôcť porozumieť dielam? Ktoré metódy a príklady dobrej praxe k nám možno preniesť zo Spojených štátov amerických, kde sa dlhodobo pracuje s takýmito textami v univerzitnom i mimoškolskom vzdelávaní? A konečne, aký je rozdiel medzi online a off-line seminármi?

Prijímajúci profesor: prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
E-mail: eugen.andreansky@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
E-mail: robert.stojka@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Kandidát by mal byť znalcom v oblasti filozofie výchovy, etiky a hermeneutiky. Mal by byť absolventom doktorandského stupňa štúdia zahraničnej vysokej školy, mal by mať skúsenosti s vlastnou pedagogickou činnosťou, mal by byť autorom vedeckých štúdií v domácich a zahraničných časopisoch, mal by mať skúsenosť s pôsobením vo výskumnom projekte.  

Názov témy: S konverziou, či bez?

Anotácia:
V rokoch 2016-2020 bol na Katedre anglistiky a amerikanistiky realizovaný medzinárodný projekt, ktorý sa zameral na derivačné siete v jazykoch Európy. Porovnával 55 jazykov, ktorými sa hovorí v európskom priestore, pričom každý jazyk bol zastúpený aspoň jedným jazykovedcom. Pri veľkom počte jazykov je potrebné stanoviť si hneď v úvode výskumu spoločné menovatele, aby bolo porovnanie vôbec možné. V tomto prípade to boli predovšetkým slovotvorné procesy na báze afixácie. Pri spoločnom stretnutí všetkých účastníkov projektu vyvolal najvášnivejšiu debatu slovotvorný proces, ktorý je známy pod niekoľkými termínmi – konverzia, transflexia, odvodzovanie nulovou morfému, paradigmatická zmena, rekategorizácia. Výsledkom diskusie bolo vylúčenie tohto procesu z ďalšieho skúmania. Pre porovnanie výsledných sietí bola zavedená úplne nová, originálna metodológia s dôrazom na výpočet štrukturálnej bohatosti jednotlivých derivačných sietí pomocou saturačnej hodnoty.
Ako však ukazuje práca Ľ. Andreja (Čo je možné  robiť s onomatopojami? Sémantická a slovotvorná charakteristika, rukopis), takýto prístup môže mať dramatický vplyv na výsledky analýzy. Vo svojej práci porovnáva derivačné siete veľmi špecifickej skupiny slov – onomatopojí (zvukomalebných slov) v slovenskom a anglickom jazyku. Premennou zostáva saturačná hodnota ale siete sú obohatené o proces konverzie. V opačnom prípade by boli pre anglický jazyk chudobné: pri výstavbe derivačných sietí, akékoľvek slovo odvodené od onomatopoje v anglickom jazyku prechádza v prvom kroku procesom konverzie. (napr. boomcitoslovceà boomsloveso). Aj keď je tento priekopnícky výskum významným prínosom k analýze derivačných sietí, je limitovaný povahou východiskovej vzorky slov, onomatopojí, ako aj analyzovanou vzorkou jazykov (anglický jazyk – slovenský jazyk). Porovnanie viacerých jazykov, v kombinácií s kontrastnou vzorkou analyzovaných slov by mala zodpovedať dve výskumné otázky: 1. Aký je vzťah medzi nasýtenosťou derivačných sietí a postavením konverzie v jazyku? 2. Aký je vzťah medzi nasýtenosťou derivačných sietí a charakterom východiskovej vzorky skúmaných slov?

Predkladaná téma predpokladá:

 • zostavenie vzorky jazykov;
 • diskusiu o pozícii konverzie v daných jazykoch;
 • zostavenie novej vzorky skúmaných slov;
 • zostavenie derivačných sietí s konverziou a bez konverzie;
 • určenie saturačných hodnôt pre jednotlivé siete a ich následnú komparáciu.

Súčasťou plánovaného štúdia a práce postdoktoranda je aj spolupráca so svetovými odborníkmi v oblasti konverzie a derivačných sieti, predovšetkým s profesorom Salvadorom Valerom z Univerzity v Granade (Španielsko).

Mottom Univerzity P. J. Šafárika je múdrosť minulosti – poznatky prítomnosti – vzdelanie budúcnosti. Navrhovaná téma S konverziou, či bez? predstavuje naplnenie tejto myšlienky. Nadväzuje na prácu špičkového tímu, ktorý pôsobil na Katedre anglistiky a amerikanistiky. Vo svojej činnosti vychádzal z múdrosti minulosti –  téz Pražského jazykového krúžku a z tradícií slovenskej jazykovedy. Prepájanie onomaziologického a semaziologického prístupu k slovotvorným javom sa stalo základnou charakteristikou prác profesora Štekauera a profesorky Körtvélyessy. Odrazili sa aj v poznatkoch prítomnosti – napríklad aj v publikácii Derivational networks across languages (Mouton de Gruyter, 2020), ktorá bola inšpiráciou pre predkladanú tému. Spracovanie témy v rámci postdoktorandského štúdia sa stane vzdelaním budúcnosti. Mala by viesť k výchove nových predstaviteľov Košickej jazykovednej školy.

Prijímajúci profesor: Prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
E-mail: livia.kortvelyessy@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: Prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
E-mail: livia.kortvelyessy@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • tretí stupeň vzdelávania (PhD.)  odbore filológia, resp. britské a americké štúdiá, jazykoveda
 • téma dizertačnej práce z oblasti všeobecnej/anglickej jazykovedy a slovotvorby
 • znalosť anglického jazyka na úrovni C1
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch evidovaných v prestížnych databázach (Scopus, WOS),
 • participácia na riešení vedeckého projektu.

Názov témy: Keď ciele spaľujú: úloha dosahovania cieľov v rámci pracovnej angažovanosti a vývoja symptómov vyhorenia

Anotácia:
Vyhorenie a pracovná angažovanosť predstavujú témy, ktoré sú spojené so závažnými praktickými dôsledkami pre jednotlivca, organizácie a spoločnosť. Poukazujú na to (1) početné prehľadové štúdie a meta-analýzy (napr. Bakker, Demerouti, et al., 2023; Gewin, 2021; Leo et al., 2021; Madigan & Curran, 2021; Neuber et al., 2022, 2022), ako aj (2) značná výskumná pozornosť, ktorá je týmto témam venovaná (v rámci Web of Sience možno nájsť k začiatku novembra 2023 takmer sedem a pol tisíc záznamov). Ciele predstavujú centrálny konštrukt pri analýze ľudskej motivácie, pričom ich možno konceptualizovať ako mentálnu reprezentáciu želaného stavu, ktorý si jedinec zaumienil dosiahnuť (Austin & Vancouver, 1996; Brandstätter & Bernecker, 2022). Dosahovanie cieľov však nie je takmer nikdy ideálne, môžu ho narušiť prekážky. Pri kumulácii prekážok môže nastať až akčná kríza, ktorá predstavuje rozhodovací konflikt, kedy jedinec začne zvažovať to, či od daného cieľa upustí alebo v jeho dosahovaní vytrvá (Brandstätter & Bernecker, 2022b; Kačmár, Wolf, et al., 2023). Akčná kríza je spätá s prežívaním negatívnych dôsledkov (Brandstätter et al., 2013; Brandstätter & Bernecker, 2022b; Wolf et al., 2019), čo naznačuje jej úzky súvis s rizikom rozvoja symptómov vyhorenia prostredníctvom viacerých mechanizmov. Predpokladáme, že problematické/funkčné ciele prispievajú k postupnému rozvoju symptómov vyhorenia/angažovanosti ale taktiež, že rozvoj symptómov vyhorenia prispieva k špecifickým problémom pri dosahovaní cieľov (t.z., únava a mentálne dištancovanie narúšajú motivačné a behaviorálne aspekty). Vedeckým zámerom je preto preveriť rolu pracovných cieľov (ktoré si jedinec volí a následne dosahuje) v rámci rozvoja symptómov vyhorenia a prac. angažovanosti. Čiastkovým cieľom je preverenie časovej dynamiky dosahovania cieľov a rozvoja symptómov vyhorenia/prac. angažovanosti v kontexte cieľov a protektívnych faktorov. Pôjde o výskum prierezového ale aj longitudinálneho charakteru v podobe série minimálne troch panelových zberov (Mulder & Hamaker, 2021; Mund & Nestler, 2019).

Prijímajúci profesor: prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
E-mail: margita.mesarosova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Monika Hricová, PhD.
E-mail: monika.hricova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Kandidát by mal byť znalcom v oblasti filozofie výchovy, etiky a hermeneutiky. Mal by byť absolventom doktorandského stupňa štúdia zahraničnej vysokej školy, mal by mať skúsenosti s vlastnou pedagogickou činnosťou, mal by byť autorom vedeckých štúdií v domácich a zahraničných časopisoch, mal by mať skúsenosť s pôsobením vo výskumnom projekte.

Názov témy: Moderné Heuslerove zliatiny pre praktické využitie

Anotácia:
Cieľom témy je dizajn a vývoj moderných Heuslerových zliatin vyznačujúcich sa unikátnymi fyzikálnymi vlastnosťami vhodnými pre praktické aplikácie. Jedná sa hlavne o jav tvarovej pamäte, magnetokalorický jav v okolí izbových teplôt a pod. V rámci projektu bude študovaný vplyv vhodne zvoleného tvaru, spôsobu prípravy a indukovanej anizotropie na odozvu amplitúdu, teplotný rozsah a ďalšie parametre javu tvarovej pamäte a magnetokalorického javu, rozhodujúce o využiteľnosti uvedených materiálov.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
E-mail: pavol.sovak@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., CPM TIP UPJŠ, spolugarant 3. stupňa, Progresívne materiály
E-mail: rastislav.varga@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • PhD. v odbore Fyzika kondenzovaných látok, Materiálová veda, Elektronika alebo pod.,
 • Skúsenosti v oblasti magnetickej alebo štruktúrnej charakterizácie magnetických materiálov
 • Primeraná publikačná činnosť

1. Aktuálnosť a vedeckosť cieľov, vedecká úroveň a kvalita projektu (0-25 bodov)

 • Posúdenie vedeckej úrovne projektu a vedeckosti metód využívaných v riešení projektu.
 • Zhodnotenie, do akej miery sú ciele projektu jasne definované a reálne dosiahnuteľné.
 • Posúdenie správnosti a opodstatnenosti navrhovanej metodiky riešenia projektu a jej efektívnosť z hľadiska splnenia deklarovaných cieľov.

2. Originálnosť projektu a koncepcie riešenia (0-25 bodov)

 • Zhodnotenie miery originálnosti projektu.

3. Štruktúra projektu, kvalita spracovania, logická nadväznosť postupov riešenia (0-20 bodov)

 • Posúdenie zrozumiteľnosti, vedeckej úrovne a adekvátnoti použitej metodiky.
 • Posúdenie realizácie projektu z hľadiska časového harmonogramu a stanovených vedeckých cieľov.

4. Odborné predpoklady postdoktoranda (0-30 bodov)

 • Zhodnotenie kvality vedeckých výstupov postdoktoranda.
 • Zhodnotenie kvality a počet riešených projektov, na ktorých sa postdoktorand spolupodieľal.

Študuj na UPJŠ