UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

IB4 - Projektový manažment

Garant: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

Fakulta verejnej správy

Anotácia: Študent po absolvovaní bloku bude vedieť vypracovať konkrétny projekt, ktorého náležitosti sú samozrejmou súčasťou žiadosti o nenávratné zdroje financovania, ktoré poskytujú príslušné ministerstvá SR v rámci jednotlivých operačných programov. Okrem uvedeného sa poslucháčovi poskytnú základné vedomosti a zručnosti, ktoré sa týkajú financovania a legislatívy  Európskej únie ako poskytovateľa finančných prostriedkov v nasledujúcom programovom období 2014 - 2020. Poslucháč bude po absolvovaní  bloku disponovať aktuálnymi informáciami potrebnými pre prípravu projektov financovanými so štrukturálnych fondov EÚ. Výučba sa bude realizovať v teoretickej rovine, ktorá bude doplnená o praktické aplikácie – projekty. Kurz pozostáva zo štyroch predmetov.
 

Certifikovaný interdisciplinárny kurz – IB4 Projektový manažment (výberové predmety)
 
Predmet Prednášajúci Rozsah Semester Odporúčaný
rok št.
Kredity Spôsob
ukonč.
Podmieňujúci
predmet
Štrukturálne fondy EÚ Ing. Eva Výrostová, PhD. 2/0 ZS   4 H  
Strategické riadenie doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 2/0 ZS   4 H  
Manažment projektov PhDr. Darina Koreňová, PhD. 2/0 LS   4 H  
Tvorba projektov doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 0/2 ZS   4 H  

 

Posledná aktualizácia: 28.07.2022