Prejsť na obsah

Erasmus+ výzva: Medzinárodné mobility KA131

10minút, 8sekúnd

Výzva pre doktorandov a zamestnancov UPJŠ na podávanie žiadostí na medzinárodné Erasmus+ mobility do krajín nepridružených k programu Erasmus+ (krajiny mimo EÚ/svet)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vníma mobility zamestnancov ako účinný nástroj na rozvoj odborných a osobných kompetencií a na budovanie vzťahov so zahraničnými partnermi. V súlade s tým mobility prispievajú k ďalšiemu rozvoju zamestnancov, k zlepšeniu vzdelávacieho procesu na univerzite a k internacionalizácii univerzitného prostredia. Univerzita považuje za dôležité, aby možnosti pre realizáciu mobilít v rámci Erasmus+ boli využité efektívne dodržujúc etické a morálne princípy. Rovnako je dôležité,  aby realizované mobility zamestnancov boli na jednotlivých pracoviskách univerzity uznané ako súčasť kariérneho rastu a rozvoja ľudských zdrojov v súlade s princípmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania sa pre nábor výskumných pracovníkov na základe Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R).

V novom programovom období 2021-2027 klasický Erasmus+ program získal väčší medzinárodný charakter a  do existujúceho mobilitného rámca vysokoškolského vzdelávania sa zaviedla medzinárodná mobilita.

„Medzinárodná mobilita“ je mobilita študentov a zamestnancov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami. „Partnerské krajiny“ znamenajú „tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+“, čo je oficiálny termín. „Odchádzajúca“ (mobilita) znamená cestu/mobilitu z programových krajín do partnerských krajín.

Medzinárodná mobilita prebieha v rámci programu KA131, ktorý vychádza z nasledujúcich prvkov zabezpečujúcich kvalitu programu a mobilít:

Pravidlá   výzvy   sa   riadia  Smernicou   č.   1/2020,   ktorou   sa   stanovuje   postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.

Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt a univerzitných pracovísk je v kompetencii vedenia fakúlt a univerzitných pracovísk.

Ďalšie informácie k medzinárodným mobilitám

Pravidlá

 • Študentské mobility: krátkodobé mobility doktorandov
 • Zamestnanecké mobility: školenie, výučba
 • Povolené sú iba odchádzajúce mobility

Medzinárodné mobility v rámci KA131 je možné realizovať len v partnerských krajinách.

Pozrite si zoznam partnerských krajín

Obdobie realizácie mobilít: od zverejnenia výsledkov výberu do 31.1.2024

Termín pre zamestnancov/ doktorandov na odovzdanie návrhov na fakultách/univerzitných pracoviskách: do 17.4.2023

Termín pre fakulty/ univerzitné pracoviská na odovzdanie finálneho zoznamu navrhnutých mobilít Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ: 26.4.2023

Oprávnená dĺžka mobility je od 5 do 60 dní vrátane cesty pre zamestnanecké mobility a od 5 do 30 dní pre mobility doktorandov, pričom pri oboch typoch univerzita poskytuje finančný príspevok na maximálne 5-7 dní aktivity a na 2 dni cesty.  Mobility dlhšie ako 5-7 dní sa môžu realizovať s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom.

Cestovný grant
Cestovné vzdialenostiV prípade štandardného cestovaniaV prípade zeleného cestovania
Od 10 do 99 km:23 EUR na účastníka 
Od 100 do 499 km180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
Od 500 do 1 999 km:275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
Od 2 000 do 2 999 km:360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
Od 3 000 do 3 999 km:530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
Od 4 000 do 7 999 km:820 EUR na účastníka 
8 000 km alebo viac:1 500 EUR na účastníka 
Výpočet vzdialenosti (distance calculator)

Účastníci mobility majú možnosť požiadať univerzitu o jednorázový príspevok za zelené cestovanie nad rámec riadneho cestovného grantu v prípade, ak účastník na svoju cestu na a z mobility využije ako spôsob dopravy: vlak, autobus, bicykel, carpooling (zdieľané auto) alebo ich kombináciu.

 • Podmienkou pridelenia príspevku je, aby účastník realizoval väčšinu svojej cesty V JEDNOM SMERE na a/ALEBO z mobility zeleným spôsobom.
 • K udeleniu príspevku je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:
  • Účastník mobility odovzdá koordinátorke mobility na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ Čestné vyhlásenie k doprave pred mobilitou alebo po mobilite, v ktorom si vyšpecifikuje použitý dopravný prostriedok na cestu na miesto mobility a domov.
  • Dátum vycestovania a príchodu sa musí nadväzovať na obdobie mobility.
  • Využitie spôsobu dopravy carpooling  (zdieľané auto) je možné len v prípade, ak žiadateľ cestuje na mobilitu v jednom aute v tom istom čase na to isté miesto spolu s najmenej jedným ďalším účastníkom mobility, ktorý je zároveň  tiež zamestnancom univerzity.

Na základe odovzdaných dokumentov univerzita pridelí účastníkovi príspevok za zelené cestovanie, ktorý mu priráta k celkovej výške grantu na mobilitu.

Individuálna podpora

Mobilita doktorandov:

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu: sadzba 70 EUR/deň na 1. – 14. deň mobility a 50 EUR/deň na 15. – 30. deň mobility. Účastníci krátkodobej mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní. Účastníci krátkodobej mobility nemajú nárok na príspevok na účely stáže.

Mobilita zamestnancov:

Cieľová krajinaSuma na deň v EUR
Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12180
Partnerské krajiny v regiónoch 13140
Partnerské krajiny v regiónoch 14160

V prípade každej žiadosti sú zamestnanci a doktorandi povinní poskytnúť detailný rozpis plánovaných aktivít a zdôvodniť opodstatnenosť mobility;

V prípade, že viacerí zamestnanci/ doktorandi majú záujem navštíviť tú istú prijímajúcu inštitúciu v tom istom termíne, zamestnanci/ doktorandi sú povinní uviesť informácie o pridanej hodnote  mobility pre každého osobitne z hľadiska ich odborného rastu a zdôvodniť nevyhnutnosť cestovať spolu;

Po mobilite je zamestnanec/ doktorand povinný odovzdať správu z mobility nadriadenému a Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ, v ktorej budú zhrnuté dosiahnuté výsledky a prínosy mobility a nadriadený rozhodne o spôsobe, akým budú s výsledkami mobility oboznámení ďalší spolupracovníci fakulty/univerzitného pracoviska.

Zamestnanec/ doktorand kontaktuje partnerskú univerzitu, na ktorej plánuje uskutočniť mobilitu. Dohodne sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplní najnovšiu verziu dokumentu Mobility Agreement Staff Mobility For TrainingMobility Agreement Staff Mobility For Teaching v prípade zamestnaneckých mobilít, alebo Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for traineeships v prípade mobilít doktorandov.

Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne oficiálny list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že mobilita sa môže uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).

Povinnou súčasťou prihlášky je prepočet požadovaného grantu. Bez týchto údajov prihláška nebude akceptovaná.

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

 • Zamestnanci/doktorandi Lekárskej fakulty UPJŠ – prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., (prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy)
 • Zamestnanci/ doktorandi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. (prodekan pre vonkajšie vzťahy)
 • Zamestnanci/ doktorandi Právnickej fakulty UPJŠ – doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. (prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy)
 • Zamestnanci/ doktorandi Fakulty verejnej správy UPJŠ – PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj)
 • Zamestnanci/ doktorandi Filozofickej fakulty UPJŠ – prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. (prodekanka pre medzinárodné vzťahy)

Zamestnanci na úrovni univerzitných pracovísk a Rektorátu: riaditeľom ÚTVŠ TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP

Výber pracovníkov a doktorandov fakúlt zabezpečí vedenie jednotlivých fakúlt, výber pracovníkov univerzitných pracovísk a Rektorátu zabezpečí vedenie univerzity.

Výsledky výberových konaní budú zverejnené v AIS2 v sekcii Oznamy pre zamestnancov najneskôr 28.4.2023. O výsledkoch budú informovaní uchádzači aj emailom.

Výberové kritériá:

 1. Kvalita predloženého programu školenia/výučby/zmluvy o štúdium/zmluvy o stáži s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/ústav/univerzitné pracovisko/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.
 2. Preferovaní  sú pracovníci a doktorandi, mobilita ktorých podporuje stratégiu internacionalizácie pracoviska/fakulty.
 3. Preferovaní sú pracovníci a doktorandi, ktorí aktívne podporujú program Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (výučbová aktivita pre prichádzajúcich Erasmus študentov, prijímanie prichádzajúcich zamestnancov v rámci programu Erasmus+, členstvo v ESN Košice).
 4. Preferované sú mobility, ktoré sú navrhnuté na základe už existujúcej dobrej spolupráce s inštitúciami partnerských krajín, takto zabezpečujúc kvalitnú implementáciu mobilít a hodnotné výstupy. 
 5. Ďalšie kritériá stanovené fakultou/univerzitným pracoviskom.

Pred každou mobilitou v oblasti štúdia a výučby musia vysoké školy podpísať medziinštitucionálne zmluvy v súlade s Erasmus chartou vysokoškolského vzdelávania (ECHE), a to aj v prípade medzinárodných mobilít v partnerských krajinách na partnerských VŠ.

IIA požiadavky:

 • Mobilita doktorandov za účelom štúdia: vyžadujú sa medziinštitucionálne zmluvy.
 • Mobilita doktorandov za účelom stáže: medziinštitucionálne zmluvy sú potrebné v tom prípade, ak mobilita sa realizuje na pracoviskách, ktoré sú súčasťou univerzít ako sú napríklad univerzitné laboratóriá a nemocnice. IIA nie je potrebná, ak mobilita sa realizuje na inštitúciách, ktoré sú samostatné entity.
 • Mobilita zamestnancov – výučba: vyžadujú sa medziinštitucionálne zmluvy.
 • Mobilita zamestnancov – školenia: medziinštitucionálne zmluvy sú potrebné v tom prípade, ak mobilita sa realizuje na pracoviskách, ktoré sú súčasťou univerzít ako sú napríklad univerzitné laboratóriá a nemocnice. IIA nie je potrebná, ak mobilita sa realizuje na inštitúciách, ktoré sú samostatné entity.

Zamestnanci a doktorandi so schválenými mobilitami sú zodpovední za organizáciu svojej mobility: overenie postupu a podmienok vstupu do partnerskej krajiny, vybavenie víza, zabezpečenie potrebných očkovaní pred vstupom do krajiny, overenie COVID opatrení, a pod.

Kontaktná osoba

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Email: maria.vasilova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 11 59


Študuj na UPJŠ