Prejsť na obsah

Informácie pre záujemcov – možnosti štúdia na katedre

3minút, 54sekúnd

VZDELÁVANIE

Hlavným poslaním Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v oblasti vzdelávania je poskytovať psychologické vzdelanie študentom medziodborového bakalárskeho štúdia psychológie a odborov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ ako aj odborov Filozofickej fakulty UPJŠ, študentom učiteľstva psychológie v kombinácii, poskytovať psychologické a pedagogicko-psychologické vzdelanie budúcim učiteľom na Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte UPJŠ. Ďalej katedra umožňuje rozširujúce štúdium školskej psychológie absolventom štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii a akreditované aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl. Podrobné informácie nájdete nižšie.ŠTUDIJNÉ PROGRAMY REALIZOVANÉ NA KATEDRE

Kombinácia Psychológie a iného odboru Prírodovedeckej fakulty UPJŠ:

Bakalársky, I. stupeň:

 • Študijný odbor: v kombinácii študijných odborov 3. Biológia a 32. Psychológia
  Študijný program: Biológia-psychológia (medziodborové štúdium)
  Garanti: doc. prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
 • Študijný odbor: v kombinácii študijných odborov 42. Vedy o Zemi a 32. Psychológia
  Študijný program: Geografia-psychológia (medziodborové štúdium)
  Garanti: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
 • Študijný odbor: v kombinácii študijných odborov 22. Matematika a 32. Psychológia
  Študijný program: Matematika-psychológia (medziodborové štúdium)
  Garanti: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Magisterský, II. stupeň:

 • Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Študijný program: Biológia-Psychológia, Geografia-Psychológia, Matematika-Psychológia
  Garant predmetovej špecializácie: doc. PhDr. Beata Gajdošová, CSc.

Bližšie informácie o prihlásení sa na štúdium uvedených odborov nájdete tu.


Kombinácia Psychológie a iného odboru Filozofickej fakulty UPJŠ:

Bakalársky, I. stupeň:

 • Študijný odbor: v kombinácii študijných odborov: 12. Filozofia a 32. Psychológia
  Študijný program: Aplikovaná etika-psychológia (medziodborové štúdium)
  Garanti: Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M., Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
 • Študijný odbor: v kombinácii študijných odborov: 11. Filológia a 32. Psychológia
  Študijný program: Britské a americké štúdiá-psychológia medziodborové štúdium)
  Garanti: doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
 • Študijný odbor: v kombinácii študijných odborov: 12. Filozofia a 32. Psychológia
  Študijný program: Filozofia-psychológia (medziodborové štúdium)
  Garanti: doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD., Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
 • Študijný odbor: v kombinácii študijných odborov 15. Historické vedy a 32. Psychológia
  Študijný program: História-psychológia (medziodborové štúdium)
  Garanti: doc. ThDr. Peter Borza, PhD., Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
 • Študijný odbor: v kombinácii študijných odborov: 11. Filológia a 32. Psychológia
  Študijný program: Nemecký jazyk a literatúra-psychológia (medziodborové štúdium)
  Garanti: doc. PhDr. Anna Džambová, PhD., Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
 • Študijný odbor: v kombinácii študijných odborov: 11. Filológia a 32. Psychológia
  Študijný program: Slovenský jazyk a literatúra-psychológia (medziodborové štúdium)
  Garanti: doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Magisterský, II. stupeň:

 • Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Študijný program: Anglický jazyk a literatúra-Psychológia, Etická výchova-Psychológia, História-Psychológia, Nemecký jazyk a literatúra-Psychológia, Slovenský jazyk a literatúra-Psychológia, Výchova k občianstvu-Psychológia
  Garant predmetovej špecializácie: doc. PhDr. Beata Gajdošová, CSc.

Bližšie informácie o prihlásení sa na štúdium uvedených odborov nájdete tu.ŠKOLSKÁ PSYCHOLÓGIA

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka 4-semestrálne rozširujúce štúdium ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE. Cieľovou skupinou pre toto štúdium sú absolventi učiteľstva psychológie v kombinácii. Viac informácií o študijnom programe ako aj podmienky prijatia nájdete v sekcii Kurzy a vzdelávanie.AKTUALIZAČNÉ KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE:

„PRÍPRAVA PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA REALIZÁCIU PROGRAMU UNIVERZÁLNEJ PREVENCIE UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK „UNPLUGGED“

Pracovný tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania UPJŠ ponúka akreditované aktualizačné kontinuálne vzdelávanie s názvom „Príprava pedagogických a odborných zamestnancov na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“. Jeho súčasťou je vzdelávací kurz realizovaný našimi lektormi a ukončovanie vzdelávania formou záverečnej prezentácie.
Viac informácií o vzdelávaní nájdete v sekcii Kurzy a vzdelávanie.


Študuj na UPJŠ