Prejsť na obsah

Erasmus+ KA131: Zamestnanecké mobility – Školenie (STT)

5minút, 40sekúnd

Kontaktná osoba:

Mgr. Mária Vasiľová, PhD. 
VoIP (enum): +421 55 234 1159
e-mail: maria.vasilova@upjs.sk

Mobilita podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.


Typy mobilít zamerané na školenie:

 • školenie zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov – dostupné iba pre akademických pracovníkov
 • školenie na rozvíjanie odborných kompetencií  – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • hospitácia (job shadowing) – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • workshop – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov (okrem konferencií!!!)
 • jazykové kurzy – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • školenie v rámci Zmiešaných intenzívnych programov (ZIP)

Postup pri podávaní prihlášky:

 • Skontaktujete sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť mobilitu.
 • Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch.
 • Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte Program mobility – školenie (v prípade českých inštitúcií) alebo Mobility Agreement Staff Mobility For Training v prípade ostatných krajín.
 • Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne oficiálny list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že vaša mobilita sa môže uskutočniť.
 • Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).
 • V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).
 • Vyplnené formuláre je potrebné doručiť  do termínu, ktorý je pre daný ak. rok stanovený nasledovným osobám:
  • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Mgr. Jana Fodorová, Referát pre zahraničné vzťahy, Lekárska fakulta
  • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
  • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Jana Chmelová, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
  • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana Petruláková, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
  • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Bc. Oľga Gállová/Bc. Natália Bačová, Útvar pre medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
  • zamestnanci Rektorátu UPJŠ, ÚTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP – Mgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6
 • Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, prebieha na Rektoráte.
 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ – informácie pre zamestnancov UPJŠ

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR

Prijímajúca krajinaSadzba na deň v EUR
Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko135 EUR
Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko120 EUR
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, FYROM-Macedónsko, Turecko, Srbsko105 EUR

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásmaSadzba na účastníka v EUR
 medzi 10 a 99 km:20 EUR
 medzi 100 a 499 km:180 EUR
 medzi 500 a 1999 km:275 EUR
medzi 2000 a 2999 km:360 EUR
 medzi 3000 a 3999 km:530 EUR
 medzi 4000 a 7999 km:820 EUR
 8000 km alebo viac:1500 EUR
Výpočet vzdialenosti (Distance Calculator)

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)

 • finančná zmluva sa podpisuje približne 1 mesiac pred začiatkom mobility
 • približne mesiac pred plánovaným termínom mobility Referát pre zahraničné vzťahy Vás vyzve, aby ste upresnili dni mobility a dni cesty a aby ste poslali svoje bankové údaje
 • Referát pre zahraničné vzťahy zamestnancovi pripraví finančnú zmluvu až keď:
  • má od zamestnanca všetky potrebné podklady k príprave finančnej zmluvy
  • zamestnanec oznámi presné dátumy trvania mobility 
 • po podpise finančnej zmluvy bude zamestnancovi prevedených 100% grantu

Úlohy na pracovisku

 • zamestnanec je povinný oznámiť termín mobility a cesty svojmu pracovisku a postupovať v príprave cesty tak, ako v prípade bežnej služobnej cesty
 • pred vycestovaním je povinný zabezpečiť nulový cestovný príkaz na svojom pracovisku
 • v prípade cesty vlastným autom Dohoda o použití cestného motorového vozidla musí byť podpísaná rektorom UPJŠ/dekanom príslušnej fakulty ešte pred vycestovaním
 • k dohode je zamestnanec povinný priložiť potvrdenie o PZP a o havarijnom poistení
 • Vyplniť online EU survey – systém pošle zamestnancovi výzvu na emailovú adresu, ktorá bola uvedená vo finančnej zmluve
 • Kontaktnej osobe na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ odovzdať nasledujúce dokumenty:
  • Program mobility (Staff mobility Agreement)  – podpísaný zahraničnou stranou (v prípade, že bol program Školenia podpísaný pred nástupom na mobilitu, tento bod odpadá).
  • Potvrdenie o absolvovaní mobility (Confirmation of Erasmus+ mobility) – obsah/náplň danej mobility, podpísané  a opečiatkované zahraničnou stranou
  • Vyplnené Vyúčtovanie ZPC cesty
  • Potvrdenie o zaplatení ubytovania –  Faktúra (originál dokladu), v prípade platby kartou printscreen danej platby
  • Potvrdenie o zaplatení cesty:
   • V prípade cesty lietadlom odovzdať: potvrdenie o zaplatení letenky, palubné lístky, elektronickú letenku
   • V prípade cesty vlakom odovzdať: potvrdenie o zaplatení lístkov, cestovné lístky
   • V prípade cesty vlastným autom odovzdať: schválenú dohodu o použití motorového vozidla, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, potvrdenie o havarijnom poistení a potvrdenie o zaplatení poistení na aktuálny mesiac cesty
Kontakt

Referát pre zahraničné vzťahy
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Slovakia

Email: zahrodd@upjs.sk

Úradné Hodiny

Pondelok, utorok: 12.00 – 15.00
Štvrtok, piatok: 8.00 – 11.00

V prípade návštevy mimo úradných hodín je potrebné sa vopred dohodnúť.

Ostaňme v spojení


Študuj na UPJŠ