Prejsť na obsah

Erasmus+ KA131: Školenie (STT)

8minút, 3sekúnd

Kontaktná osoba

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na našu koordinátorku na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ:

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
maria.vasilova@upjs.sk
+421 55 234 1159

Mobilita podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Typy mobilít zamerané na školenie:

 • školenie zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov – dostupné iba pre akademických pracovníkov
 • školenie na rozvíjanie odborných kompetencií  – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • hospitácia (job shadowing) – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • workshop – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov (okrem konferencií!!!)
 • jazykové kurzy – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • školenie v rámci Zmiešaných intenzívnych programov (ZIP)

Postup pri podávaní prihlášky:

Skontaktujete sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť mobilitu. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte prosím najnovšiu verziu dokumentu Program mobility – školenie (v prípade českých inštitúcií) alebo Mobility Agreement Staff Mobility For Training v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne oficiálny list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že vaša mobilita sa môže uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).

V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

 • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Mgr. Jana Fodorová, Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, Lekárska fakulta
 • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
 • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Jana Chmelová, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
 • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana, Petruláková, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
 • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Bc. Oľga Gallová/Bc. Natália Bačová, Útvar pre medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
 • zamestnanci Rektorátu UPJŠ, ÚTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP – Mgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6

Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ.  Výsledky výberových konaní budú zverejnené priebežne v AIS2 v sekcii Oznamy pre zamestnancov.

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2023/2024:

Prijímajúca krajinaSadzba na deň v EUR
Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Lichtenštajnsko, Nórsko180 eur
Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko160 eur
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko,  Severné Macedónsko, Turecko,Srbsko140 eur

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásmaŠtandardné cestovné – sumaZelené cestovné – suma
 medzi 0 a 99 km: 23 EUR na účastníka 
 medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
 medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
 medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
 medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
 medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka 
 8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka 

Výpočet vzdialenosti (distance calculator)

Príspevok za zelené cestovanie:

 • Účastníci mobility majú možnosť požiadať univerzitu o jednorázový príspevok za zelené cestovanie vo výške 50 EUR nad rámec riadneho grantu v prípade, ak účastník na svoju cestu na a z mobility využije ako spôsob dopravy: vlak, autobus, loď, bicykel, carpooling alebo ich kombináciu,.
 • Podmienkou pridelenia príspevku je, aby účastník realizoval väčšinu svojej cesty V JEDNOM SMERE na a/ALEBO z mobility zeleným spôsobom.
 • K udeleniu príspevku je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:
  • Účastník mobility odovzdá koordinátorke mobility na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ Čestné vyhlásenie k doprave pred mobilitou alebo po mobilite, v ktorom si vyšpecifikuje použitý dopravný prostriedok na cestu na miesto mobility a domov. K čestnému vyhláseniu je účastník mobility povinný po mobilite priložiť cestovný lístok ako dôkaz o zelenom spôsobe cestovania a potvrdenie o zaplatení. Dátum vycestovania a príchodu sa musí nadväzovať na obdobie mobility.
  •  Využitie spôsobu dopravy carpooling je možné len v prípade, ak žiadateľ cestuje na mobilitu v jednom aute v tom istom čase na to isté miesto spolu s najmenej jedným ďlším účastníkom mobility, ktorý je zároveň  tiež zamestnancom univerzity.
 • Na základe odovzdaných dokumentov univerzita pridelí účastníkovi príspevok za zelené cestovanie, ktorý mu priráta k celkovej výške grantu na mobilitu. Ak je to potrebné, výšku prideleného grantu upraví aj vo finančnej zmluve, následne zabezpečí jeho prevod na bankový účet účastníka.

Príspevok pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami:

 • Účastníci mobility s ťažkým zdravotným postihnutím majú možnosť požiadať o dodatočný grant, tzv. špeciálny grant na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s mobilitou.
 • Tieto náklady sú konkrétne určené na úhradu mimoriadnej finančnej podpory požadovanej pre účastníkov s fyzickým, mentálnym alebo zdravotným postihnutím na umožnenie ich účasti na mobilite.
 • Mechanizmus financovania: reálne náklady dokladované účtovnými dokladmi.
 • Postup: účastník odovzdá kópiu ŤZP preukazu, žiadosť o špeciálny grant a Súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov spolu s prihláškou na mobilitu pre účastníka/čku so špeciálnymi potrebami. Referát pre zahraničné vzťahy si skontroluje odovzdané dokumenty, podpíše ich a na základe zadaných údajov zabezpečí pridelenie špeciálneho grantu.

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)

 • finančná zmluva sa podpisuje približne 1 mesiac pred začiatkom mobility
 • približne mesiac pred plánovaným termínom mobility Referát pre zahraničné vzťahy Vás vyzve, aby ste upresnili dni mobility a dni cesty a aby ste poslali svoje bankové údaje
 • Referát pre zahraničné vzťahy zamestnancovi pripraví finančnú zmluvu až keď:
  • má od zamestnanca všetky potrebné podklady k príprave finančnej zmluvy
  • zamestnanec oznámi presné dátumy trvania mobility 
 • po podpise finančnej zmluvy bude zamestnancovi prevedených 100% grantu

Úlohy na pracovisku

 • zamestnanec je povinný oznámiť termín mobility a cesty svojmu pracovisku a postupovať v príprave cesty tak, ako v prípade bežnej služobnej cesty
 • pred vycestovaním je povinný zabezpečiť nulový cestovný príkaz na svojom pracovisku
 • v prípade cesty vlastným autom Dohoda o použití cestného motorového vozidla musí byť podpísaná rektorom UPJŠ/dekanom príslušnej fakulty ešte pred vycestovaním
 • k dohode je zamestnanec povinný priložiť potvrdenie o PZP a o havarijnom poistení
 • Vyplniť online EU survey – systém pošle zamestnancovi výzvu na emailovú adresu, ktorá bola uvedená vo finančnej zmluve
 • Kontaktnej osobe na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ odovzdať nasledujúce dokumenty:
  • Program mobility (Staff mobility Agreement)  – podpísaný zahraničnou stranou (v prípade, že bol program Školenia podpísaný pred nástupom na mobilitu, tento bod odpadá).
  • Potvrdenie o absolvovaní mobility (Confirmation of Erasmus+ mobility) – obsah/náplň danej mobility, podpísané  a opečiatkované zahraničnou stranou
  • Vyplnené Vyúčtovanie ZPC cesty
  • Potvrdenie o zaplatení ubytovania –  Faktúra (originál dokladu), v prípade platby kartou printscreen danej platby
  • Potvrdenie o zaplatení cesty:
   • V prípade cesty lietadlom odovzdať: potvrdenie o zaplatení letenky, palubné lístky, elektronickú letenku
   • V prípade cesty vlakom odovzdať: potvrdenie o zaplatení lístkov, cestovné lístky
   • V prípade cesty vlastným autom odovzdať: schválenú dohodu o použití motorového vozidla, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, potvrdenie o havarijnom poistení a potvrdenie o zaplatení poistení na aktuálny mesiac cesty

Študuj na UPJŠ