Prejsť na obsah

IB2 – Právne minimum – súkromnoprávne aspekty

1minút, 55sekúnd

Garant: doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

Právnická fakulta

Anotácia: Právo je súčasťou života každého jednotlivca. V bežnom živote si častokrát ani neuvedomujeme prítomnosť právnych noriem, ktoré nás obklopujú na každom kroku. Blok „Právne minimum – súkromnoprávne aspekty“ ponúka možnosť nadobudnutia poznatkov o základných inštitútoch práva a následne aj získania schopnosti posúdiť jednoduché právne situácie, s ktorými sa študent môže vo svojom bežnom živote stretnúť.

Blok pozostáva z predmetov, ktoré sú späté najmä s osobným či profesionálnym životom človeka. Po absolvovaní bloku Právne minimum – súkromnoprávne aspekty bude študent schopný pochopiť význam základných inštitútov práva a posúdiť triviálne právne situácie.

Dôraz pri výučbe jednotlivých predmetov bude kladený nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí, ale najmä na ich využitie v praktickom živote (najmä prostredníctvom riešenia simulovaných situácií a prípadov).

KOP/OPaPDV/14  – Občianske právo a právo duševného vlastníctva
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H Z opapdv.pdf
Vyučujúci: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

 

KOPaHP/OPaPEO/14  – Obchodné právo a právo elektronického obchodu
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H Z opapeo.pdf
Vyučujúci: JUDr. Regina Hučková, PhD.

 

KPPaPSZ/PPaPSZ/14  – Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H L ppapsz.pdf
Vyučujúci: JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., JUDr. Jana Žuľová

 

KFPaDP/DPaFP/14  – Daňové právo a finančné právo
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H L dpafp.pdf
Vyučujúci: Prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák CSc., Prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.,
JUDr. Karin Prievozníková, PhD., JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Študuj na UPJŠ