Prejsť na obsah

IB4 – Projektový manažment

1minút, 1sekúnd

Garant: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

Fakulta verejnej správy

Anotácia: Študent po absolvovaní bloku bude vedieť vypracovať konkrétny projekt, ktorého náležitosti sú samozrejmou súčasťou žiadosti o nenávratné zdroje financovania, ktoré poskytujú príslušné ministerstvá SR v rámci jednotlivých operačných programov. Okrem uvedeného sa poslucháčovi poskytnú základné vedomosti a zručnosti, ktoré sa týkajú financovania a legislatívy  Európskej únie ako poskytovateľa finančných prostriedkov v nasledujúcom programovom období 2014 – 2020. Poslucháč bude po absolvovaní  bloku disponovať aktuálnymi informáciami potrebnými pre prípravu projektov financovanými so štrukturálnych fondov EÚ. Výučba sa bude realizovať v teoretickej rovine, ktorá bude doplnená o praktické aplikácie – projekty. Kurz pozostáva zo štyroch predmetov.
 

Certifikovaný interdisciplinárny kurz – IB4 Projektový manažment (výberové predmety)
 
Predmet Prednášajúci Rozsah Semester Odporúčaný
rok št.
Kredity Spôsob
ukonč.
Podmieňujúci
predmet
Štrukturálne fondy EÚ Ing. Eva Výrostová, PhD. 2/0 ZS   4 H  
Strategické riadenie doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 2/0 ZS   4 H  
Manažment projektov PhDr. Darina Koreňová, PhD. 2/0 LS   4 H  
Tvorba projektov doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 0/2 ZS   4 H  

 

Prílohy

File File size
pdf manpr-d 72 KB
pdf pffmp-d 69 KB
pdf podna-d 69 KB
pdf zm-d 70 KB
pdf ppvsr-d 65 KB
pdf sfeu-d 69 KB
pdf strr-d 66 KB
pdf tvpr-d 65 KB
pdf finpr-d 67 KB

Študuj na UPJŠ