Prejsť na obsah

TECHNICOM

2minút, 53sekúnd
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK – I. FÁZA

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Kód ITMS projektu: 26220220182
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK – II. FÁZA

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza
Kód ITMS2014+: 313011D232

Univerzitný vedecký park – TECHNICOM

    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, predovšetkým jej Prírodovedecká fakulta,  spolupracuje na riešení projektu s Prešovskou univerzitou v Prešove a Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá je hlavným riešiteľom projektu.

    Strategickým cieľom projektu je vybudovanie Univerzitného vedeckého parku „TECHNICOM“  ako medzinárodne uznávaného centra výskumu a transferu technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií. Prvým špecifickým cieľom projektu je organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP TECHNICOM na báze kvalitného vedeckého manažmentu. Druhým špecifickým cieľom je vybudovanie fyzickej a funkčnej infraštruktúry parku ako sofistikovaného výskumného a technologického celku. Tretím špecifickým cieľom je špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie:
• informačné a komunikačné technológie,
• elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy,
• strojárstvo,
• stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia),
• environmentálne  inžinierstvo  (baníctvo,  hutníctvo,  vodohospodárske  vedy),  vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie.

Hlavným cieľom je plniť nasledovné funkcie:

• zabezpečovať vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, Start-up,  resp.  „Spin-off“  firmy  generované  najmä  na  báze  relevantných  výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov univerzít a ústavov SAV,

• podporovať  širokospektrálnu,  účinnú  a vzájomne  prospešnú  výskumnú  a  vývojovú spoluprácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej praxe,

• vytvárať podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja so stálym dopadom na transfer znalostí a technológií, resp. inovačnú prax ako na medzinárodnej, národnej, tak aj na regionálnej úrovni,

• stať  sa  miestom  prvého  kontaktu  pre  firmy, ktoré  budú  mať  záujem  o spoluprácu  s výskumnými  a vývojovými  tímami  z pracovísk univerzít.

V rámci riešenia projektu sa UPJŠ zameriava na nasledovné pilotné projekty:

  • Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného počítania
  • Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu
  • Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač
  • Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu
  • Výskum v oblasti „smart“ dát
  • Výskum a vývoj metód geoprocessingu v geopriestorových technológiách a službách.

Realizácia projektu vyústila do vzniku spoločných pracovísk so spoločnosťami VSL Software, DCore Systems, eZuce a Photomap.

V prípade záujmu môžete kontaktovať: Ing. Silvia Medová (silvia.medova@upjs.sk).

        

Fotogaléria


Študuj na UPJŠ