UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Postdoktorandské pobyty

Základným poslaním postdoktorandských pobytov je cielená podpora rozvoja vedeckého výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podpora kariérneho rastu mladých výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.

Pracovné miesto postdoktoranda možno vytvoriť len na tej súčasti UPJŠ, ktorá má právo realizovať tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, zároveň má absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a na základe výzvy rektora na obsadzovanie pracovných miest postdoktorandov vypísala tému(y) na postdoktorandský pobyt.

Pracovné miesta postdoktorandov sa obsadzujú na obdobie dvoch rokov s možnosťou predĺženia pracovného pomeru o 12 mesiacov.

O pracovné miesta výskumných pracovníkov – postdoktorandov sa môžu uchádzať iba tí uchádzači, ktorí:

  • ukončili tretí stupeň vysokoškolského štúdia v SR (s výnimkou UPJŠ) alebo v zahraničí a zároveň
  • spĺňajú minimálne požiadavky/kritériá uvedené vo výzve.

Uchádzač na obsadenie pracovného miesta postdoktoranda musí byť k 30. 9. príslušného roku vyhlásenia výzvy najviac päť kalendárnych rokov po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (do tohto intervalu sa nezapočítava materská a rodičovská dovolenka, civilná vojenská služba, vojenská služba a iné objektívne prekážky výkonu odbornej praxe).
 


Posledná aktualizácia: 25.04.2022