UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začala nový akademický rok s oslavami 60. výročia svojho vzniku

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si v roku 2019 pripomína 60. výročie svojho vzniku. Jej historické korene však siahajú hlboko do minulosti - presnejšie do roku 1657, keď v Košiciach vznikla Universitas Cassoviensis tzv. Košická univerzita. V prvom akademickom roku UPJŠ v rokoch 1959/1960 sa na dve fakulty novej univerzity - lekársku a filozofickú - zapísalo 952 poslucháčov. Prvým rektorom sa stal prof. Jozef Pajtáš.

V jubilejnom 60. akademickom roku má univerzita päť fakúlt a viac ako 6 600 študentov na všetkých troch stupňoch štúdia. Do svojho druhého funkčného obdobia nastúpil prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., v poradí dvanásty rektor UPJŠ. Slávnostná inaugurácia rektora UPJŠ v Košiciach bola súčasťou slávnostného zhromaždenia akademickej obce UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020 spojeného s oslavami 60. výročia založenia univerzity dňa 18. septembra 2019 o 10. hodine v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach v Dome umenia. Do nového akademického roka nastúpilo od pondelka 16. septembra 2019 6 680 študentov, z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom, spojenom stupni štúdia a doktorandskom štúdiu sa zapísalo 2 211 študentov.

„V oblasti vzdelávania budeme podporovať internacionalizáciu štúdia, interdisciplinaritu a nové inovatívne metódy vo výučbe s využitím prvkov e-learningu.  Pre študentov ponúkame aj  rozsiahle kariérne poradenstvo tak,  aby sme  zlepšili ich uplatnenie na trhu práce. Za jednu z prioritných úloh tiež považujeme neustále zdôrazňovanie významu kvality vzdelávacieho procesu ako jednej z hlavných úloh univerzity,“ zdôraznil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. V súčasnosti využívajú uvedené možnosti aj zahraniční študenti, ktorých je na UPJŠ viac ako 20 percent (1445), pričom študujú na všetkých fakultách univerzity. Najviac zahraničných študentov študujúcich v anglickom jazyku je na Lekárskej fakulte UPJŠ.

Zároveň počas slávnostného podujatia rektor Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. udelil Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Cenu rektora TUKE pri príležitosti 60. výročia UPJŠ a za dlhoročnú spoluprácu. Po ukončení oficiálnej časti podujatia nasledoval koncert Štátnej filharmónie Košice a slávnostná recepcia.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe alebo v reportáži TV KOŠICE, ako aj v článku na TERAZ.SK.

Zoznam nových profesorov
Zoznam nových docentov
Zoznam nových nositeľov vedeckého kvalifikačného stupňa IIa
Zoznam ocenených Cenou rektora UPJŠ za vedeckovýskumnú činnosť
Zoznam ocenených Cenou rektora UPJŠ za významný mediálny čin
Zoznam ocenených Pamätnou medailou
Zoznam jednotlivcov ocenených Striebornou medailou
Zoznam inštitúcií ocenených Striebornou medailou
Zoznam jednotlivcov ocenených Zlatou medailou
Zoznam inštitúcií ocenených Zlatou medailou


Posledná aktualizácia: 22.01.2021