Prejsť na obsah

One.Point

24minút, 55sekúnd

Navštívte #UPJŠ v Košiciach

Slovensko a Košice ponúkajú množstvo príležitostí na štúdium a prácu pre študentov, študentky, výskumníkov a výskumníčky zo zahraničia. Košice ako druhé najväčšie mesto Slovenska sú centrom vzdelávania a výskumu východnej časti krajiny.

Univerzity, vedecké parky, inovačné centrá a IT firmy robia z tohto mesta živé a mladé miesto s mnohými možnosťami a krásami.

Obohaťte svoju kariéru

Využite príležitosť a obohaťte svoju kariéru v širokom spektre výskumných oblastí a v živom ušebnom prostredí, ktoré podporuje osobný a profesijný rast.

Q&A pre študentov/ky

Ak prichádzate z krajín programu (krajiny EÚ + Turecko, Nórsko, Srbsko, Severné Macedónsku, Island, alebo Lichtenštajnsko):

Erasmus+ KA131

Ak prichádzate z partnerských krajín (krajiny sveta):

Erasmus+ KA171

Všetky potrebné informácie pre Free Moverov/ky sú dostupné tu:

Free Movers

Ak ste oprávneným žiadateľom/oprávnenou žiadateľkou o niektorý z mobilitných programov, obráťte sa na Referáty pre zahraničné vzťahy na jednotlivých fakultách:

Ak ste ukončili časť svojho štúdia na zahraničnej univerzite a máte záujem pokračovať na UPJŠ, alebo máte záujem o riadne štúdium na našej univerzite, obráťte sa na Študijné oddelenia na jednotlivých fakultách:

Ak ste tu na študentskej mobilite v rámci programu Erasmus+, neváhajte sa obrátiť na organizáciu Erasmus Student Network Košice, ktorá Vám pridelí buddyho.

Ak ste študentom/kou riadneho štúdia, o buddyho môžete požiadať v rámci nášho Buddy programu v Univerzitnom poradenskom centre.

Vstup a pobyt

Za normálnych okolností občania/ky krajín v Schengenskom priestor môžu voľne vstúpiť na územie Slovenskej republiky.

Do 10 dní od Vášho príchodu musíte podať Hlásenie o pobyte na príslušnom oddelení Cudzineckej polície. Túto povinnosť môže za Vás splniť aj vlastník ubytovacieho zariadenia, preto sa odporúčame informovať na recepcii, resp. u vlastníka nehnuteľnosti.

Ak Váš pobyt presiahne 90 dní musíte v najbližších 30 dňoch požiadať o Registráciu pobytu občana EÚ/EEA/Švajčiarska prostredníctvom online rezervačného systému Cudzineckej polície. Iba online rezervácie budú spracované.

Ďalšie informácie o Hlásení o pobyte a Registrácii pobytu občana EÚ/EEA/Švajčiarska nájdete tu:

Guide to administrative duties – online navigation

Keďže každý prípad je špecifický (v závislosti od krajiny pôvodu, štátnej príslušnosti, krajiny univerzity, dĺžky a účelu pobytu atď.), existuje niekoľko spôsobov legalizácie vášho pobytu na Slovensku (bezvízový styk, schengenské víza, národné víza, prechodný pobyt, mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ atď.), odporúčame vám overiť si vašu situáciu pomocou nižšie uvedeného online sprievodcu:

Guide to administrative duties – online navigation

Do 3 dní od príchodu musíte na miestnom oddelení cudzineckej polície predložiť Hlásenie o pobyte. Túto povinnosť môže za Vás splniť aj vlastník ubytovacieho zariadenia, preto sa odporúčame informovať na recepcii, resp. u vlastníka nehnuteľnosti.

Prislusníci/čky tretích krajín sú povinní/é hlásiť každú zmenu týkajúcu sa miesta pobytu po 5 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala.

Ak vám bol udelený prechodný pobyt:

 • máte povinnosť predložiť lekárske potvrdenie, že netrpíte žiadnou chorobou ohrozujúcou verejné zdravie, a to do 30 dní od prevzatia pobytového preukazu. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní. Možno ho získať len v osobitných zdravotníckych strediskách a bude vám účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete tu.
 • Povinnosť nahlásiť sa na policajnom oddelení máte aj vtedy, ak:
  • sa budete nepretržite zdržiavať mimo územia SR viac ako 180 dní (písomne)
  • sa budete zdržiavať mimo miesta pobytu uvedeného v udelenom prechodnom pobyte nepretržite viac ako 30 dní
  • zanikol účel pobytu, na ktorý bol udelený prechodný pobyt

Od 1. mája 2018 platia na Slovensku nové zjednodušené pravidlá mobility štátnych príslušníkov/čiek tretích krajín v rámci EÚ, ktoré umožňujú držiteľom/kám povolenia na pobyt v niektorom z členských štátov EÚ realizovať krátkodobé pobyty (do 360 dní) na Slovensku bez potreby získať prechodný pobyt na Slovensku.

Na tento účel vás prosíme, aby ste si pred začiatkom mobility pripravili a poskytli nám nižšie uvedené dokumenty:

 • sken pobytového preukazu na účel štúdia, alebo výskumu, vydaného členským štátom, platného počas celej doby trvania mobility na Slovensku (jednotný formát pre všetky členské štáty EÚ, účel pobytu je uvedený v „Poznámke“ pobytového preukazu)
 • sken cestovného pasu
 • doklad o finančnom krytí pobytu – krátke potvrdenie vysielajúcej vysokoškolskej inštitúcie s uvedením dĺžky pobytu a o tom, že študentovi budú poskytnuté dostatočné prostriedky na pokrytie životných nákladov, nákladov na štúdium a cestovných nákladov na návrat do členského štátu. Doklad musí byť vydaný domovskou vysokou školou a preložený do slovenského jazyka úradným prekladateľom.

Ak ste študentom programu Erasmus alebo Free Mover, nahrajte dokumenty do online prihlášky.

Ak prichádzate v rámci Národného štipendijného programu, programu CEEPUS, Vyšehradského fondu atď. alebo ak ste sa zúčastníte zamestnaneckej Erasmus+ mobility, pošlite dokumenty kontaktnej osobe na našej univerzite.

Vysokoškolská inštitúcia je povinná písomne nahlásiť cudzineckej polícii všetky zmeny, ktoré majú vplyv na mobilitu na Slovensku, a to do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o nich dozvedela.

Ak bolo povolenie na pobyt v inom členskom štáte EÚ udelené na iný účel ako štúdium alebo výskum a vývoj, vyššie uvedený postup sa neuplatňuje. V tomto prípade musí študent požiadať o udelenie prechodného pobytu alebo o národné vízum na Veľvyslanectve SR v členskom štáte EÚ, v ktorom mu bol udelený aktuálny prechodný pobyt.

A list of official translators in Slovakia

Slovenské zastupiteľské úrady môžu zabezpečiť preklad dokumentov určených na použitie na Slovensku, ak je takáto služba dostupná. V prípade, že doklady boli preložené veľvyslanectvom/konzulátom, nie je potrebné ďalšie overovanie.

Ak preklad vyhotovil zahraničný prekladateľ v zahraničí, veľvyslanectvo/konzulát môže overiť správnosť prekladu z úradného jazyka krajiny do slovenčiny.

Nie všetky veľvyslanectvá/konzuláty ponúkajú vyššie uvedené služby.

Ak preklad do slovenčiny nie je možný, môžete si dať preložiť dokumenty do češtiny a nechať ich overiť na veľvyslanectve SR v Prahe (pred príchodom si overte, či je to akceptovateľné).

Úlohy spojené s uznávaním zahraničných diplomov alebo odborných kvalifikácií plní Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

IOM Migračné informačné centrum

Máte otázky týkajúce sa vašich povinností v súvislosti s pobytom na Slovensku? Imigračné informačné centrum IOM ponúka niekoľko užitočných článkov na rôzne témy, ako aj bezplatné poradenstvo.

Pozrite si stručnú brožúru Vítajte na Slovensku, ktorá Vám poskytne informácie o vstupe a pobyte, zdravotnej starostlivosti, socialnom zabezpečení, zamestnaní, podnikaní, bývaní, starostlivosti o deti a o ďalších oblastiach.

Každodenný život

Od 1.1.2023 držitelia grantov jedného z oprávnených výmenných programov (napr. Erasmus+) majú nárok na plné krytie verejným zdravotným poistením, ak ich pobyt na Slovensku bude dlhší ako jeden mesiac. Poistenie je bezplatné (t.j. hradené vládou Slovenskej republiky).

V prípade záujmu o toto zdravotné poistenie, ako aj pre viac informácií, kontaktujte zdravotnú poisťovňu podľa Vášho výberu:

Dôvera
Registrácia je možná len priamo v pobočke poisťovne.

VšZP
Registrácia je možná buď vyplnením formulára v pobočke poisťovne, alebo online.

Union
Registrácia je možná online alebo v pobočke poisťovne.

Poistenie sa vystavuje na dobu neurčitú. Na konci pobytu je účastník/čka mobility povinný/á nahlásiť poisťovni termín ukončenia mobility emailom.

Pred odchodom z domovskej krajiny sa uistite, že máte európsky preukaz zdravotného poistenia. Tento preukaz vydáva vaša národná zdravotná poisťovňa. Väčšina základných lekárskych ošetrení je krytá spoločným európskym zdravotným poistením, ale nie všetky. Poistenie sa vzťahuje len na zákroky súvisiace s naliehavými zdravotnými problémami. Z tohto dôvodu odporúčame všetkým prichádzajúcim študentom, študentkám, zamestnankyniam a zamestnancom, aby si pred príchodom na Slovensko uzatvorili doplnkové zdravotné poistenie.

Spoločné európske poistenie sa nevzťahuje na asistovaný prevoz do domovskej krajiny.

Európsky preukaz zdravotného poistenia:

 • nie je alternatívou k cestovnému poisteniu. Nekryje žiadnu súkromnú zdravotnú starostlivosť ani náklady, ako je spiatočný let do domovskej krajiny alebo stratený/odcudzený majetok,
 • nekryje vaše náklady, ak cestujete výslovne s cieľom získať lekárske ošetrenie,
 • nezaručuje bezplatné služby. Keďže systém zdravotnej starostlivosti v každej krajine je iný, služby, ktoré doma nič nestoja, nemusia byť v inej krajine bezplatné.

Zdravotné poistenie je potrebné uzatvoriť pred príchodom na Slovensko, či už vo vašej domovskej krajine alebo v slovenskej poisťovni. Odporúčame vám, aby ste si ho vybavili vopred, pretože je potrebné na vybavenie žiadosti o víza.

V prípade potreby je potrebné zdravotné ošetrenie uhradiť ihneď u poskytovateľa (t. j. lekára). Náklady na lekárske ošetrenie sa preplácajú následne po kontaktovaní poskytovateľa poistenia.

Poistenie musí pokrývať náklady na repatriáciu do domovskej krajiny z dôvodu zdravotných problémov, naliehavých zdravotných problémov alebo úmrtia.

Nemocnice sme rozdelili na nemocnice s urgentom, ktorý je otvorený nepretržite, a s ambulantnou pohotovostnou službou pre menej závažné problémy (otvorené od 17:00 do 22:00 počas pracovných dní a od 7:00 do 22:00 počas víkendov).

S urgentom

Stará nemocnica
Rastislavova 43

Nová nemocnica
Trieda SNP 1 (Lekárska fakulta)

S ambulantnou pohotovostnou službou

Poliklinika Sever
Komenského 37

Poliklinika Terasa
Toryská 1

Bez pohotovostnej služby

Nemocnica sv. Michala
Murgašova 1

Železničná nemocnica
Masarykova 9

Prichádzajúci študenti/ky, zamestnanci/kyne a hostia/ťky sú zodpovední/é za zabezpečenie si ubytovania. Nižšie môžete nájsť ponuky ubytovacích možností v Košiciach:

Facebookové skupiny

Hostely

Realitné kancelárie

Vyhľadávače

Pri hľadaní si ubytovania cez tieto stránky, vyhľadávače, Facebookové skupina a pod. buďte opatrní/é. UPJŠ nemá s nimi skúsenosti a v prípade podvodu za nich nenesie zodpovednosť.

The dormitory is located at Pražská street No. 2 in Košice approximately 20 minutes of walking from the Faculty of Medicine and 15 minutes from the city centre. This dormitory does not belong to our university – it is an external provider that offers accommodation to our students.

The reception is open 24/7, so you can come at any hour (during the night hours, there may be short periods when the reception is closed due to the security check of the building by the receptionist).

Contact Person

Ms. Ľubomíra Mníchová
The Dormitory Manager
+421 918 971 796
mnichova@zbereko.sk

 

Prices

Room TypeShort-term stay (up to 3 months)Long-term stay (over 3 months)
Suite – Bigger room (3 beds)€161.70€147.00
Suite – Smaller room (2 beds)€178.20€162.00
Separate room (2 beds)€194.70€177.00
Suite – Bigger room (2 beds)€222.20€202.00
Suite – Smaller room (1 bed)€277.20€252.00
Separate room (1 bed)€326.70€297.00
All prices are per bed and per month. The availability and the final choice of room is in the competency of the manager and depends on the capacities of the dormitory.

For the first 60 nights, you are also obliged to pay the local accommodation tax of €2.50 per night if you are 26 of age or more.

Apart from the accommodation fee which is paid for on a monthly basis, you have to pay a deposit of €100 in advance.  If there were no damages caused in the rooms or in the common rooms, you will receive it back at the end of your mobility. 

Contract

The payment for each calendar month is to be made by the student according to the attached payment instructions, which are an integral part of the Accommodation Agreement (Attachment No. 1). According to the payment instructions, the rent for the first month must be paid immediately. The rent for the subsequent months must be paid no later than the 10th day of that month by bank transfer, with the variable symbol provided in the payment instructions.

Late payments for accommodation rent will be one of the main reasons for terminating the accommodation agreement.

The accommodation fee is considered paid only after the financial funds are credited to the accommodation provider’s account. The student is obliged to provide all the necessary details for payment identification (correct account number, variable symbol, and, in the case of a monthly payment, a specific symbol).

In case of an early termination of the contract, please, contact the dormitory manager. All questions regarding the fees and the conditions of the contract are to be directed to the dormitory manager.

Early termination of the accommodation and bed rental agreement is possible only in the following cases:

a) if they interrupt or complete their mobility (proved by a confirmation from the university)
b) if they are expelled (proved by a confirmation from the university)
c) if they find a replacement for themselves.

Rooms

The dormitory offers:

 • Suite-style rooms with two bedrooms (one bigger, one smaller) sharing common hallway, toilet, and a small bathroom. The bedroom combinations are:
  – a triple bedroom and a double bedroom
  – a double bedroom and a single bedroom
 • Separate rooms with either a single bedroom or a double bedroom, a toilet, and a small bathroom.

Suites and separate rooms are either for men or women, mixed suites or separate rooms are possible after discussion with the dormitory manager. There are no balconies.

The bedrooms have beds, a table, chairs, closets, some have shelves and bedside tables. The equipment is very old and very modest. The bathroom is very small and there is a sink and a shower hose going from the sink.

There is a common kitchen for all the rooms on the floor. The kitchen has electric double plates, a microwave, a fridge, a table, chairs and a sink with a cabinet under the sink. There is also a study room with a table and chairs.

Laundry room for students can be found on the ground floor. Laundry services operate using tokens, with the cost of one laundry cycle being €4.

Cleaning of common rooms and emptying of trashcans is carried out daily. Cleaning of the rooms is the responsibility of the occupants.

Personal appliances (refrigerators) may only be used after reporting to it to the dormitory manager and paying a monthly fee of €14, which can only be paid in cash at the manager’s office.

There is a small grocery store located in the building which is open from 8 AM to 8 PM. Furthermore, approximately 5 minutes of walking, there is a shopping centre with several stores.

Internet

When you arrive, there is no Internet connection in your room because the interested students need to purchase the Internet connection to the rooms individually after arrival. Therefore, we recommend you to charge your phone or notebook with internet data/roaming data at least at the beginning of your stay.

There is a possibility for Internet connection offered by the SWAN company (www.swan.sk). In order to purchase this Internet connection, you will need to visit the SWAN office in OPTIMA shopping centre (https://ocoptima.sk/). You will sign the agreement with the company, they will give you a router and you will pay the amount for the whole period at once. The price is about €23 per month for a router connection + €5 for a one-time installation. One router can be shared by one room (and maybe also both rooms in the cell, but you need to verify this with SWAN as we do not know how strong the connection is).

There are also other Internet providers.

Rules

Visitors to the rooms are only allowed after signing in the visitor’s book at the reception, exclusively between 3:00 PM and 8:00 PM.

Students are required to observe silent hours from 10:00 PM to 6:00 AM.

The following actions are strictly prohibited:

 1. Smoking in the premises of the entire accommodation facility, sticking posters on walls in rooms, common areas, floors, throwing waste out of windows, damaging fire hydrants and property.
 2. Disturbing the silent hours after 10:00 PM.
 3. Allowing the presence of outsiders – visitors in rooms after 8:00 PM.
 4. Using stoves and heaters in rooms.

Violation of these general instructions will be grounds for immediate eviction of the student from the accommodation facility with notification to the relevant faculty.

Check-in

On the working day following your arrival, you will visit the dormitory manager to sign the accommodation contract.

When checking in, the student must present a valid ID card or a passport, 2 passport-sized photos (3×3.5 cm), and provide an email address and telephone number.

The student will receive two accommodation cards, one of which must be handed in at the reception, while the student should keep the other card with them and present it at the reception when collecting the room key and when entering the accommodation facility for inspection by the security staff.

When leaving the accommodation facility, the room key must be returned to the reception. Upon arrival at the accommodation facility, the key will be issued to the student only upon presentation of the accommodation card.

Check-out

Students are obliged to inform the dormitory of their departure in advance.

Erasmus+ and Free Mover students are required to have a document professing payment of all fees confirmed by the manager. The document is to be sent to the contact person at Pavol Jozef Šafárik University in Košice (both paper form and scan/photo sent via email are accepted). Without the delivery of the document, students will not receive the Transcript of Records.


If you have any further questions, feel free to contact the dormitory manager

Banky na Slovensku sú zvyčajne členmi medzinárodných korporácií. Zoznam všetkých bánk je k dispozícii na webovej stránke Slovenskej bankovej asociácie.

V prípade otvorenia bankového účtu príslušníkom/čkou inej krajiny sa podmienky v jednotlivých bankách líšia. Mali by ste mať pripravených niekoľko dokumentov:

 • Doklad totožnosti s fotografiou – Od príslušníkov/čiek tretích krajín sa môže vyžadovať predloženie dvoch dokladov. (napr. cestovný pas + občiansky preukaz, preukaz zdravotného poistenia, vodičský preukaz atď.)
 • Doklad o trvalom pobyte – Vyžaduje sa len v prípade, že adresa vášho trvalého pobytu nie je uvedená v doklade totožnosti. Týmto dokladom môže byť čokoľvek od dokladu totožnosti až po faktúru za komunálne služby. Ak doklad nie je v slovenskom (alebo anglickom) jazyku, vyžaduje sa jeho úradný preklad.
 • Doklad, v ktorom je uvedený účel vášho pobytu – V prípade, že ste študent/ka, malo by vám stačiť potvrdenie o štúdiu vydané študijným oddelením(v prípade denných študentov/iek) alebo akceptačný list z Referátu pre zahraničné vzťahy (v prípade mobilitných študentov/iek). V prípade pracovného pomeru na UPJŠ by ste mali predložiť svoju pracovnú zmluvu.
 • Doklad o prechodnom pobyte – Môže sa od vás vyźadovať aj predloženie adresy a dokladu o prechodnom pobyte na Slovensku (t. j. ubytovacia alebo nájomná zmluva).

Založenie bankového účtu je bezplatné a vo väčšine bánk je bezplatné aj zrušenie účtu (za bežných podmienok a ak nemáte v banke žiadne dlhy). Študentské účty sú bezplatné. Niektoré banky môžu vyžadovať zloženie minimálneho zostatku.

Vo väčšine bánk môže vydanie debetnej alebo kreditnej karty trvať niekoľko dní. Tatra Banka vydáva debetnú kartu na počkanie. SLSP umožňuje klientom vytvoriť si virtuálnu kartu v mobilnej aplikácii banky.

Tiesňové linky

112

Univerzálne pohotovostné
číslo

150

Požiarne a záchranné
zložky

155

Rýchla zdravotná
pomoc

158

Polícia

Doprava

v Košiciach je prevádzkovaná Dopravným podnikom mesta Košcie (DPMK). Študenti a študentky pod 26 rokov majú nárok na zľavu v MHD. Nárok na zľavu je potrebné dokladovať preukázaním sa ISIC-om vydaným UPJŠ pri zakúpení lístkov, alebo počas dopravnej kontroly. Ak cestujete so zľavneným lístkom, máte nad 26 rokov, alebo nebudete sa vedieť preukázať ISIC-om, Váš lístok bude považovaný za neplatný a budete čeliť hrozbe pokuty. Doktorandi nemajú nárok na zľavu bez ohľadu na vek.

Ako cestovať (legálne)

Cestovné lístky si môžete zakúpiť v stánkoch alebo supermarketoch. Niektoré autobusové a električkové zastávky sú vybavené automatmi na lístky. Existuje niekoľko typov lístkov, pričom najčastejšie používané sú 30 minútový a 60 minútový.

Ak ste držiteľom/kou SIM karty od slovenského operátora, ďalšou možnosťou je poslať prázdnu SMS správu na číslo 1166. SMS lístok je platný 60 minút.

Pohodlným riešením je aplikácia UBIAN, v ktorej je možné nabiť si kredit a následne zakúpiť lístok podľa Vašej voľby (od 30 minútového do ročného).

Držitelia/ky ISIC-ov vydaných UPJŠ si môžu kartu dobiť kreditom v zákazníckych centrách DPMK a následne si zakúpiť 30 minútový lístok priložením karty k terminálu v dopravnom prostriedku. Prostredníctvom terminálu sa dá lístok predĺžiť na 60 minút.

Ďalšou možnosťou pre držiteľov/ky ISIC-ov je zakúpiť si dlhší časový lístok (od jedného mesiaca po jeden rok) v zákazníckom centre DPMK. Pri návšteve centra je potrebné preukázať sa Akceptačným listom v slovenčine.

Zákaznícke centrá DPMK sa nachádzajú na Bardejovskej ulici 6 (Pon-Štv: 7:00 – 18:00) a Rooseveltovej ulici 3 (Pon-Pia: 7:00 – 18:00).

V prípade, že sa počas dopravnej kontroly nebudete vedieť p

Informácie o parkovaní v Košiciach sú dostupné na www.parking.kosice.sk.

Nižšie môžete nájsť zopár Taxi služieb:

Student Taxi

+421 949 07 07 07

Easy Taxi

+421 919 333 333

Hello Taxi

+421 911 434 343

My Taxi

+421 910 340 770

Ďalšou možnosťou sú aplikácie pre mobilný telefón Bolt alebo Hopin.

Naša univerzita nemá skúsenosti s týmito službami, preto k ním pristupujte so zvýšenou opatrnosťou.

Najčastejšími formami medzimestskej a meszinárodnej dopravy na Slovensku sú autobusy a vlaky. Dopravné spojenia si môžete vyhľadať prostredníctvom vyhľadávača cp.hnonline.sk (vlaky aj autobusy), alebo na www.zssk.sk (vlaky).

Medzi najväčších autobusových dopravcov patria Eurobus a Flix Bus.

Informácie o bezplatnej vlakovej doprave sú dostupne na www.zssk.sk.

Survival Guide

Objavte, čo Vám Košice a #UPJŠ môžu ponúknuť. Pozrite si náš Survival Guide pre účastníkov/čky mobilít.

IT šlužby na UPJŠ

Akademický informačný systém (AiS) vám umožňuje spravovať všetky potrebné informácie o vašom štúdiu (kurzy, rozvrh, skúšky atď.). AiS je kľúčový pri získavaní prístupu k vášmu kontu MS Office 365. Prichádzajúci zamestnanci a študenti dostanú prihlasovacie údaje od svojej kontaktnej osoby na našej univerzite. Kontaktná osoba vám pomôže v prípade, že zabudnete heslo a zablokujete si prístup do systému (napr. zadaním nesprávneho hesla niekoľkokrát za sebou).

Študenti/ky a zamestnanci/kyne našej univerzity sú povinní/é komunikovať prostredníctvom svojej e-mailovej adresy UPJŠ, ktorá je k dispozícii v rámci konta Office 365.

Pre aktiváciu konta je potrebné v prvom kroku buď skontrolovať „Nové správy“ v Akademickom informačnom systéme (AiS) a nájsť správu s prihlasovacími údajmi, alebo ak takáto správa s heslom chýba, je potrebné obnoviť si heslo pre Office 365 v AiS. Rovnaký postup platí aj v prípade, že zabudnete heslo.

Zároveň je potrebné nastaviť si dvojfaktorové overovanie buď prostredníctvom aplikácie Authenticator, alebo telefónnym číslom sprostredkovaného niektorým z operátorov pôsobiacich na Slovensku.

Tvar študentskej e-mailovej adresy: aisID@upjs.sk (napr. 1234567@upjs.sk).

Tvar zamestnaneckej e-mailovej adresy: name.surname@upjs.sk (napr. john.donne@upjs.sk)

Upozornenie pre študentov/ky: Pri prihlasovaní alebo nastavovaní prístupu na WiFi vždy použite vyššie uvedenú podobu e-mailovej adresy, pretože podoby name.surname@upjs.sk alebo name.surname@student.upjs.sk nebudú fungovať. E-maily odoslané zo študentských účtov sa prijímajú pod adresným tvarom name.surname@student.upjs.sk. E-maily odoslané na túto podobu adresy budú prijaté študentom/kami.

Prístup k aplikácii webmail je na adrese outlook.office365.com. E-mail môžete nastaviť aj v programe Outlook podľa týchto pokynov.

Priestory univerzity sú pokryté sieťou Eduroam WiFi. Pre prístup k nej je potrebné aktivovať si účet UPJŠ Office 365. Následne si prečítajte tieto pokyny a prejdite na túto webovú stránku, kde si nastavíte heslo k WiFi.

Pripojiť sa môžete buď pomocou svojej e-mailovej adresy UPJŠ, alebo v prípade, že je vaša domovská univerzita pripojená k sieti EDUROAM, môžete použiť aj prihlasovacie údaje z vašej domovskej univerzity.

EDUROAM je dostupný v priestoroch univerzity (nie je dostupný na internáte na Pražskej 2).

Univerzitná knižnica poskytuje zamestnancom a študentom UPJŠ bezplatný prístup k elektronickým informačným zdrojom. Informácie o tom, ako si zriadiť prístup k nim, nájdete tu.

ROGO je online hodnotiaci systém používaný na Lekárskej fakulte. Viac informácií o prístupe do systému a možných problémoch nájdete tu.

Moodle je e-learningová platforma využívaná na vzdelávanie a hodnotenie na rôznych fakultách UPJŠ. Do Moodle sa prihlasujete pomocou prihlasovacích údajov do AiS.