Prejsť na obsah

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov študentov na univerzite

1minút, 19sekúnd

Mechanizmus hodnotenia kvality pedagogického procesu (výučby) študentmi (vrátane hodnotenia učiteľov študentmi) využíva výsledky dotazníkového prieskumu, hodnotenie obsahu čiernej skrinky ako aj spätnú väzbu získanú priamym kontaktom so študentmi. Jedným z prostriedkov získavania spätnej informačnej väzby k výučbe na univerzite a jej fakultách  je anonymný dotazník mapujúci indikátory kvality vzdelávania, ktorý umožňuje získať spätnú väzbu zo strany študenta. Spätná väzba študentov, získavaná primárne prostredníctvom dotazníka na zisťovanie kvality vzdelávania mapuje napr. efektivitu a dostupnosť podporných materiálnych, technických a informačných zdrojov, prístup pedagógov, kvalitu prednášok a praktických cvičení, ochotu pracovníčok študijných oddelení.

Vyhodnotenie odpovedí študentov umožňuje hlbšie analyzovať kvalitu výučby, vrátane hodnotenia pedagógov, čo následne prispieva k zefektívneniu výučbového procesu a zlepšeniu predovšetkým didaktickej a sociálnej kompetencie pedagógov. Hodnotenie kvality pedagogického procesu je realizované s cieľom tak zvýšenia spokojnosti študentov s kvalitou výučby, ako aj zvýšenia spokojnosti učiteľov so svojim výkonom vo výchovno-vzdelávacom procese.

Výsledky študentských dotazníkov spokojnosti a kvality pedagogického procesu sa zverejňujú jedenkrát ročne na webovej stránke univerzity, resp. fakúlt.  


Študuj na UPJŠ