Prejsť na obsah

Rozšírené kolégium rektora

1minút, 51sekúnd

Časový a obsahový harmonogram
Zápisnice, INTRANET – Repozitár dokumentov

ZOZNAM ČLENOV
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.rektor
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorkaprorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.kvestor
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.poradkyňa rektora pre legislatívu
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.poradca rektora pre edičnú činnosť a vzťahy s inštitúciami v oblasti kultúry a umenia
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.predsedníčka Rady VSK UPJŠ na obdobie od 01.05.2021 do 31.04.2025
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.dekan Lekárskej fakulty
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.dekan Prírodovedeckej fakulty
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.dekan Právnickej fakulty
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.dekan Fakulty verejnej správy
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.dekanka Filozofickej fakulty
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.poverený výkonom funkcie riaditeľa TIP-UPJŠ
Mgr. Lucia Huličovákancelárka UPJŠ
Mgr. Laura Hoľanovátlačový referent a hovorca UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.riaditeľ CCVaPP
PhDr. Daniela Džuganováriaditeľka Univerzitnej knižnice
Mgr. Alena Buková, PhD., univerzitná docentkariaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.riaditeľka UNIPOC
Ing. Jozef Jantošovičriaditeľ CIaKT
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.riaditeľ Botanickej záhrady
Ing. Jozef Maligdariaditeľ ŠDaJ
Ing. Jozef Skokanvedúci UVZ Danišovce
RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.vedúca Kancelárie pre riadenie vnútorného systému kvality
RNDr. Edita Vojtovávedúca Úseku organizačných činností a personalistiky
JUDr. Zuzana Gažovávedúca Úseku právnej agendy a správy majetku
RNDr. Helena Mičková, PhD.predsedníčka KOR

Študuj na UPJŠ