Prejsť na obsah

Rozšírené kolégium rektora

2minút, 4sekúnd

Časový a obsahový harmonogram
Zápisnice, INTRANET – Repozitár dokumentov

ZOZNAM ČLENOV
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.rektor
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium, zároveň poverená zastupovaním rektora v čase jeho neprítomnosti
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov
Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.prorektor pre strategický rozvoj a investície
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univerzitná docentkaprorektorka pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie
Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.prorektorka pre medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorkaprorektorka pre internacionalizáciu 
doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD.prorektorka pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.prorektor pre kvalitu vzdelávania
Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBAkvestor
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.poradca rektora pre kultúrne, umelecké a mediálne aktivity UPJŠ a pre výskum a propagáciu života a diela Pavla Jozefa Šafárika
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.poradca rektora pre vedu a výskum
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.predsedníčka Rady VSK UPJŠ na obdobie od 01.05.2021 do 31.04.2025
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.dekan Lekárskej fakulty
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.dekan Prírodovedeckej fakulty
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.dekan Právnickej fakulty
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.dekan Fakulty verejnej správy
prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.dekanka Filozofickej fakulty
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
Mgr. Lucia Huličovákancelárka UPJŠ
Mgr. Laura Hoľanovátlačový referent a hovorca UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.riaditeľ CCVaPP
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.riaditeľ TIP-UPJŠ
prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.riaditeľ Medipark
PhDr. Daniela Džuganováriaditeľka Univerzitnej knižnice
Mgr. Alena Buková, PhD., univerzitná docentkariaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu
RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.poverená riaditeľka UNIPOC
Ing. Jozef Jantošovičriaditeľ CIaKT
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.riaditeľ Botanickej záhrady
Ing. Jozef Maligdariaditeľ ŠDaJ
Ing. Jozef Skokanvedúci UVZ Danišovce
RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.vedúca Kancelárie pre riadenie vnútorného systému kvality
RNDr. Edita Vojtovávedúca Úseku organizačných činností a personalistiky
JUDr. Zuzana Gažovávedúca Úseku právnej agendy a správy majetku
RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.manažérka marketingu a komunikácie
Ing. Miroslav Pomikalapredseda Komisie pre informatizáciu
RNDr. Helena Mičková, PhD.predsedníčka KOR

Študuj na UPJŠ