UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rozšírené kolégium rektora


 

ZOZNAM ČLENOV
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. prorektorka pre legislatívu
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. poradca pre informačné technológie a systém kvality  
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. dekan Lekárskej fakulty
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. dekan Prírodovedeckej fakulty
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. dekan Právnickej fakulty
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. dekan Fakulty verejnej správy
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. dekanka Filozofickej fakulty
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. poverený výkonom funkcie riaditeľa TIP-UPJŠ
Mgr. Adriana Sabolová kancelárka UPJŠ
Mgr. Linda Babušík Adamčíková tlačový referent a hovorca
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. riaditeľ CCVaPP
PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka Univerzitnej knižnice
Mgr. Alena Buková, PhD. riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. riaditeľka UNIPOC
Ing. Jozef Jantošovič riaditeľ CIaKT
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. riaditeľ Botanickej záhrady
Ing. Jozef Maligda riaditeľ ŠDaJ
Ing. Jozef Skokan vedúci UVZ Danišovce
RNDr. Edita Vojtová vedúca Úseku organizačných činností a personalistiky
JUDr. Zuzana Gažová vedúca Úseku právnej agendy a správy majetku
RNDr. Helena Mičková, PhD. predsedníčka KOR

 

Posledná aktualizácia: 06.06.2019