Prejsť na obsah

Rozšírené kolégium rektora

1minút, 46sekúnd

Časový a obsahový harmonogram
Zápisnice, INTRANET – Repozitár dokumentov

ZOZNAM ČLENOV
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.rektor
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.poverená výkonom agendy prorektora pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium, zároveň poverená zastupovaním rektora v čase jeho neprítomnosti
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.poverená výkonom agendy prorektora pre vedu, výskum a agendu grantov
Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.poverený výkonom agendy prorektora pre strategický rozvoj a investície
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.poverená výkonom agendy prorektora pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie
Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.poverená výkonom agendy prorektora pre medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorkapoverená výkonom agendy prorektora pre internacionalizáciu 
Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBApoverený výkonom funkcie kvestora
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.predsedníčka Rady VSK UPJŠ na obdobie od 01.05.2021 do 31.04.2025
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.dekan Lekárskej fakulty
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.dekan Prírodovedeckej fakulty
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.dekan Právnickej fakulty
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.dekan Fakulty verejnej správy
prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.dekanka Filozofickej fakulty
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.poverený výkonom funkcie riaditeľa TIP-UPJŠ
Mgr. Lucia Huličovákancelárka UPJŠ
Mgr. Laura Hoľanovátlačový referent a hovorca UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.riaditeľ CCVaPP
PhDr. Daniela Džuganováriaditeľka Univerzitnej knižnice
Mgr. Alena Buková, PhD., univerzitná docentkariaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.riaditeľka UNIPOC
Ing. Jozef Jantošovičriaditeľ CIaKT
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.riaditeľ Botanickej záhrady
Ing. Jozef Maligdariaditeľ ŠDaJ
Ing. Jozef Skokanvedúci UVZ Danišovce
RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.vedúca Kancelárie pre riadenie vnútorného systému kvality
RNDr. Edita Vojtovávedúca Úseku organizačných činností a personalistiky
JUDr. Zuzana Gažovávedúca Úseku právnej agendy a správy majetku
RNDr. Helena Mičková, PhD.predsedníčka KOR

Študuj na UPJŠ