UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Analýza realizácie projektu VoIP - IP telefónie na UPJŠ


Úvod
 
Stručná charakteristika stavu pred realizáciou projektu

Univerzita P. J. Šafárika v súčasnosti disponuje kvalitnou WAN/MAN infraštruktúrou. Väčšina prepojení je realizovaná optickým káblom, celkovo ide o 19 budov v Košiciach a 1 budovu v Rožňave. 
Táto infraštruktúra nadväzuje na akademickú sieť Sanet II uvedená do prevádzky ako vysokorýchlostná akademická dátová sieť s pripojením na transeurópsku akademickú sieť GEANT, umožňuje univerzite využívať Gigabitovú rýchlosť a vytvára podmienky pre technológie a služby novej generácie - help desk, contact centra, integráciu VoIP a PC, Productivity Solutions, Voice Mail, virtual Conference room a ďalšie.

Najväčšou pridanou hodnotou je možnosť vytvorenia multifunkčnej siete t. j. sieťovej infraštruktúry, ktorá dokáže súčasne prenášať dáta, hlas a video, a transparentne komunikovať s jednotnou telefónnou sieťou.
Sieť UPJŠ už dnes spĺňa základné požiadavky na multifunkčné siete, ako sú, plne prepínaná LAN infraštruktúra 10/100BaseTX Ethernet, podpora autoselekcie prenosovej rýchlosti a duplexného režimu, podpora 802.1Q a 802.1p, má dostatok voľných prístupových portov pre IP telefóny aj PC, podporu viacerých výstupných front v HW  a podporu možnosti výstupnej fronty so striktnou prioritou.
V budovách je dvojmo s dátovými rozvodmi vybudovaná telefónna kabeláž. Telefónna kabeláž je stará niekoľko desiatok rokov. Okrem Právnickej fakulty UPJŠ, kde je telefónna ústredňa novej generácie (cca 4-5 rokov stará) a Fakulty verejnej správy UPJŠ, kde je nová ústredňa, sú všetky objekty UPJŠ vybavené starými ústredňami cca 10 rokov a viac. Vo viacerých objektoch sú ústredne staršie ako 20 rokov.
Najstaršie ústredne neumožňujú bežné služby a vyžadujú spojovateľky navyše. Súčasný stav viedol k tomu, že väčšina telefónnych liniek je privedená do pracovísk univerzity priamo, mimo ústredne, čím nie je možné využiť z dôvodu viackapacitného pripojenia zľavnené resp. výhodnejšie programy ST a tým znížiť rozpočet univerzity.
 
Realizácia  projektu
 
Prvým hlavným cieľom projektu bolo riešenie hlasovej  prevádzky na univerzite t. j. telefónnej   komunikácie na zastaralých zariadeniach, ktoré spôsobujú problémy pri komunikácii v rámci univerzity i pri interakcii s okolím, pričom pri riešeni využiť možnosti súčasnej infraštruktúry .
Druhým hlavným cieľom projektu bolo dať k dispozícii ucelený projekt, vysoko efektívne a do budúcnosti otvorené riešenie, ktoré poskytne univerzite na jednej strane lepšiu funkčnosť a spoľahlivosť, vysoký prínos a unikátne vlastnosti než klasické riešenie hlasovej  prevádzky, na druhej strane výrazne ušetrí investičné a prevádzkové náklady.
Centrom IP telefónie je IP telefónna ústredňa tvorená SW: Call Manager na báze SIP protokolu, ktorý umožňuje obsluhu 1000 IP telefónov. V prípade ďalšieho rozširovania IP telefónie bude tento server rozšírený podľa potreby ďalšími servermi, s ktorými vytvorí cluster IP ústrední.
 
Aby bolo možné zabezpečiť prepojenie IP telefónie s klasickou telefónnou sieťou, bolo potrebné inštalovať tzv. Voice gateway, čo je v podstate smerovač IP siete, ktorý má prepojenie s analógovou tlf. sieťou – buď pripojenie k existujúcej tlf. ústredni, alebo priamo k JTS.
 
V súvislosti s realizáciou projektu VoIP - IP telefónie na UPJŠ koncom roka 2004 boli dodávateľskou firmou TTC Telekom identifikované technické prekážky brániace plnej funkčnosti realizovaného projektu. 
Konkrétne ide o zastaralé vybavenie ústrední Slovak Telecom UE 201 v univerzitných lokalitách Rektorát UPJŠ Šrobárova 2 a Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Moyzesova 16. CIaKT UPJŠ navrhlo vylepšiť konfiguráciu ústrední a získať tak rozhranie s kvalitnejšími technickými parametrami ako navrhoval projekt. Perspektívne bola realizovaná inštalácia – upgrade ústredne aj v lokalite Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Park Angelinum 9. Dodatočne po súhlase od Slovak Telecom ako vlastníka ústredni bolo potrebné  doobjednať tri kľučovacie prenášače s E+M  rozhraním u ich výrobcu Tesla L. Hrádok. Ten ich  dodal v priebehu februára 2005 na základe objednávok  z decembra 2004.
Momentálne je projekt VoIP - IP telefónie po dodaní jednotlivých komponentov (IP telefóny, Call Managera, gateways-brán a softfónov) funkčný na Právnickej fakulte UPJŠ a po dodaní a inštalácii spomínaných kľúčovacích prenášačov je zfunkčnený aj na Rektoráte UPJŠ a Dekanáte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. K dnešnému dňu celý systém pozostáva z 308 zaregistrovaných účastníkov tejto hlasovej služby.
Všetky IP telefóny použité v projekte sú štandardné Cisco IP telefóny, ktoré sa líšia akurát komfortom ovládania a poskytovanými nadštandardnými službami.
Viď. Príručka použivateľa IP telefónu: voip.upjs.sk/howto.php
 
IP telefóny sú nainštalované na týchto pracoviskách:
 
Rektorát UPJŠ
Študentské domovy a jedálne UPJŠ
Univerzitná knižnica UPJŠ
Botanická záhrada UPJŠ
Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Lekárska fakulta UPJŠ
Právnická fakulta UPJŠ
Fakulta verejnej správy UPJŠ.
 
Po úspešnej realizácii I. etapy VoIP - IP telefónie navrhujeme v pokračovaní projektu aj v ďalšom období v tých lokalitách UPJŠ kde je predpoklad ušetrenia nákladov na hovorné v rámci UPJŠ.
Po doriešení vlastníckych vzťahov v rámci areálu Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice L. Pasteura by bolo žiadúce premostenie ústrední v lokalite Rastislavova a Trieda SNP s IP sieťou na UPJŠ pomocou IP brán. Na pracovisku v Rožňave je žiadúce zfunkčniť inštalácie softfónov a znížiť tak nákladovosť na hovorné.
 
Podobne je možné pripojiť digitálnu ústredňu na Fakultu verejnej správy  UPJŠ na Popradskej a spomínanú lokalitu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Park Angelinum 9. V tých lokalitách, kde je málo klapiek pripojených k malým zastaralým ústredniam a poplatky za nich sú veľké navrhujeme zrušenie ústrední a inštaláciu IP telefónov resp. v kombinácii so softfónmi. Analýzu ústrední na UPJŠ s ich technickou špecifikáciou (typové označenie, dátum dodania, počet klapiek, výška poplatkov a pod.) by mal zabezpečiť príslušný útvar R-UPJŠ.
Po takejto analýze sa bude konkrétizovať špecifikácia podkladov pre ďalšiu etapu IP telefónie na UPJŠ.
Tým by sa dosiahlo pilotné rozmiestnenie komponentov IP telefónie na celej UPJŠ a vytvorenie podmienok na plné využitie datovej a telefónnej siete na vzájomnú transparentnú komunikáciu klientov jednotlivých sieti.
 
Aplikácia VoIP - IP telefónia v ďalšej etape umožní podstatne znížiť náklady v rámci lokálnej metropolitnej siete, ale aj na medzimestské telefónne hovory v sieti akademických inštitúcii.
Dosiahli sme zviditeľnenie našej IP telefónnej infraštruktúry navonok v sieti SANET tak, že je  dosiahnuteľná cez Call Manager z ostatných metropolitných akademických sieti u nás ale aj vo svete.
Náš volací prefix je 055 72712XXXX.
Je známe používanie ostatných číslovacích plánov napr. na STU Bratislava, alebo na ŽU alebo kdekoľvek v infraštruktúre siete SANET. Existuje experimentálne prepojenie s VoIP sieťou CESNET v Čechách.
Momentálne je možné sa dovolať z IP siete na UPJŠ na vybrané klapky na:
 
TU Košice pomocou prefixu:
055 602XXXX
ŽU- Žilinská univerzita
041 513XXXX
SAV-KE
055 7922XXX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobnejší zoznam je na www stránke voip.upjs.sk
 
Podobne sú zverejnené prefixy pre STU Bratislava, Ministerstvo školstva, UIaPrognóz.
Pomocou ENUM - automatické smerovanie bude možné volať aj do ostatných krajín (Rakúsko, Švedsko, USA a iné...).Na to je potrebné aby príslušná druhá strana vytvorila DNS záznam a príslušný smer sa stane dostupným.
 
Odporúčania
  • Vydať príkaz rektora na povinnosť používania VoIP - IP telefónie pre vzájomnú komunikáciu zamestnancov, dodržiavanie kontrolovať námatkovým výpisom volaní
  • Porovnať s odstupom 1 až 2 mesiacov nákladovosť na hovorné v jednotlivých lokalitách
  • Pokračovať v premostení ústrední s pobočkovými ústredňami cez VoIP brány
  • Rozširovať systém IP telefónie a softfónov http://voip.upjs.sk/install/
  • Zabezpečenie rutinnej prevádzky hlasových služieb a ich menežovanie
  • Definovanie bezpečnostnej politiky, vytvorenie služieb autentifikácie a autorizácie hovorov
  • Na digitálnych ústredňach UPJŠ experimentálne pokračovať v budovaní hlasových brán do sieti alternatívnych operátorov (GSM brány)
Záver
 
Realizáciou I. etapy  VoIP – IP telefónie na UPJŠ sa CIaKT UPJŠ stalo jedným z priekopníkov budovania IP hlasových služieb v sieti Sanet. Sme medzi prvými komu sa podarilo prevádzkovať komunikačné aplikácie, ktoré sú náročné na komunikačné parametre v tak masovom meradle.
Bolo by žiadúce, aby implementácia tejto hlasovej služby mala aj pedagogický efekt v podobe praktického oboznamovania študentov s touto komunikačnou technológiou v pedagogickom procese. Tí najlepší by sa mohli vo forme diplomoviek prípadne semestrálnych prác zapojiť do vývoja ďalších aplikačných nadstavieb.
Kombináciou všetkých troch zložiek: PBX - pobočkových ústrední, IP telefónov, a softfonov sme dosiahli ekonomicky efekt niekoľko miliónov SK v provnaní s návrhmi riešení iných firiem. Ostáva len dúfať, že ďalšia etapa umožní realizáciu vytýčených cieľov v tomto roku.
 
 
Návod na telefonovanie v sieti VoIP a IP telefónie UPJŠ
 
1. Volanie z pobočkových ústrední jednotlivých fakúlt
 
Telefónne číslo sa skladá z predvoľby a čísla klapky. Predvoľba je definovaná na jednotlivých fakultách takto:
 
Rektorát:
8
Dekanát Prírodovedeckej fakulty:
8
Právnická fakulta:
08

Číslo telefónnej klapky nájdete v telefónnom zozname IP telefónie UPJŠ.

Príklad:
Nachádzate sa na dekanáte Prírodovedeckej fakulty a chcete volať na vrátnicu rektorátu. Predvoľba pre Vašu tel. ústredňu je 8. V tel. zozname si nájdete, že číslo klapky vrátnice rektorátu je 1300. Na telefónnom aparáte teda vytočíte číslo 81300.
 
2. Volanie z programu nainštalovaného na počítači alebo z IP telefónu
 
Pri inštalácii a konfigurácii programu postupujte podľa návodu.
Konfiguráciu IP telefónu prevádza CIaKT UPJŠ. Na využitie špeciálnych možností IP telefónov si prečítajte používateľskú príručku
Pre volania v sieti UPJŠ stačí vytočiť číslo klapky z telefónneho zoznamu.
 
3. Volanie do iných sietí IP telefónie
 
Pre volanie do iných sietí IP telefónie z počítača potrebujete len vytočiť príslušné číslo v národnom (055...) alebo medzinárodnom (+42155... alebo 0042155...) tvare. Pre volania z pobočkových ústrední potrebujete pred samotným číslom vytočiť predvoľbu.
 
 
RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Park Angelinum 9, 041 54 Košice


Posledná aktualizácia: 12.05.2011