UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam pre zahraničných študentov


     Oznamujem všetkým zahraničným študentom - samoplatcom, že podľa čl. 30 ods. 4 Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v nadväznosti na Príkaz rektora č. 4/2005 je každý cudzí štátny príslušník študujúci na niektorej z fakúlt UPJŠ povinný uzavrieť s UPJŠ Zmluvu o poskytovaní štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a o podmienkach platby za štúdium zahraničných študentov.

    Bližšie informácie Vám poskytne Referát vysokoškolského vzdelávania a Referát zahraničných vzťahov na Rektoráte UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice.
 
 

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
r e k t o r

Posledná aktualizácia: 26.08.2008