UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor prijal zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku


Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prijal dňa 7. septembra 2007 prof. Gilles Rouet, DrSc., atašé pre vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu...
Viac...   

Na spoločnom pracovnom rokovaní na pôde Rektorátu UPJŠ sa zúčastnili aj Clément Messelet, odborný referent Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva, Barbara Eydely, atašé pre spoluprácu v oblasti francúzštiny a prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., poverený výkonom funkcie prorektora pre vonkajšie vzťahy UPJŠ. 
V priateľskej atmosfére boli prerokované možnosti získania štipendií francúzskej vlády:

  • Ponuka štipendií pre študentov magisterského štúdia (4. a 5. ročník). Štipendijné pobyty sú aktuálne pre študentov medicíny a práva
  • Vedecko-výskumné krátkodobé štipendijné pobyty (1 až 6 mesiacov) vo francúzskych laboratóriách
  • Ponuka štipendií pre doktorandov (PhD. – co-tutelles)
  • Ponuka spolufinancovania cestovných nákladov pre krátkodobé odborné výmenné stáže akademických zamestnancov
  • Letné jazykové stáže pre študentov

Viac informácií:
www.saia.sk
www.france.sk

Fotografie zo stretnutia rektora UPJŠ a zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva v Slovenskej republike:

 

Zľava: B. Eydely, atašé pre spoluprácu v oblasti francúzštiny, C. Messelet, odborný referent pre odbornú spoluprácu a prof. Kovaľ, poverený prorektor pre vonkajšie vzťahy UPJŠ

Zľava: prof. G. Rouet, atašé pre vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu a prof. L. Mirossay, rektor UPJŠ v Košiciach

                                        

Posledná aktualizácia: 12.05.2011