UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove

vyhlasujú
obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností
 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území  Klokočov zapísaných na LV č. 398:

 1. ako prevádzková budova UVZ, súpisné číslo 312, na parcele číslo 463,
 2. ako učebnovýcvikové zariadenia:
  - súpisné číslo 313 na parcele č. 458,
  - súpisné číslo 314 na parcele č. 459,
  - súpisné číslo 315 na parcele č. 460,
  - súpisné číslo 316 na parcele č. 461,
  - súpisné číslo 317 na parcele č. 462,
  - súpisné číslo 311 na parcele č. 465
 3. a ako pozemky, zastavané plochy
  - parcelné číslo 458 o výmere 58 m2,
  - parcelné číslo 459 o výmere 40 m2,
  - parcelné číslo 460 o výmere 41 m2,
  - parcelné číslo 461 o výmere 55 m2,
  - parcelné číslo 462 o výmere 39 m2,
  - parcelné číslo 463 o výmere 114 m2,
  - parcelné číslo 464 o výmere 47 m2,
  - parcelné číslo 465 o výmere 635 m2.

    

    Podmienky súťaže sú uvedené v „ Pokynoch a podmienkach  obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v spoluvlastníctve Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  UPJŠ v Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove“.

    Oznam o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnený i na internetovej stránke www.upjs.sk. Záujemca o súťaž je povinný pokyny si písomne vyžiadať alebo osobne prevziať u povereného zamestnanca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Kompletné pokyny poskytne vyhlasovateľ  súťaže - UPJŠ v Košiciach  záujemcovi po zaplatení nenávratného účastníckeho poplatku vo výške 1 000,- Sk na účet vedený v Štátnej pokladnici, Bratislava č. 7000074351/8180 alebo do pokladne vyhlasovateľa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 31.03.2008 o 13,30 hod. pri osobnom doručovaní, resp. rozhodujúca je pečiatka podacej pošty na obálke pri doručovaní poštou.

Kontakt: JUDr. Zuzana Gažová, tel. č.: 055/622 26 10, 622 26 15, kl. 150 alebo 0918640816.

    

Posledná aktualizácia: 12.05.2011