UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Promócie absolventov doktorandského štúdia UPJŠ

Po úspešnom obhájení dizertačných prác na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte a Filozofickej fakulte boli absolventom doktorandského štúdia udelené akademické tituly „Philosophiae doctor“.

„Vy, ktorí ste prevzali diplomy doktorov philosophiae ste dokázali, že považujete za nutné naďalej prehlbovať svoje vedomosti, tvorivým spôsobom pracovať v prospech rozvoja vedeckého poznania, odovzdávať svoje poznatky mladším kolegom a študentom. Dokázali ste, že ste schopní riešiť vedecké problémy a priblížiť sa k vedeckej pravde kriticky overenej a zdôvodnenej faktami. Dokázali ste, že pri každej vedeckej práci je potrebná poctivosť a mravnosť, ktorá sa chápe ako súlad rozumu, citu a svedomia.“

Úprimne Vám blahoželáme a veríme, že udelenie akademického titulu „PhD.“ bude povzbudením pre Vašu ďalšiu tvorivú činnosť.

Posledná aktualizácia: 14.06.2010