UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Voľby do Študentskej internátnej rady UPJŠ

Študentská časť
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje


v o ľ b y
do Študentskej internátnej rady

na deň 28. apríla 2009 v čase od 13,00 do 17,00 hod
na Medickej ul. 6 v miestnosti č. 41/B (priestory ŠIR).


Návrhy kandidátov za jednotlivé fakulty UPJŠ sa môžu podávať v zalepenej obálke do schránky umiestnenej na vrátnici ŠDaJ Medická ul. 6 v súlade s čl. 5 ods. 2 Volebného poriadku  pre voľby do ŠIR na UPJŠ, ktorý je zverejnený na www.upjs.sk v časti Akademický senát UPJŠ - základné dokumenty

 
a)  meno a priezvisko kandidáta,
b)  vek kandidáta,
c)  dátum narodenia kandidáta,
d)  ročník štúdia,
e)  formu štúdia,
f)   názov fakulty, na ktorej kandidát študuje,
g)  číslo izby v ŠDaJ ( vrátane ŠDaJ na Popradskej ulici č. 76 )
h)  písomný súhlas kandidáta s návrhom a jeho vlastnoručný podpis
i)   meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kandidáta navrhuje (ak sa kandidát nenavrhuje sám).
 

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené na určené miesto
 

v termíne do 21. 4. 2008 ( 18: 00 hod ).  

 

 Juraj Hamara, v. r.
predseda volebnej komisie 
 Tomáš Vasilenko, v. r.
podpredseda študentskej časti AS UPJŠ

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011