UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zasadnutie kolégia rektora za účasti novozvolenej dekanky

Zasadnutie kolégia rektora UPJŠ na sklonku februára tohto roku možno označiť za významné a netradičné. Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. odovzdal menovací dekrét do funkcie dekanky Právnickej fakulty UPJŠ na funkčné obdobie od 1.3.2011 do 28.2.2015 pani doc. JUDr. Gabriele Dobrovičovej, CSc. Prítomní pani docentke srdečne zablahoželali a popriali jej pri výkone tejto vážnej a zodpovednej funkcie veľa pracovných úspechov. Pán rektor zároveň poďakoval pani doc. JUDr. Márii Bujňákovej, CSc. za doterajšiu aktívnu, tvorivú a inšpiratívnu spoluprácu.

Za netradičnú, v rámci zasadnutia kolégia rektora, možno považovať skutočnosť, že sa uskutočnilo po akte symbolického prestrihnutia pásky rektorom UPJŠ a dekanom Prírodovedeckej fakulty v priestoroch zasadacej miestnosti PF UPJŠ. 

 


Posledná aktualizácia: 04.02.2013