UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. si Vás dovoľuje pozvať na Deň otvorených dverí pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie dňa 12. 2. 2016 v areáli na Moyzesovej 9 a ul. Kostlivého v Košiciach, v novozrekonštruovaných objektoch našej fakulty Aristoteles a Sokrates.

Program: o 9.00 hod. Predstavenie študijných programov jednotlivými katedrami:

► Aristoteles (Moyzesova 9):

AA1S5 Katedra romanistiky a klasickej filológie
AA1S4 Katedra aplikovanej etiky
AA1P2 Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
AA0S1 Katedra histórie
AA0S2 Katedra politológie
AA2S7 Katedra germanistiky
AA2S6 Katedra filozofie a dejín filozofie Sokrates

► (Moyzesova 9):

AS2P1 Katedra psychológie
AS2P3 Katedra sociálnej prace
AS3S3 Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
 

► Aula Kostlivého (ul. Kostlivého):

AK0A7 Katedra anglistiky a amerikanistiky + študijné programy tlmočníctva a prekladateľstva – Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
- Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
- Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 

Kontakt:
Ing. Jana Quitková – vedúca študijného odd. FF UPJŠ v Košiciach
055 2347120
e-mail: jana.quitkova@upjs.sk

Podmienky prijímacieho konania na študijné programy FF UPJŠ v ak. r. 2016/2017

Bližšie informácie...

Posledná aktualizácia: 04.05.2017