Prejsť na obsah

Voľby do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach

1minút, 33sekúnd

Študentská časť
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
vyhlasuje

v o ľ b y 
do Študentskej internátnej rady 

na deň 28. november 2023 v čase od 13:00 do 16:00 hod.
na Medickej ul. 4 pri vrátnici a v čase od 16:30 do 17:30 hod. na Popradskej 66 pri vrátnici.

Návrhy kandidátov za jednotlivé fakulty UPJŠ sa môžu podávať do schránky umiestnenej na vrátniciach ŠDaJ Medická ul. 4 a 6 a Popradskej ulici č. 66 (študenti ubytovaní v ŠDaJ na Popradskej ul. č. 76 doručia svoje návrhy do schránky umiestnenej na Popradskej ul. č. 66) v súlade s čl. 5 Volebného poriadku pre voľby do ŠIR na UPJŠ, ktorý je zverejnený na webovom sídle UPJŠ v časti Akademický senát UPJŠ – základné dokumenty.

Návrh kandidáta obsahuje:
a)  meno a priezvisko kandidáta,
b)  vek kandidáta,
c)  ročník štúdia,
d)  formu štúdia,
e)   názov fakulty alebo inej súčasti UPJŠ, na ktorej kandidát študuje,
f)  adresa a číslo izby v ŠDaJ (vrátane ŠDaJ na Popradskej ulici č. 76)
g)  písomný súhlas kandidáta so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu čl. 5, ods. 2, pre potreby volieb. Zároveň súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov v rozsahu čl. 9, ods. 1 v súlade s čl. 9, ods. 2 Volebného poriadku
h) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kandidáta navrhuje (ak sa kandidát nenavrhuje sám).

Vzor návrhu kandidáta

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené na určené miesto 
v termíne do 21. 11. 2023 do 17:30 hod

         Michaela Macková
Podpredsedníčka za ŠČ AS UPJŠ


Študuj na UPJŠ