UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektora Ladislava Mirossaya teší schválenie projektu "MediPark, Košice"

Cieľom projektu „MediPark, Košice“ je vybudovanie biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny. Jeho riešenie je naplánované do konca júna 2015, realizátorom projektu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Technickou univerzitou v Košiciach. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú sumu takmer 33 miliónov Eur z toho z Operačného programu Výskum a vývoj budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 27,86 mil. Eur, zo štátneho rozpočtu v objeme 3,28 mil. Eur a z vlastných zdrojov vysokej školy v čiastke 1,63 mil. Eur. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „MediPark, Košice“ podpísal minulý týždeň na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR minister Dušan Čaplovič spoločne s prorektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Jurajom Černákom, CSc. Samotná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci riešenia projektu získa finančné prostriedky vo výške takmer 20 miliónov Eur.

„Myšlienkou tohto významného projektu je zriadenie univerzitného vedeckého parku, ktorý prepojí špičkové výskumné tímy pôsobiace vo viacerých inštitúciách a zároveň pripraví pôdu na interakciu vedeckej sféry s podnikateľským sektorom v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja s cieľom prenosu získaných poznatkov a technológií do aplikácií v humánnej a veterinárnej medicíne. Vytvorením MediParku dosiahneme koncentráciu vedeckého potenciálu a experimentálnej infraštruktúry v oblasti medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bioinžinierstva, ktorá umožní integráciu biomedicínskeho výskumu v rámci celého regiónu. Aplikácie výsledkov výskumu sa prejavia v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby závažných ochorení, ako aj v oblasti verejného zdravotníctva, vo vzdelávaní a v rozvoji biotechnológií,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

 

Tlačová správa
 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016