UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Právnická fakulta UPJŠ oslavuje

Štyridsiate výročie svojho vzniku oslavuje v týchto dňoch Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach. "Za 40 rokov svojej existencie si Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neodškriepiteľne zabezpečila stabilné miesto v čele slovenských právnických fakúlt, aj keď jej začiatky neboli vôbec ľahké. Bolo treba vynaložiť veľa úsilia na to, aby získala vlastné priestory a asistentov, z ktorých neskôr postupne vyrastali docenti a profesori  budujúci meno fakulty,“ hovorí v tejto súvislosti rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., ktorý vyjadruje veľkú vďaku všetkým jej zakladateľom aj ich nasledovníkom, ktorí urobili maximum pre to, aby sa meno fakulty stalo ‚značkou‘, a podieľali sa, či sa stále podieľajú, na výchove kvalitných právnikov pre jednotlivé právnické profesie, verejnú správu aj podnikateľskú sféru v tomto regióne.

Podľa dekanky fakulty doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc., smeruje úsilie pedagogických pracovníkov k poskytovaniu ucelených poznatkov z jednotlivých disciplín verejného aj súkromného práva pre študentov tak, aby sa dokázali dobre orientovať v právnom poriadku Slovenskej republiky a judikatúre súdov a boli spôsobilí aplikovať získané teoretické poznatky v praxi. Cenné praktické skúsenosti nadobúdajú už počas štúdia vďaka implementácii právnych kliník do vzdelávacieho procesu. „Po neľahkých začiatkoch pred štyrmi desiatkami rokov je dnes Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach stabilizovaná vzdelávacia a výskumná inštitúcia s kvalitným personálnym obsadením, ktorá pripravuje svojich študentov na úspešné uplatnenie v právnej praxi. Počas svojej existencie vychovala už 1446 bakalárov, 6275 magistrov a titul doktor práv bol udelený vyše 5 000 jej absolventom, z ktorých sú dnes mnohí renomovaní právnici pôsobiaci ako notári, advokáti, prokurátori alebo sudcovia,“ zdôrazňuje doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.


Program osláv

Tlačová správa

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015