UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uzatvorenie dohody o príprave a realizácii študijného programu „Verejná politika a verejná správa v strednej Európe“

Slezská univerzita v Opave (SU), zastúpená rektorom prof. PhDr. Rudolfom Žáčkom, Dr. a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), zastúpená rektorom prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc. uzatvorili dohodu o príprave a realizácii spoločného študijného programu Verejná politika a verejná správa v strednej Európe. Na pôde rektorátu sa v stredu 27. novembra 2013 stretli štatutárni zástupcovia obidvoch univerzít, prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., dekan Fakulty verejných politík (FVP) SU doc. PhDr. Dušan Janák, CSc., prodekanka pre študijné a sociálne záležitosti FVP SU Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a tajomník FVP SU Ing. Josef Vícha. Účastníci stretnutia prerokovali aktuálne podmienky vzájomnej spolupráce, ako aj ďalšie možnosti jej rozvoja.  


Posledná aktualizácia: 25.11.2015