UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Súmrak médií


Oddelenie masmediálnych štúdií KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach
Vás pozýva na druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Súmrak médií

23. – 24. október 2013
Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

 

Vážení kolegovia,
srdečne Vás pozývame na druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súmrak médií, ktorá sa koná pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., dekanky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD., a primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, v dňoch 23. a 24. októbra 2013 v priestoroch Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach.
Konferencia Súmrak médií je medzinárodnou vedeckou konferenciou výmenného charakteru, recipročne prebiehajúcou striedavo na jednej z dvoch zainteresovaných partnerských fakúlt. Tentoraz bude hostiteľskou stranou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pričom zameranie jednej z dvoch rokovacích sekcií – Médiá a umenie – bude previazané s programom projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Druhá, interdisciplinárne zameraná sekcia – Médiá a informačná spoločnosť – sa bude snažiť hľadať odpovede na fundamentálne i aktuálne otázky týkajúce sa pragmatickej a sémantickej kondície súčasných médií.

Rokovanie účastníkov konferencie sa uskutoční v dvoch sekciách:
•   Médiá a umenie
•   Médiá a informačná spoločnosť

Vedecký výbor konferencie:
•   prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
•   Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
•   prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
•   prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
•   PhDr. Renáta Cenková, PhD.
•   PhDr. Pavel Urban, PhD.
•   PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
•   PhDr. Renáta Cenková, PhD.
•   PhDr. Pavel Urban, PhD.
•   PhDr. Marián Gladiš, PhD.
•   Mgr. Daniela Lešová, PhD.
•   PhDr. Lukáš Šutor, PhD.
•   Mgr. Magdaléna Kramárová
•   Mgr. Lucia Lendelová


Bližšie informácie o konferencii

Miesto konania
Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice (oficiálna časť)
TeleDOM, Timonova 27, Košice (spoločenská časť)

Termíny
06. 10. 2013 – zaslanie prihlášky spolu s anotáciou príspevku v maximálnom rozsahu 6 riadkov
18. 10. 2013 – záväzné potvrdenie účasti po schválení prijatia príspevku vedeckým výborom konferencie a následným zaradením do programu konferencie
23. – 24. 10. 2013 – konanie konferencie
31. 10. 2013 – zaslanie príspevku do zborníka

Konferenčný poplatok
49 €, spôsob platby

Prihlasovanie
Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 13. 10. 2013 prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Oficiálne kontakty
Mgr. Magdaléna Kramárová
e-mail: konferencia.sumrakmedii@gmail.com 
PhDr. Renáta Cenková, PhD.
e-mail: renata.cenkova@gmail.com
PhDr. Pavel Urban, PhD.
pavel.urban@fhv.uniza.sk


Možnosti ubytovania:
•   TeleDOM (v zariadení sa koná večerný raut): cena za ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu v dvojlôžkovej izbe: od 36,50 €
viac na: http://www.hotelteledom.sk/pricelist.php
•   Penzión PLATZ: cena za ubytovanie: od 39 €
viac na: http://www.penzionplatz.sk/cennik.html
•   Penzión GRAND: cena za ubytovanie: od 24 €
viac na http://www.penziongrand.eu
•   Hotel Centrum: cena za ubytovanie: od 30 €
viac na: http://www.hotel-centrum.sk/sk/Hotel-centrum/Cennik--30.html
•   Prehľad ubytovacích kapacít v Košiciach nájdete na:
http://www.hotel-kosice.sk/hotely


Pokyny pre autorov príspevkov

Rozsah príspevku:

Konferenčný príspevok v maximálnom rozsahu 10 normostrán v slovenskom jazyku vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek, zoznamu použitej literatúry a zdrojov. Príspevok bude publikovaný v recenzovanom vedeckom zborníku. Prihlásiť príspevok môžete do 6. 10. 2013. Príspevky posielajte najneskôr do 31. 10. 2013 na adresu konferencia.sumrakmedii@gmail.com

Vystúpenie na konferencii:
Maximálne trvanie 15 minút.
 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015