UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a  po schválení vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 2. 12. 2011 bol prof. RNDr. Levovi Bukovskému, DrSc. udelený čestný titul „profesor emeritus“ za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. za prítomnosti prorektora pre vedu a výskum prof. RNDr. Juraja Černáka, CSc., odovzdal ocenenému menovací dekrét v priestoroch kancelárie rektora dňa 7. februára 2012.
Srdečne blahoželáme!


Posledná aktualizácia: 17.04.2013