UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ uzatvorila zmluvu s izraelskou Univerzitou Bar-Ilan

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpená rektorom prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc. a Univerzita Bar-Ilan v Izraeli, zastúpená rektorom prof. Haim Taitelbauom uzavrela Zmluvu o vzájomnej spolupráci. Dňa 29. mája 2013 prijal rektor UPJŠ na pôde rektorátu dekana Lekárskej fakulty Univerzity Bar-Ilan, pána prof. Tur Kaspa. Na stretnutí boli ďalej prítomní prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., dekan Lekárskej fakulty Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. a prodekan pre zahraničné vzťahy a štúdium v jazyku anglickom Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Lekárske fakulty oboch zmluvných strán budú rozvíjať spoluprácu v oblasti medicínskeho výskumu a ďalšieho vzdelávania, ako aj podporovať študentské stáže.


Posledná aktualizácia: 23.02.2016