UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Časopis Mesto a dejiny

 


Mesto a dejiny je vedeckým recenzovaným časopisom, ktorý vznikol na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach s tematickou orientáciou na príspevky z oblasti urbánnych dejín. Uvedený zámer súvisí s jednou z vedeckých priorít pracoviska – výskumom dejín Košíc. Ambíciou je však vytvoriť širšie fórum pre historikov aj odborníkov z iných oblastí, v ktorom by sa koncentrovali výsledky ich práce orientované na urbánne, príp. regionálne dejiny. Časopis je evidovaný v knižniciach a databázach Web of Science (ESCI), Scopus, ERIH PLUS, CEEOL, CEJSH, EBSCO, MIAR, H/Soz/Kult, Index Copernicus, WorldCat, Databázy historickej literatúry v SR a Google Scholar.

Časopis je vydávaný dvakrát ročne. Doposiaľ počas siedmich ročníkov v ňom bolo uverejnených 85 vedeckých článkov od 93 autorov. Z nich 45 pochádzalo zo zahraničia, čo predstavuje 48% z celkového počtu autorov (štatistika).

Od autorov sa vyžaduje, aby rešpektovali publikačnú etiku časopisu Mesto a dejiny. Zaslaním príspevku do redakcie časopisu Mesto a dejiny dávajú autori súhlas so zverejnením príspevku v časopise Mesto a dejiny v jeho printovej aj elektoronickej podobe, ktorá bude sprístupnená bez odmedzenia v sieti internet, a za zverejnenie príspevku si nenárokujú žiadne finančné vyrovnanie.

 


Publikované čísla (online):

 

 

Obsah všetkých čísel 

 


Pokyny pre autorov

Časopis je vydávaný dvakrát ročne, s uzávierkou vo februári a v auguste. Náklad je 500 kusov. Preferovaný tematický okruh: urbánne dejiny. Recenzovanie je obojstranne anonymné, štúdie posudzujú minimálne dvaja recenzenti.

Druh príspevkov: vedecká štúdia, materiálová štúdia, odborný článok, dokument, polemika, rozhľady, anotácia/recenzia, správa z konferencie/semináru.

Jazyk príspevkov: angličtina

Skladba štúdie/článku: Názov; Abstrakt (max. 800 znakov); Kľúčové slová (minimálne 5 kľúč. slov); Vlastný text; Zoznam archívnych fondov; Zoznam ďalších prameňov; Zoznam použitej literatúry.

Bibliografické záznamy v poznámkach pod čiarou a v zozname literatúry prosíme upraviť podľa uvedených príkladov (Notes and Bibliography).

Štúdia by mala mať rozsah minimálne 20 normostrán (36 000 znakov) a maximálne 60 normostrán.

Kontakt pre zasielanie príspevkov: Mgr. Peter Fedorčák, PhD. (peter.fedorcak@upjs.sk)

 


Pokyny pre recenzentov

Formulár recenzného posudku

 


Redakcia a tiráž

Redakčná rada
prof. Abdellah Abarkan, PhD. (Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Švédsko)
prof. María A. Castrillo Romón (Universidad de Valladolid, Španielsko)
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. (Archeologický ústav SAV v Košiciach, Slovensko)
Ing. arch. Alena Kubová-Gauché, PhD. (École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, Francúzsko)
Mgr. Patrik Kunec, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)
PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko)
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. - predseda (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko)
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Česká republika)
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostravská Univerzita v Ostrave, Česká republika)
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, Slovensko)
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
prof. Dr. phil. habil. Max Welch Guerra (Bauhaus-Universität Weimar, Nemecko)

Redakcia
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., šéfredaktor (martin.pekar@upjs.sk)
Mgr. Peter Fedorčák, PhD., výkonný redaktor (peter.fedorcak@upjs.sk)
Mgr. Zuzana Tokárová, PhD. (zuzana.tokarova@upjs.sk)

ISSN
1339-0163

Vydavateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice, IČO: 00 397 768

Adresa redakcie
Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, 040 59 Košice
(t. č. 00421 55 234 7142, email: peter.fedorcak@upjs.sk)

 


Publikačná etika časopisu Mesto a dejiny

Zásady publikovania v časopise Mesto a dejiny sa uplatňujú v súlade s etickým kódexom publikačnej praxe, ktorý je definovaný a ukotvený medzinárodným fórom Comitee on publication ethics (COPE):

http://publicationethics.org/resources/guidelines 

http://publicationethics.org/resources/code-conduct

 1. Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť uvedených údajov. Týka sa to profesionálnej príslušnosti (adresa pracoviska, kontakt na autora), osobných údajov ako aj prípadných zdrojov finančnej podpory a údajov o projekte, z riešenia ktorého  príspevok vznikol.
 2. Autori zodpovedajú za korektné uvedenie všetkých spoluautorov príspevku.
 3. Plagiátorstvo či využívanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné a je v hrubom rozpore s publikačnou etikou a dobrou vedeckou praxou.
 4. Pri tvorbe textu sú autori povinní rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre autorov, týkajúce sa charakteru, zamerania a technickej stránky príspevku.
 5. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň vedeckej práce v príslušnej kategórii (vedecká štúdia, článok, recenzia, anotácia, správa a pod.).
 6. Obsah príspevku musí byť v súlade s charakterom, zameraním a epistemologickým poslaním časopisu Mesto a dejiny.
 7. Autori sa zaväzujú, že podaný príspevok je originálnym, pôvodným dielom, a že nebol dosiaľ v akejkoľvek forme publikovaný, prípadne sa nenachádza v recenznom konaní v inom časopise.
 8. Ak text už bol pred podaním publikovaný, vyžaduje sa od autorov jeho dôsledné prepracovanie či doplnenie.
 9. Prepracovaný či doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný príspevok, zdôvodnenie týchto zmien a vyjadrenie posunu v poznaní.
 10. Autori sú počas recenzného konania povinní komunikovať a spolupracovať s redakciou a redakčnou radou.
 11. Ak autori zistia nedostatky či vážnejšie pochybenia v príspevku, sú o tom povinní informovať redakciu časopisu a nezávisle na priebehu recenzného konania tieto chyby odstrániť.
 12. Autori sú povinní upraviť svoj text podľa recenzných posudkov a poslať ho redakcii v stanovenom termíne spolu so sprievodným listom (cover letter), v ktorom popíšu vykonané zmeny.
 13. Ak sa autori nestotožňujú s výhradami recenzentov, musia svoje dôvody uviesť v sprievodnom liste.

 


Popri vydávaní časopisu Mesto a dejiny sú katedra a jej členovia aktívnymi v ďalšej publikačnej činnosti a vedeckom výskume.

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 27.08.2019