Prejsť na obsah

Veda a výskum

29minút, 50sekúnd

                                     

   

 

 

Vedecko-výskumné zameranie katedry

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia je v oblasti vedecko-výskumnej činnosti zameraná na výskum psychologických faktorov rizikového správania dospievajúcich a vysokoškolákov, účinnosti, efektívnosti programov prevencie užívania drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi.

Medzinárodná spolupráca – výskumné laboratóriá

Výskumníci na KPPaPZ fungujú pod značkou PsychoLab RB (Psychological Lab of Risk Behavior), v rámci ktorej vytvárajú medzinárodnú spoluprácu s univerzitami a vedeckými inštitúciami z rôznych krajín. 

Projekty a štúdie

Aktuálne riešené medzinárodné projekty

Projekt JUST-2019-AG-DRUGS (IMPRESA) Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action (Implementácia stratégií prevencie užívania metamfetamínu do praxe) je projekt, zameraný na selekciu a implementáciu konkrétnych intervenčných opatrení zameraných na prevenciu užívania metamfetamínu vo vybraných európskych mestách. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., zástupca zodpovedného riešiteľa: Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD. (jozef.benka@upjs.sk). Ďalšie informácie sú k dispozícii tu.

 

Aktuálne riešené domáce projekty

VEGA 1/0523/20 Problémové správanie dospievajúcich. Prierezová a longitudinálna analýza protektívnych a rizikových faktorov s ním súvisiacich. (Mgr. Mária Bačíková, PhD. – zodpovedná riešiteľka)

VEGA 1/0371/20 Trendy v prevalencii rizikového správania adolescentov. Školské randomizované kontrolované štúdie prevencie užívania drog slovenských adolescentov (prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.– zodpovedná riešiteľka)

 

Aktuálne riešené medzinárodné štúdie

Projekt IMPACT-C19 (International and Multidimensional Perspectives on the Impact of Covid-19 across Generations) pod vedením prof. Radosvety Dimitrovej, Stockholm university v rámci divízie Americkej psychologickej Asociácie (APA) má za cieľ sledovať vnímanie Covid-19, skúsennosti s ním a jeho dopad na ľudí rôznych vekových kategórií v medzinárodných perspektívach. My sme sa zapojili s vekovou skupinou dospievajúcich. Koordinárotom za slovenský tím je Mgr. Mária Bačiková, PhD. (maria.bacikova@upjs.sk).

The International Study of Emotional Intelligence (Medzinárodná štúdia emocionálnej inteligencie) je zastrešovaná pracovným tímom zo Slovinska z Filozofickej fakulty University of Ljubljana. Štúdia sleduje predovšetkým úlohu emočnej inteligencie v prežívaní hedonickej a eudaimonickej pohody u študentov vysokých škôl v kontexte rôznych kultúr. Vďaka našej spolupráci na projekte sú do výskumu zapojení aj slovenskí vysokoškoláci popri vysokoškolákoch zo Slovinska, Chorvátska, Čiech, Indie, Ruska a iných krajín. Koordináciu slovenskej časti výskumu má na starosti Mgr. Lucia Barbierik, PhD. (lucia.barbierik@upjs.sk).

Medzinárodná štúdia Motivating ‘buy in’ to engage in social distancing (Motivovanie k „prijatiu za svoje“ pravidlá dodržiavania sociálnej vzdialenosti) pod vedením Prof. Nicolete Legate z prestížnej univerzity Illinois Institute of Technology v USA využíva experimentálny dizajn, aby sa zamerala na spôsob komunikácie a jej vplyv na správanie jednotlivcov ohľadom obmedzenia sociálnych kontaktov ako spôsobu obmedzenia šírenia COVID-19. Naša účasť je koordinovaná Mgr. Jozefom Benkom, PhD. et PhD. (jozef.benka@upjs.sk).

Medzinárodná štúdia COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study vytvorila konzorcium 25 krajín sveta, ktoré koordinuje University of Antwerp v Belgicku a skúma dopad pandémie nového koronavírusu a infekčného ochorenia COVID-19 na vysokoškolákov – na ich život, štúdium a mentálne zdravie. Vedúca slovenského tímu výskumníkov je prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Súčasťou skupiny sú aj psychológovia doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., a Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD (jozef.benka@upjs.sk). Ďalšie informácie sú dostupné tu.

Medzinárodný výskum sexuálneho správania (International Sex Survey, ISS) zastrešený katedrou psychológie na kanadskej University of Montréal zahŕňajúci 45 krajín z celého sveta si kladie za cieľ: (1) validizovať verejne dostupné dotazníky, ktoré môžu spoľahlivo posúdiť rôzne sexuálne správanie, ktoré sa môže použiť v budúcom výskume a praxi, (2) preskúmať rizikové a ochranné faktory prispievajúce k problematickým a neproblémovým formám sexuálneho správania (s osobitným dôrazom na nutkavé správanie a problematické používanie pornografie) a (3) identifikácia populácií, ktoré sú vystavené riziku rozvoja problémového sexuálneho správania, na ktoré je možné zamerať sa pri preventívnych opatreniach a zásahoch. Všetky pôvodné informácie o výskume sú k dispozícii tu. Koordinátormi pre slovenskú časť výskumu sú Mgr. Ondrej Kalina, PhD. (ondrej.kalina@upjs.sk) a prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Mediálny partner: Tlačová agentúra Slovenskej republiky – TASR

Štúdia SLiCE 2 nadväzuje na nižšie uvedenú štúdiu SLiCE, zameriava sa na zisťovanie životnej perspektívy a emigračných zámerov vysokoškolských študentov počas a po ukončení štúdia. Výskum sa realizuje v Česku, Maďarsku, Litve, Belgicku, Nemecku, vo Veľkej Británii a na Ukrajine.


Minulé projekty a štúdie

APVV-15-0662 Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

VEGA 1/0623/17 Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajúcich a indikátorov rizikového správania v kontexte rodinných procesov. Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Mária Bačíková, PhD.

KEGA 016UPJŠ-4/2017 – Fidelita programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“ v podmienkach slovenských základných škôl. Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Anna Janovská, PhD.

VEGA1/0713/15 Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vyskoškolákov a emigračných zámerov vyskoškolákov. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

APVV-20-038205. Individuálne, interpersonálne, sociálne a spoločenské faktory rizikového správania v období dospievania a rannej dospelosti. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

VEGA 1/1092/12 Životná perspektíva a rizikové správanie vysokoškolákov. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

VEGA 1/408/04 Sociálno-psychologická analýza rizikového správania sa vysokoškolákov. Efektívnosť prevencie drogových závislostí a AIDS. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

VEGA 1/4518/07 Sociálna kompetencia, sociálna inteligencia a možnosti jej rozvoja. Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

ÚVSR 1427/2011 Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov XI. s dôrazom na tvorbu a implementáciu alkoholových politík v univerzitnom prostredí. Iniciatíva oCAP (on Campus Alcohol Policy). Zodpovedná riešiteľka: Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

NMCD 2012/31/54 Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov XII. Univerzitné poradenské služby v prevencii užívania drog s osobitným dôrazom na problémovú konzumáciu alkoholu. Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.

Štúdia SLiCE (Students Life Cohort in Europe) je medzinárodná longitudinálna štúdia zaoberajúca sa rôznymi aspektmi zdravia a zdravého správania sa študentov vysokých škôl a je realizovaná na univerzitách v 13 Európskych krajinách. Cieľom štúdie je analyzovať zdravie, so zdravím súvisiace správanie, rovnako ako životné perspektívy študentov vysokých škôl a zaznamenať zmeny v týchto oblastiach v priebehu vysokoškolského štúdia. Cieľom je takisto porovnať zdravie a so zdravím súvisiace správanie študentov medzi jednotlivými európskymi krajinami a identifikovať potreby pre intervenčné programy, ktoré by mohli zlepšiť zdravie študentov. Výkonná rada štúdie SLiCE pozostáva z troch osôb: Rafael Mikolajczyk, M.D. (DE), Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. (SK), Prof. Guido Van Hal (BE).

UNPLUGGED – Školský program univerzálnej prevencie medzi školákmi (podporený MŠ SR – APVV-0253-11, APVV-15-0662 a VEGA 1/0623/17) je interaktívny program, ktorý sa opiera o model komplexného vplyvu sociálneho prostredia a kombinuje stratégie šírenia informácií a rozvoja životných spôsobilostí, so zvyšovaním povedomia o možnom dopade sociálneho vplyvu na užívanie návykových látok u dospievajúcich. Bol realizovaný v 12 Európskych krajinách a v školskom roku 2017/2018 sa do riešenia projektu skúmania efektívnosti programu „Unplugged“ zapojí vyše 700 žiakov siedmeho ročníka z 24 vybraných škôl z celého Slovenska. Viac informácií nájdete tu.

„Promoting Psychological Well-Being Globally“. Principal investigator: Bonnie Nastasi, PhD., Associate Director, Centre for Research Support, Walden University, Minneapolis, US Research partner: Olga Orosova, PhD.

SNIPE Social Norms Intervention for Prevention of Polydrug Use. JUST/2009/DPIP/AG/0964 Local coordinator: Olga Orosova, PhD.


Publikácie

Vysokoškolskí učitelia a učiteľky katedry majú evidovaných 533 publikačných výstupov, z toho je 35 v zahraničných karentovaných časopisoch, 4 v domácich karentovaných časopisoch; 268 ohlasov na publikačné výstupy učiteľov katedry, z toho je 226 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v indexoch Web of Science a databáze SCOPUS (akualizované: február 2016)


Najvýznamnejšie publikácie:

Bačíková, M. (2019). Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní. Šafárik Press Košice. https://unibook.upjs.sk/sk/psychologia/1196-psychologia-rodicovskej-kontroly-v-dospievani

Gajdošová, B., Orosová, O. (2019). Vybrané psychologické faktory súvisiace s emigračnými zámermi trvalého odchodu vysokoškolákov do zahraničia. Československá psychologie, LXIII(3), 249-264, in press.

Bačíková-Šléšková, M., Benka, j., Orosová, O. (2019). Parental behavioural control and parental knowledge in early adolescence. A person-oriented approach. Current Psychology, in press. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00214-z

Gajdošová, B., Orosová, O., Benka, J. (2018) Resilience, Authenticity, Emotionality, and Vulnerability to Alcohol Dependence among Slovak University Students. Adiktologie, odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí, 18(3-4), 163-171. https://www.addictology.cz/wp-content/uploads/2019/06/04gajdosova.pdf

Štefaňáková, M., Orosová O., Janovská A. (2018). The Role of Teachers in the Correction of Descriptive Normative Beliefs. Adiktologie, odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí, 18(3–4), 207–213. https://www.addictology.cz/wp-content/uploads/2019/06/09stefanakova.pdf

Hricová, L., Orosová, O., Bačíková, M. (2018). Disordered eating in the context of Self-determination theory. Current Psychology, 1-10, in press. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9782-1

Bavoľár, J., & Bačíkova-Slešková, M. (2018). Do Decision-Making Styles Help Explain Health-Risk Behavior among University Students in Addition to Personality Factors?. Studia Psychologica, 60(2), 71-83. http://www.studiapsychologica.com/uploads/BAVOLAR_SP_2_vol.60_2018_pp.71-83.pdf

Bavoľár, J., Bačíková, M. (2018). Psychological protective factors mediate the relationship between decision-making styles and mental health. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9831-9

Bačíková, M., Hricová, L., Orosová, O., (2018). Zmeny a stabilita vo vybraných rodinných procesoch v priebehu skorej adolescencie. Ceskoslovenska psychologie, 62(3), 197-211.http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?id=1014

Orosova, O., Benka, J., Hricova, L. , Kulanová, M. (2017). Gender, rootedness, normative beliefs and emigration intentions of Slovak university students. International Migration, 56(4), 172-196. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/imig.12441

Orosová, O., Gajdošová, B. (eds.). (2017). Emigration intentions and risk behaviour among university students. P.J. Šafárik University in Košice, Košice, 328s. ISBN 978-80-8152-562-9. K dispozícii v PDF: https://unibook.upjs.sk/sk/psychologia/896-emigracne-zamery-a-rizikove-spravanie-studentov-vysokych-skol

Berinšterová, M., Orosová, O. Miovský, M. (2016). Vkladanie nádeje významných dospelých a užívanie alkoholu a tabakových cigariet medzi dospievajúcimi: Mediačný efekt sebakontroly. Československá psychologie, 60(2), 106-119.

Brutovská, M, Orosová, O. Kalina, O. (2016). Normatívne presvedčenia, postoje ku konzumácii alkoholu a konzumácia alkoholu u slovenských vysokoškolákov. Československá psychologie, 60(3), 266-277.

Helmer, S., Sebena, R. McAlaney, J., Petkeviciene, J., Salonna, F. & Mikolajczyk, R.T. (2016). Perception of High Alcohol Use of Peers Is Associated With High Personal Alcohol Use in First- Year University Students in Three Central and Eastern European Countries. Substance Use and Misuse, DOI: 10.3109/10826084.2016.1162810

Bacikova-Sleskova, M., Benka, J., & Orosova, O. (2015). Parental employment status and adolescents’ health: the role of financial situation, parent-adolescent relationship and adolescents’ resilience. Psychology & health, 30(4), 400-422.

Berinšterová, M., Janovská, A., Gajdošová, B., Kalina, O., Bačíková, M. (2015). Health-related behavior among schoolchildren. Unplugged-Drug use prevention program in Slovakia. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafária v Košiciach. K dispozícii v PDF: /public/media/13643/Health-related%20behavior%20among%20schoolchildren.pdf

Orosová, O., Brutovská, M., Benka, J., Bavoľár, J., Šebeňa, R., Hricová, L. (2015). Health-risk behavior among university students. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. K dispozícii v PDF: /public/media/13643/Health-risk%20behavior%20among%20university%20students.pdf

Gajdošová, B.(2013). Päťfaktorový model osobnosti a správanie súvisiace so zdravím u dospievajúcich. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Gajdošová, B., Hvozdík, S., Janovská, A., Sedlák Vendelová, N. (2012). Univerzitné poradenské centrum. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafária v Košiciach.

Orosová, O., Janovská, A., Kopuničová, V., Vaňová, M. (2012). Základy prevencie užívania drog a problematického používania interntetu v školskej praxi. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bačíková, M., Benka, J., Gajdošová, B., Kalina, O., Orosová, O., Salonna, F., Sedlák Vendelová, N. (2011). Alma Alcohol Mater. Názory študentov na konzumáciu alkoholu a alkoholové polititky v univerzitnom prostredí. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. K dispozícii v PDF: /public/media/14487/AlmaAlcoholMater.pdf

Orosová, O.,Madarasová-Gecková, A., Šléšková, M., Gajdošová, B., Lazarová, B. (2005). Psychológia a pedagogická psychológia I. Vybrané kapitoly zo všeobecnej, vývinovej, sociálnej a pedagogickej psychológie pre učiteľov. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Orosová, O., Gajdošová, B., Salonna, F. (2007). Prevencia a prediktívne faktory užívania drog. Košice, Harlequin

Orosová, O., Gajdosova, B., Bacikova-Sleskova, M., Salonna, F., Sebena, R. (2009). Health-related behaviour among adolescents and young adults. Košice, Equilibria. 


Spolupráca

Od roku 2018 bola rozvíjaná spolupráca so zahraničnými partnermi riešenia cieľa projektu týkajúceho sa emigračných zámerov vysokoškolákov:
1. Sofia University, Bulharsko
2. Karlova univerzita v Prahe, Česká republika
3. University of Miskolc, Maďarsko
4. University of Health Sicences, Litva
5. University of Antwerp, Belgicko
6. Uzhorod National University, Ukrajina
7. Černovická univerzita, Ukrajina
8. V roku 2018 sa výskumný tím pripojil k medzinárodnej štúdii: The International study of emotional intelligence: University of Ljubljana, University of Rijeka.
9. University of Hamburg (Nemecko)
10. Prof. Dr. Saul Neves de Jesus (University of Algarve, Potrugalsko)

Katedra sa získaním súhlasu etickej komisie UPJŠ stala v roku 2010 výskumným riešiteľom v rámci medzinárodného projektu SLiCE (Student Behaviour and Life Perspective Cohort study in Europe) za slovenskú stranu. Na tomto projekte katedra spolupracuje s naseledujúcimi univerzitami: Catholic University Lublin (Poland). Charles University in Prague (Czech Republic), Eötvös Loránd University (Hungary), Hacettepe University (Turkey), Lithianian University of Health Science (Lithuania), Rouen University Hospilat (France), Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (Bulgaria), University of Amsterdam (Netherland), University of Antwerp (Belgium), University of Bielefeld (Germany), University of Bradford (UK), University of Bremen (Germany), University of Miskolc (Hungary), University of Sounthern Denmark (Denmark).

V roku 2011 získaním súhlasu Etickej komisie pracovníci katedry spolupracujú na medzinárodnom projekte Social Norms Intervention for the Prevention of Polydrug Use (SNIPE), DPIP Project No. JUST/2009/DPIP/AG/0964. V tomto projekte katedra kooperuje s nasledovnými univerzitami: the University of Bradford, the University of Antwerp, the University of Bremen, the University of Southern Denmark, the University of Navarra, Marmara University.

V rámci projektu APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog, ktorého súčasťou je overovanie školského programu univerzálnej prevencie užívania drog UNPLUGGED, spolupracuje katedra s Klinikou Adiktologie 1. lekárskej fakulty Všeobecnej fakultnej nemocnice Karlovej Univerzity v Prahe.

Od akademického roka 2009/2010 má Katedra podpísané dohody o výskumnej a vzdelávacej spolupráci najmä prostredníctvom medzinárodnej grantovej agentúry Erazmus s Masarykovou Univerzitou v Brne a s Univerzitiou Južného Dánska v Esbjergu.

Pracovníci katedry sú pravidelnými posudzovateľmi článkov v karentovaných a iných recenzovaných indexovaných časopisoch, konferenčných abstraktov a príspevkov ako aj národných vedecko-výskumných projektov. Zamestnanci katedry sú zároveň členmi medzinárodných vedeckých asociácií a participujú na domácich i zahraničných konferenciách aj ako moderátori konferenčných sekcií.


Konferencie

Konferencia k výsledkom výskumu ohľadne prevencie užívania návykových látok bola realizovaná v roku 2019 Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia.

Názov: Program prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi slovenskými školákmi. Implementácia výsledkov skúmania do praxe školských psychológov

Termín: 11.12.2019

Miesto: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Minerva, Moyzesova 9, Košice

Program konferencie

Virtuálne prezentácie sú k dispozícii tu: /filozoficka-fakulta/katedra-pedagogickej-psychologie-a-psychologie-zdravia/APVV-15-0662/

 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra psychológie sa spolupodieľali na organizácii psychologickej konferencie Psychologia Cassoviensis 2014. Cieľom konferencie bolo prispieť k výskumu zameranému na oblasť prevencie a vytvorenie platformy podporujúcej diskusiu medzi výskumníkmi a praktikmi v oblasti drogovej prevencie, podpory zdravia, podpory starostlivosti o seba ako aj podpory vzdelávania v tejto oblasti v Európe.

Názov: Psychologia Cassoviensis 2014

Dátum: 4.- 5.12.2014

Miesto: Dekanát Filozofickej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Historická aula, Košice

Psychologia Cassoviensis 2014 bola podporená Agentúrou pre vedu a výskum pod projektom č.: APVV-0253-11.
Ďakujeme za Vašu účasť a podporu!

Kniha abstraktov k dispozícii tu.


Účasť na konferenciách v roku 2020

Prezentácia výsledkov projektu na zahraničných vedeckých konferenciách:

International Psychological Applications Conference and Trends 2020 (InPACT), 25th – 27th April 2020 in Funchal in the Madeira Archipelago, Portugal

2.

Hricová, L., Bacikova-Sleskova, M., Orosová, O., & Abrinková, L. (2020).

The association between internalized and externalized problem behavior among Slovak early adolescents

Virtual presentation

3.

Abrinková L., Orosová, O., Bacikova–Slesková, M. (2020).

Family adversity factors and external resources of resilience in a one-year follow-up

Virtual Presentation

4.

Lučanská, F., Orosová, O., Dobrowolska Kulanová, M., & Abrinková, L. (2020).

Well-being and emigration plans among university students in Slovakia: the mediation effect of rootedness

Virtual Presentation

“Adolescent in the city: Inequality and opportunities” (April 14-16, 2020), Moscow, Russia

5.

Bacikova, M. (2020)

Do adolescents need parental control?
Prispevok v zborníku

Virtual presentation

16th World Congress on Public Health (12-16 October 2020), Rome, Italy

6.

Orosova, O., Benka, J., Gajdosova, B.

Future orientation in context of school support, and the Unplugged program among Slovak children
Poster

Poster display

7.

Benka, J., Orosova, O., Gajdosova, B.

Internalization of social norms and its relevance in changing risk behavior in Slovak adolescents
Poster

Poster display

 

Prezentácia výsledkov projektu na domácich vedeckých konferenciách:

Odborná konferencia KOUČING A SUPERVÍZIA, Košice, 26. 2. 2020

1.

Janovská, A.

Supervízia – nástroj podpory učiteľov
Prezentácia

Orálna prezentácia

 

Účasť na konferenciách v roku 2019

Prezentácia výsledkov projektu na zahraničných vedeckých konferenciách:

19th European Conference on Developmental Psychology, Athenes, Greece, August 29th to September 1st (19th ECDP 2019)

 1.  

Bačíková, M., Benka, J., Kalina, O., Hricová, L. (2019)

Adolescent self-control in the context of maternal behaviour and internalization of rules. http://www.ecdp2019.gr/assets/19ECDP_AB.pdf

/public/media/14490/Bacikova-Sleskova%20OP285.pdf

Poster

Looking over the wall. 10th EUSPR Conference and Members’ meeting, 16-18 September 2019 – Ghent, Belgium

 1.  

Orosova, O., Benka, J. (presenter), Gajdosova, B., Janovska, A., Stefanakova, M., Abrinkova, L. (2019)

The application of the Unplugged prevention program among Slovak schoolchildren.

http://euspr.org/wp-content/uploads/2019/03/EUSPR_2019_conference_program.pdf

Poster

International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT 2019), Zagreb, Croatia, 4.-6.5. 2019

 1.  

Hajduch, B., Orosová, O., Štefaňáková, M. (2019).

Migration factors related to emigration intentions among university students in Slovakia.

http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2019/05/InPACT-2019_Book-Proceedings.pdf

Virtual presentation

 1.  

Orosova, O., Bacikova-Sleskova, M., Gajdosova, B. (2019).

Positive self-esteem, satisfaction and the unplugged program among Slovak schoolchildren.

http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2019/05/InPACT-2019_Book-Proceedings.pdf

 

Virtual presentation

 1.  

Abrinková, L., Orosová, O., Bacikova – Slesková, M., Štefaňáková, M. (2019).

Alcohol use in association with unorganized social activities in free time and accessibility of alcohol among early adolescents.

http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2019/05/InPACT-2019_Book-Proceedings.pdf

International psychological applications conference and trends 2019 (InPACT), Croatia, Zagreb

Virtual Presentation,

 1.  

Kalina, O., Bacikova, M. (2019)

Parental strategies and adolescents’ problem behaviour in school environment: the mediation effect of rules internalization.

http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2019/05/InPACT-2019_Book-Proceedings.pdf

Virtual Presentation,

26.konferencia Psychologie zdraví Českomoravskej psychologickej společnosti. 17. – 19. mája 2019, Brandýs nad Labem.

 1.  

Abrinkova, L.,Orosová O., Bačíková, M., Štefaňáková M., Gajdošová, B.

Zmeny vo faktoroch reziliencie u ranných adolescentov. 26.konferencia Psychologie zdraví Českomoravskej psychologickej společnosti. 17. – 19. mája 2019,, Brandýs

nad Labem.

https://cmps.ecn.cz/dl/Pozvanka_26_konference_PZ_2019.pdf

Oral

International Conference on Drug Prevention, Treatment and Care in Vienna, July 1–5, 2019

 1.  

Marta Dobrowolska-Kulanová, Oľga Orosová, Marcela Štefaňáková

Following or ignoring affective states and risky drinking among university students.

https://www.issup.net/about-issup/issup-workshops/vienna-2019/conference-programme

/public/media/14490/Kulanova_ISSUP%20poster%20Vieden%202019.pdf

Poster

 1.  

Marcela Štefaňáková,OľgaOrosová, Maria Bacikova-Sleskova, Anna Janovská, Lucia Hricová (presenter)

The factors associated with the implementationquality of the universal drug useprevention program Unplugged.

https://www.issup.net/about-issup/issup-workshops/vienna-2019/conference-programme

/public/media/14490/ISSUP%20Poster%20Stefanakova.pdf

Poster

International School Psychology Association (ISPA 2019), Basel, Switzerland, 9-12 July.

 1.  

Janovská, A., Bacikova-Sleskova, M.

Personality and family correlates of problem behaviour among adolescents. International School Psychology Association (ISPA 2019), Basel, Switzerland, 9-12 July

https://www.dropbox.com/s/71lpkegrxjyj0jn/Conference%20Programme%20Book.pdf?dl=0

/public/media/14490/Janovska_Poster_ISPA_2019%20(1).pdf

Poster

XVI. ročník konference primární prevence rizikového chování, PPRCH, 2019, 7.-8.10.2019 Praha

 1.  

Hricová, L., Bačíková, M., Janovská, A.,  Orosová, O., Štefaňáková, M. (2019).

Aké sú deti rodičov ochotných zapojiť sa do výskumu oproti tým, ktorých rodičia sa nezapoja?

http://www.pprch.cz/

/public/media/14490/PPRCH%202019_poster_Hricova.pdf

Poster

 1.  

Štefaňáková, M., Hricová, L., Janovská, A., Orosová, O. (2019)

Hodnotenie programu prevencie Unplugged a užívanie návykových látok slovenskými školákmi

http://www.pprch.cz/

/public/media/14490/PPRCH%202019%20POSTER_Stefanakova.pdf

Poster

 1.  

Dobrowolska Kulanová, M., Štefaňáková, M., Orosová, O. (2019)

Lektorské kompetencie vysokoškolákov v programe PUNAV

http://www.pprch.cz/

/public/media/14490/PPRCH%202019%20Poster%20Dobrowolska.pdf

Poster

12th European Public Health Conference (EUPHA 2019) Building bridges for solidarity and public health, Marseille Chanot, Marseille, France, 20 – 23 November 2019

 1.  

Hricova, L., Bacikova-Sleskova, M., Benka, J., Orosova, O.

The role of maternal psychological control and pressure on body image in a child´s drive for thinness.

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

/public/media/14487/Hricova_POSTER%20EUPHA%202019%20Final.pdf

Poster display

 1.  

Janovska, A., Gajdosova, B., Kalina, O.

Factors associated with self- and other-directed aggression in Slovak adolescents.

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

/public/media/14487/Janovska%20Poster_EUPHA_2019.pdf

Poster walk

 1.  

Dobrowolska Kulanová, M.,

Štefaňáková, M., Orosová, O.

Effectiveness of the universal substance use prevention program on alcohol consumption among adults.

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

Poster display

 1.  

Benka, J.

Internalization of rules and risk-behavior among early adolescents and relevance for public health.

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

Poster display

 1.  

Kalina, O., Bacikova-Sleskova, M.

Self-regulation, norms and alcohol consequences: study on university freshman from four EU countries.

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

/public/media/14487/Kalina_poster_EUPHA%202019.pdf

Poster display

 1.  

Gajdosova, B.

Intrapersonal/interpersonal factors related to alcohol use and smoking cigarettes among juveniles.

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

Poster walk

 1.  

Bacikova-Sleskova, M., Hricová, L., Kalina,O., Benka, J.

What should parents do to emphasise their disapproval of adolescents’ substance use?

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

/public/media/14487/Bacikova_Poster%20EUPHA%202019.pdf

Poster walk

 1.  

Orosová,O., Gajdošová, B., Benka, J.

Satisfaction with health and oneself and the Unplugged program among Slovak Schoolchildren,

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

/public/media/14487/Orosova%20et%20al.%20EUPHA%202019%20Poster.pdf

Poster walk

 1.  

Hajduch, B.,Orosová,O.,

 

 

Factors related to emigration self-efficacy among university students in Slovakia, https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

/public/media/14487/Hajduch%20EUPHA%202019%20Poster%20Display.pdf

Poster display

 1.  

Abrinkova, L.,Orosová O., Bačíková, M., Štefaňáková M., Gajdošová, B.

External resources of resilience in association with the alcohol use among early adolescents

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

/public/media/14487/Abrinkova%20poster%20EUPHA%202019.pdf

Poster display

 1.  

Štefaňáková, M., Dobrowolska Kulanová, M.,

Orosova, O., Abrinkova, L.

Effectiveness of a drug use prevention program on alcohol use and drunkenness among schoolchildren

https://eupha.org/repository/conference/2019/1403-0061_BR_Marseille20194.pdf

/public/media/14487/Stefanakova_Poster%20EUPHA%202019%20(1).pdf

Poster walk

Leadership and human resources development, Sofia, Bulgaria, 29 – 30 November 2019

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_philosophy

 1.  

Benka, J. (pozvaná prednáška)

Migration of young European generation: intentions to leave in (Slovak) context

 

Oral

 1.  

Naydenova, V., Benka, J. (pozvaná prednáška)

Migration intentions and motivations of university students in Bulgaria and Slovakia.

Oral

 1.  

Kalina, O. (pozvaná prednáška)

Are the economic factors the major triggers of students’ emigration?

Oral

 

Prezentácia výsledkov projektu na domácich vedeckých konferenciách:

KVALITA ŽIVOTA 2019 – „Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti“,  3. a 4. októbra 2019 v Starej Lesnej

 1.  

Bačíková, M.

Psychologická kontrola rodičov v kontexte vývinu dospievajúcich.

https://www.unipo.sk/public/media/32226/Program%20konferencie%20Kvalita%20%C5%BEivota%202019.pdf

/public/media/14487/Bacikova%20-%20Kvalita%20zivota%202019-web.pdf

Oral

 

 

 

 

 

 

 

Účasť na konferenciách v roku 2018

Prezentácia výsledkov projektu na zahraničných vedeckých konferenciách:

19th Congress  EPA Section of Epidemiology and Social Psychiatry, April 4-7, 2018 – Vienna, Austria

Hricová, L., Orosová, O., Kahancová, J. (2018). Motivation as an explanatory factor in weight reduction among Slovak adolescent girls. Poster: /public/media/14487/EPA%202018_poster_Hricova%20Final.pdf

International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT 2018), 5-7 May 2018 in Porto, Portugal

Hajduch, B., Orosová, O., Kulanová, M. (2018). Factors related to life satisfaction. Relationship between life satisfaction and emigration intentions among university student. Prezentácia: /public/media/14487/Hajduch_InPACT%20Porto%202018_.pdf

Kulanová, M., Orosová, O. (2018). Resilience, risk-taking & students’ emigration intentions in the context of the health belief model. Prezentácia: /public/media/14487/Kulanova%20InPACT%202018.pdf

Štefaňáková, M., Orosová, O. (2018). Effectiveness of the program Unplugged on descriptive normative beliefs among Slovak schoolchildren. Poster: /public/media/14487/Stefanakova%20Inpact%202018%20poster_.pdf

Janovská, A., Štefaňáková, M., Gajdošová, B. (2018). Factors linked to self-harming behaviour  among adolescents. Poster: /public/media/14487/Janovska%20Poster_InPact_2018.pdf

Kalina, O., Bacikova, M. (2018). Do parents-child processes mediate the role of self-esteem on health risky behaviours among young Slovak adolescents? Poster: /public/media/14487/Kalina_poster_INPACT%202018.pdf

Gajdošová, B., Orosová, O., Janovská, A., Štefaňáková, M. (2018). Fidelity, selected intra/interpersonal factors and efectiveness of universal drug prevention program. Poster: /public/media/14487/Gajdosova%20Poster%20InPact%202018_.pdf

Orosová, O. (2018). Factors associated with the change of the current smoking status among Slovak schoolchildren. Prezentácia: /public/media/14487/Orosovs%20et%20al.%20InPact%202018.pdf

EHPS 2018, 21-25 Aug 2018, Galway, Ireland, 32nd Annual Conference of the European Health Psychology Society

Kulanová, M., Hricová, L., Orosová, O. (2018). Modified HBM: neuroticism, risk-perception, perceived barriers of emigration and emigration intentions. Poster: /public/media/14490/EHPS%202018%20Kulanova%201.pdf

Štefaňáková, M., Orosová, O., Bačíková, M., Benka, J. (2018). Fidelity, alcohol use and the effectiveness of the universal drug prevention program Unplugged. Poster: /public/media/14490/EHPS-poster-2018%20Stefanakova.pdf

Benka, J. (2018). Autonomy, migration and well-being among university students. Poster: /public/media/14490/poster%20EHPS%202018%20benka%20Final%202.pdf

EARA conference 2018, Ghent, 13-15 September

Bacikova-Sleskova, M., Benka, J. (2018). Monitoring, psychological control and autonomy support in relation to internalization of parental rules. Poster: /public/media/14490/EARA%2018%20Bacikova-Sleskova.pdf

Benka, J., Bacikova-Sleskova, M. (2018). Internalization of parental rules among early slovak adolescents. Poster: /public/media/14490/EARA%202018%20poster%20Benka.pdf

Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting, Prevention Technologies – improving the use of evidence in prevention practice, October 24th – 26th 2018, Lisbon, Portugal

Orosová, O., Bačíková, M., Benka, J., Janovská, A. (2018). Gender, Unplugged intervention and resilience. Poster: /public/media/14487/EUSPR%20%20Orosova%20et%20al.,%202018.pdf

Benka, J., Orosová, O. (2018). Inter-individual differences in autonomy and autonomy support in relation to alcohol use among university students. Poster: /public/media/14487/EUSPR%202018%20poster%20Benka.pdf

Janovská, A., Orosová, O., Benka, J., Štefaňáková, M. (2018). Norms, refusal skills and alcohol drinking among early adolescents. Poster: /public/media/14487/Poster_EUSPR_2018_janovska.pdf

Vzdělávání v prevenci, XV. ročník konference primární prevence rizikového chování (PPRCH), 15.-16.10.2018, Praha

Zborník abstraktov: /public/media/14487/PPRCH%20Abstract%20book%202018.pdf

Hricová, L., Bačíková, M., Orosová, O. (2018). Školské programy prevencie  v kontexte Seba-determinačnej teórie. Poster: /public/media/14490/PPRCH%202018_poster_Hricova_final.pdf

Kulanová, M., Štefaňáková, M., Orosová, O., Hricová, L. (2018). Vzdelávanie v prevencii medzi vysokoškolákmi. Poster: /public/media/14490/PPRCH%20Kulanova.pdf

Štefaňáková, M., Janovská, A., Gajdošová, B., Orosová, O. (2018). Analýza výsledkov sebareflexie lektorov školského programu prevencie. Poster: /public/media/14490/PPRCH%20Stefanakova.pdf

11th European Public Health Conference (EUPHA 2018), Ljubljana, 28 November – 1 December 2018

Hajduch, B., Orosová, O., Kulanová, M., Van Hal, G., Lukács, A. Life satisfaction and emigration plans of students from four EU countries. Poster: /public/media/14487/Hajduch%20EPH%20Poster%20Display%202018.pdf

Benka, J., Orosová, O.  Migration and well-being in the context of Slovak university students. Poster: /public/media/14487/Benka%20poster%20EUPHA%202018.pdf

Bacikova-Sleskova, M., Hricova, L., Orosova, O.   Parents and their role in adolescents´ risk behaviour. Poster: /public/media/14490/EPH%202018%20Bacikova-Sleskova%20et%20al.pdf

Orosová, O., Gajdosova, B., Bacikova, M., Benka, J.   Unplugged intervention and risk behaviour among Slovak schoolchildren. Poster: /public/media/14487/Orosova%20et%20al.,%20EUPHA%20%202018_landscape.pdf

Gadošová, B., Orosová, O., Štefaňáková, M.   Accessibility of alcohol, alcohol refusal skills and lifetime alcohol use among early adolescents. Poster: /public/media/14490/EUPHAGajdosova%20et%20al.%202018.pdf

Kalina, O. Van Hal, G., Lukacs, A., Petkeviciene, J., Naydenova, V., Benka, J.  Analyses of push factors of emigration among students from five European countries. Poster: /public/media/14487/Kalina_poster_EUPHA%202018.pdf

Psychológia práce a organizácie, 23.- 24.5.2018, Košice

Bačíková, M., Janovská, A.   Zamestnanecký status rodičov dospievajúcich a rodinné procesy. Prezentácia: /public/media/14487/Bacikova,%20Janovska%20Prezentacia%20PPaO%202018.pdf

Janovská, A., Bačíková, M.   Faktory súvisiace s deskriptívnymi normatívnymi očakávaniami týkajúcimi sa emigrácie u školákov. Poster: /public/media/14487/Janovska_%20poster_PPaO_18.pdf

Drogové závislosti a ich prevencia v komunite, 6. 6. 2018, Ružomberok

Orosová, O. (pozvaná prednáška)     Školské programy prevencie užívania návykových látok – fidelita a kumšt. Prezentácia: /public/media/14487/Skolske%20programy%20prevencie%20uzivania%20navykovych%20latok%20-%20fidelita%20a%20kumst_Ruzomberok%20Jun%202018.pdf

Výchova a vzdelávanie, 12.9.- 13.9.2018, Košice

Hricová, L., Bačíková, M.     Rodičovský vplyv na obraz tela vo vysvetlení dysfunkčného stravovania adolescentov. Poster: /public/media/14487/Hricova_VaV_2018_poster_.pdf

Janovská, A., Bačíková, M.   Podpora, vkladanie nádeje a zmysluplná participácia v prostredí školy a problémové správanie žiakov. Prezentácia: /public/media/14487/Janovska_VaV_2018.pdf

Orosová, O., Gajdošová, B., Janovská, A.    Dlhodobý efekt programu prevencie užívania návykových látok Unlugged medzi školákmi SR vo vzťahu ku konzumácii alkoholu: /public/media/14487/Orosova%20O.%20a%20kol.%20VaV_2018.pdf

Školská psychológia: história a perspektívy, 17.10. -.18.10., Košice

Hricová, L., Bačíková, M., Orosová, O.       Školská reziliencia ako protektívny faktor dysfunkčného stravovania. Poster: /public/media/14487/Hricova%20SP%202018_poster.pdf

Gajdošová, B.,  Orosová, O.  Sebaúčinnosť odmietania alkoholu u raných adolescentov. 

Bačíková, M., Janovská, A.   Možnosti rodičov v prevencii fajčenia a užívania alkoholu v období skorej adolescencie. Prezenacia: /public/media/14487/Bacikova,%20Janovska%202018%20skolska%20psych.pdf

Kulanová, M., Štefaňáková, M., Orosová, O. Program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi vysokoškolákmi (PUNAV). /public/media/14487/Skolska%20Kulanova.pdf

Štefaňáková, M., Orosová, O.  Kvalita implementácie programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi školákmi slovenských základných škôl. Poster: /public/media/14487/Stefanakova%20Skolska%20psych.%20Poster.pdf

Abrinková, L., Gajdošová, B.   Psychohygiena ako prevencia stresu v školskom prostredí stredných škôl. Poster: /public/media/14487/Abrinkova_poster%20SP%202018.pdf

Orosová, O., Gajdošova, B., Janovska, A., Štefaňáková, M.  Efektívnosť programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi školákmi slovenských základných škôl. Prezentácia: /public/media/14487/Orosova%20O.%20a%20kol.%20SPs%202018.pdf

Hajduch, B., Orosová, O., Kulanová, M., Štefaňáková, M. Rozdiely v normatívnych presvedčeniach študentov vzhľadom na absolvovanie PUNAV. Prezentácia: /public/media/14487/Hajduch%20Skolska-Psychologia-2018.pdf

Benka, J. Motivačná reziliencia v kontexte zvládania záťaže v školskom prostredí. Prezentácia: /public/media/14487/Skolska%202018%20benka.pdf

 

Významné príspevky na konferenciách v roku 2016

30TH CONFERENCE OF THE EHPS/DHP „BEHAVIOUR CHANGE: MAKING AN IMPACT ON HEALTH AND HEALTH SERVICES“ (EHPS 2016) 23rd – 27th of August, 2016 Aberdeen, Scotland

Benka, J. Autonomy support and autonomous functioning in relation to drinking and drinking motivation among university students.

Orálna prezentácia: /public/media/14487/Benka_ppt_EHPS%202016.pdf

 

Prílohy

File File size
pdf Konfer-Koucing-a-Supervizia-_Program 583 KB
pdf Janovska-Supervizia-ppt 357 KB
pdf poster-EUPHA-2020-benka 1 013 KB
pdf EUPHA-Orosova-et-al.-2020-J 429 KB
pdf Benka_ppt_EHPS-2016 583 KB
pdf Bacikova_Poster-EUPHA-2019 747 KB
pdf Hajduch-EUPHA-2019-Poster-Display 419 KB
pdf Hricova_POSTER-EUPHA-2019-Final 1 MB
pdf Janovska-Poster_EUPHA_2019 512 KB
pdf Kalina_poster_EUPHA-2019 609 KB
pdf Orosova-et-al.-EUPHA-2019-Poster 314 KB
pdf Stefanakova_Poster-EUPHA-2019-1 1 MB
pdf Bacikova-Kvalita-zivota-2019-web 646 KB
pdf Anotacia-VEGA-20-SJ 191 KB
pdf Anotacia-VEGA-OO-20-SJ 191 KB
pdf AlmaAlcoholMater 2 MB
pdf Abrinkova-poster-EUPHA-2019 366 KB
pdf Hricova-SP-2018_poster 3 MB
pdf Orosova-O.-a-kol.-SPs-2018 551 KB
pdf Skolska-2018-benka 718 KB
pdf Skolska-Kulanova 2 MB
pdf Stefanakova-Skolska-psych.-Poster 3 MB
pdf Janovska_-poster_PPaO_18 831 KB
pdf Hricova_VaV_2018_poster_ 528 KB
pdf Janovska_VaV_2018 851 KB
pdf Orosova-O.-a-kol.-VaV_2018 550 KB
pdf Kalina_poster_EUPHA-2018 1 MB
pdf Orosova-et-al.-EUPHA-2018_landscape 1 MB
pdf Bacikova-Janovska-Prezentacia-PPaO-2018 739 KB
pdf Skolske-programy-prevencie-uzivania-navykovych-latok-fidelita-a-kumst_Ruzomberok-Jun-2018 516 KB
pdf Abrinkova_poster-SP-2018 799 KB
pdf Bacikova-Janovska-2018-skolska-psych 1 MB
pdf Hajduch-Skolska-Psychologia-2018 693 KB
pdf Kulanova-InPACT-2018 1 MB
pdf EUSPR-Orosova-et-al.-2018 816 KB
pdf EUSPR-2018-poster-Benka 296 KB
pdf Poster_EUSPR_2018_janovska 310 KB
pdf PPRCH-Abstract-book-2018 4 MB
pdf Benka-poster-EUPHA-2018 394 KB
pdf Hajduch-EPH-Poster-Display-2018 415 KB
pdf EPA-2018_poster_Hricova-Final 844 KB
pdf Gajdosova-Poster-InPact-2018_ 922 KB
pdf Hajduch_InPACT-Porto-2018_ 760 KB
pdf Janovska-Poster_InPact_2018 424 KB
pdf Kalina_poster_INPACT-2018 359 KB
pdf Stefanakova-Inpact-2018-poster_ 456 KB
pdf Orosovs-et-al.-InPact-2018 768 KB
pdf anotacia-projektu-APVV-15-0662 353 KB
pdf VEGA-na-stranku 341 KB
pdf KEGA-na-stranku 346 KB
pdf VEGA-2015-na-stranku_1 256 KB

Študuj na UPJŠ