Prejsť na obsah

Veda a výskum na katedre

22minút, 44sekúnd

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia je v oblasti vedecko-výskumnej činnosti zameraná na výskum psychologických faktorov rizikového správania dospievajúcich a vysokoškolákov, účinnosti, efektívnosti programov prevencie užívania drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi.

Výskumníci na KPPaPZ fungujú pod značkou PsychoLab RB (Psychological Lab of Risk Behavior), v rámci ktorej vytvárajú medzinárodnú spoluprácu s univerzitami a vedeckými inštitúciami z rôznych krajín.

ISPA (International School Psychology Association) „Global perspectives on teachers’ wellbeing and mental health following the COVID-19 pandemic“
https://warwick.ac.uk/fac/soc/ces/research/current/globalteachermentalhealthcovid19
Well-being a pracovná spokojnosť učiteľov – Slovensko 2023. Vybrané výsledky.

Projekt JUST-2019-AG-DRUGS (IMPRESA) Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action (Implementácia stratégií prevencie užívania metamfetamínu do praxe) je projekt, zameraný na selekciu a implementáciu konkrétnych intervenčných opatrení zameraných na prevenciu užívania metamfetamínu vo vybraných európskych mestách. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., zástupca zodpovedného riešiteľa: Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD. (jozef.benka@upjs.sk). Ďalšie informácie sú k dispozícii tu.

Projekt IMPACT-C19 (International and Multidimensional Perspectives on the Impact of Covid-19 across Generations) pod vedením prof. Radosvety Dimitrovej, Stockholm university v rámci divízie Americkej psychologickej Asociácie (APA) má za cieľ sledovať vnímanie Covid-19, skúsennosti s ním a jeho dopad na ľudí rôznych vekových kategórií v medzinárodných perspektívach. My sme sa zapojili s vekovou skupinou dospievajúcich. Koordinárotom za slovenský tím je doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD. (maria.bacikova@upjs.sk).

The International Study of Emotional Intelligence (Medzinárodná štúdia emocionálnej inteligencie) je zastrešovaná pracovným tímom zo Slovinska z Filozofickej fakulty University of Ljubljana. Štúdia sleduje predovšetkým úlohu emočnej inteligencie v prežívaní hedonickej a eudaimonickej pohody u študentov vysokých škôl v kontexte rôznych kultúr. Vďaka našej spolupráci na projekte sú do výskumu zapojení aj slovenskí vysokoškoláci popri vysokoškolákoch zo Slovinska, Chorvátska, Čiech, Indie, Ruska a iných krajín. Koordináciu slovenskej časti výskumu má na starosti Mgr. Lucia Barbierik, PhD. (lucia.barbierik@upjs.sk).

Medzinárodná štúdia Motivating ‘buy in’ to engage in social distancing (Motivovanie k „prijatiu za svoje“ pravidlá dodržiavania sociálnej vzdialenosti) pod vedením Prof. Nicolete Legate z prestížnej univerzity Illinois Institute of Technology v USA využíva experimentálny dizajn, aby sa zamerala na spôsob komunikácie a jej vplyv na správanie jednotlivcov ohľadom obmedzenia sociálnych kontaktov ako spôsobu obmedzenia šírenia COVID-19. Naša účasť je koordinovaná Mgr. Jozefom Benkom, PhD. et PhD. (jozef.benka@upjs.sk).

Medzinárodná štúdia COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study vytvorila konzorcium 25 krajín sveta, ktoré koordinuje University of Antwerp v Belgicku a skúma dopad pandémie nového koronavírusu a infekčného ochorenia COVID-19 na vysokoškolákov – na ich život, štúdium a mentálne zdravie. Vedúca slovenského tímu výskumníkov je prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Súčasťou skupiny sú aj psychológovia doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., a Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD (jozef.benka@upjs.sk). Ďalšie informácie sú dostupné tu.

Medzinárodný výskum sexuálneho správania (International Sex Survey, ISS) zastrešený katedrou psychológie na kanadskej University of Montréal zahŕňajúci 45 krajín z celého sveta si kladie za cieľ: (1) validizovať verejne dostupné dotazníky, ktoré môžu spoľahlivo posúdiť rôzne sexuálne správanie, ktoré sa môže použiť v budúcom výskume a praxi, (2) preskúmať rizikové a ochranné faktory prispievajúce k problematickým a neproblémovým formám sexuálneho správania (s osobitným dôrazom na nutkavé správanie a problematické používanie pornografie) a (3) identifikácia populácií, ktoré sú vystavené riziku rozvoja problémového sexuálneho správania, na ktoré je možné zamerať sa pri preventívnych opatreniach a zásahoch. Všetky pôvodné informácie o výskume sú k dispozícii tu. Koordinátormi pre slovenskú časť výskumu sú Mgr. Ondrej Kalina, PhD. (ondrej.kalina@upjs.sk) a prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Mediálny partner: Tlačová agentúra Slovenskej republiky – TASR

Štúdia SLiCE 2 nadväzuje na nižšie uvedenú štúdiu SLiCE, zameriava sa na zisťovanie životnej perspektívy a emigračných zámerov vysokoškolských študentov počas a po ukončení štúdia. Výskum sa realizuje v Česku, Maďarsku, Litve, Belgicku, Nemecku, vo Veľkej Británii a na Ukrajine.


2024

Bacikova-Sleskova, M., Barbierik, L., Gajdoš, A. (2024). Family and School Factors Related to Internalizing and Externalizing Problems in Adolescence. International Journal of School & Educational Psychology, 12:1, 54-67. DOI: 10.1080/21683603.2023.2296049

Quintana, G. R., Ponce, F. P., Escudero-Pastén, J. I., Santibáñez-Palma, J. F., Nagy, L., Koós, M., … …Kalina, O….Orosová, O.…& Bőthe, B. (2024). Cross-cultural validation and measurement invariance of anxiety and depression symptoms: A study of the Brief Symptom Inventory (BSI) in 42 countries. Journal of Affective Disorders. Advance online publication

Dědová, M., & Baník, G. (2024). Unlocking the Power of Parenting: Unraveling How Family Atmosphere and Parenting Styles Impact the Pivotal Role in Bullying Behavior. Studia Psychologica66(1), 19-34.

Bőthe, B., Nagy, L., Koós, M., Demetrovics, Z., Potenza, M. N., …Kalina, O….Orosová, O.., … & Van Hout, M. C. (2024). Problematic pornography use across countries, genders, and sexual orientations: Insights from the International Sex Survey and comparison of different assessment tools. Addiction. advance online publication

Gewirtz-Meydan, A., Koós, M., Nagy, L., Kraus, S. W., Demetrovics, Z., Potenza, M. N., ….Kalina, O….Orosová, O.., … & Bőthe, B. (2024). Global cross-cultural validation of a brief measure for identifying potential suicide risk in 42 countries. Public health229, 13-23.

2023

Bačíková, M., Barbierik, L., Kalina, O. (2023). Keď dieťa potrebuje nielen psychológa. Grada, ISBN: 978-80-8090-686-3 https://www.grada.sk/ked-dospievajuci-potrebuje-nielen-psychologa-100233/

Bacikova-Sleskova, M., Barbierik, L., & Orosová, O. (2023). Perceived Parental Control, Parent-Adolescent Relationship and Adolescents’ Psychological Adjustment. Does Gender Matter?. Journal of Child and Family Studies, advanced online publication. https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-023-02643-8

Gajdošová, B. Orosová, O., &  Benka, J. (2023). Sebaodcudzenie a jeho porozumenie z hľadiska autenticity, afektívnych stavov a základných psychologických potrieb. E -psychologie: elektronický časopis ČMPS, 17(3), 1-14.https://doi.org/10.29364/epsy.476

Barbierik, L., Bacikova-Sleskova, M., & Petrovova, V. (2023). The Role of Social Appearance Comparison in Body Dissatisfaction of Adolescent Boys and Girls. Europe’s Journal of Psychology19(3), 244-258.  10.5964/ejop.6443

Nováková, J., & Orosová, O. (2023). Consequences of the COVID-19 Pandemic on Teachers and Teacher Students’ Well-Being: Nominal Group Technique. The New Educational Review73(3), 11-21.

Paulisova, E., & Orosova, O. (2023). Is Body Surveillance Trivial? A Model of Body Dissatisfaction in Women based on the Sociocultural Model, Self-Determination Theory and Objectification Theory. Polish Psychological Bulletin, 65-78.

Bőthe, B., Koós, M., Nagy, L., Kraus, S. W., Demetrovics, Z., Potenza, M. N., … Kalina, O…Orosová, O….& Vaillancourt-Morel, M. P. (2023). Compulsive sexual behavior disorder in 42 countries: Insights from the International Sex Survey and introduction of standardized assessment tools. Journal of Behavioral Addictions, 12(2):393-407. doi: 10.1556/2006.2023.00028.

Horváth, Z., Nagy, L., Koós, M., Kraus, S. W., Demetrovics, Z., Potenza, M. N., …Kalina, O….Orosová, O....& Bőthe, B. (2023). Psychometric properties of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) across cross-cultural subgroups, genders, and sexual orientations: Findings from the International Sex Survey (ISS). Comprehensive Psychiatry127, 152427. Doi: 10.1016/j.comppsych.2023.152427.

Lee, C. T., Lin, C. Y., Koós, M., Nagy, L., Kraus, S. W., Demetrovics, Z., …Kalina, O….Orosová, O....& Sungkyunkwan University’s Research Team. (2023). The eleven-item Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST-11): cross-cultural psychometric evaluation across 42 countries. Journal of psychiatric research165, 16-27. Doi: 10.1016/j.jpsychires.2023.06.033.

Bőthe, B., Koós, M., Nagy, L., Kraus, S. W., Demetrovics, Z., Potenza, M. N., … Kalina, O…Orosová, O….& Vaillancourt-Morel, M. P. (2023). Compulsive sexual behavior disorder in 42 countries: Insights from the International Sex Survey and introduction of standardized assessment tools. Journal of Behavioral Addictions.

Nováková, J., & Orosová, O. (2023). Consequences of the COVID-19 Pandemic on Teachers and Teacher Students’ Well-Being: Nominal Group Technique. The New Educational Review73(3), 11-21.

Horváth, Z., Nagy, L., Koós, M., Kraus, S. W., Demetrovics, Z., Potenza, M. N., ...Kalina, O….Orosová, O.…& Bőthe, B. (2023). Psychometric properties of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) across cross-cultural subgroups, genders, and sexual orientations: Findings from the International Sex Survey (ISS). Comprehensive Psychiatry127, 152427.

Lee, C. T., Lin, C. Y., Koós, M., Nagy, L., Kraus, S. W., Demetrovics, Z., …Kalina, O….Orosová, O.…& Sungkyunkwan University’s Research Team. (2023). The eleven-item Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST-11): cross-cultural psychometric evaluation across 42 countries. Journal of psychiatric research165, 16-27.

Jovanović, V., Rudnev, M., Abdelrahman, M., Abdul Kadir, N. B. Y., Adebayo, D. F., Akaliyski, P.,… .Bacikova-Sleskova, M…Janovská, A.… & Pilkauskaite Valickiene, R. (2023). The Coronavirus Anxiety Scale: Cross-national measurement invariance and convergent validity evidence. Psychological Assessment. 36(1), 14–29. https://doi.org/10.1037/pas0001270

Sorbring, E., Gurdal, S., Kapetanovic, S., Erlandsson, S. I., Bacikova-Sleskova, M., eds. (2023). Community series in the consequences of COVID-19 on the mental well-being of parents, children and adolescents, volume II. Lausanne: Frontiers Media SA. doi: 10.3389/978-2-8325-3075-7. – 91 s., online. – ISBN 9782832530757.

2022

Gajdošová, B., Orosová, O., Bacikova-Sleskova, M. (2022). Changes in cognitive autonomy during early adolescence. Journal of Language and Cultural Education. 2022, 10(3)  DOI: 10.2478/jolace-2022-0015

Barbierik, L., Bačíková-Šléšková, M., Orosová, O. , Benka J. (2022). Autonomy support, psychological control, basic psychological needs and the drive for thinness among early adolescents. Československá psychologie, 66, 212-232.

Orosová, O., Gajdošová, B. & Benka, J. (2022). Serial Mediation Models Testing the Effect of a School-Based Prevention Program on Smoking and Alcohol Consumption. In: Psychology Applications & Developments 8. – Lisabon : InScience Press, 2022, Chapter 15, 169-180.

2021

Orosová, O., Gajdošová, B., & Benka, J. (2021). Academic Stress Factors in Slovak University Students During the Covid-19 Pandemic. The New Educational Review65, 122-133.

Kalina, O. et al. (2021) Self-Regulation, Normative Beliefs, Alcohol Use and Consequences among University Students from Eastern Europe. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja: Journal for General Social Issues. Roč. 30, č. 3 (2021), s. 467-485. https://doi.org/10.5559/di.30.3.01

Bacikova-Sleskova, M., Barbierik, L., Janovská, A., Kalina, O., & Orosová, O. (2021). Did perceived parenting in adolescence change as a result of the COVID-19 lockdown? A natural experiment. Couple and Family Psychology: Research and Practice. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/cfp0000167

McAlaney, J., Dempsey, R. C., Helmer, S. M., Van Hal, G., Bewick, B. M., Akvardar, Y., … Orosová, O., Kalina, O.,…& Zeeb, H. (2021). Negative consequences of substance use in European University students: Results from project SNIPE. European addiction research27(1), 75-82.

Paulisova, E., Orosova, O., & Barbierik, L. (2021). Direct and indirect relationships between disordered eating, sociocultural factors, satisfaction of basic psychological needs and controlled regulation of exercise in university students. Polish Psychological Bulletin52(2).

Abrinkova, L., Orosová, O., De Jesus, S. N., Gajdošová, B., & Bacikova-Sleskova, M. (2021). Resilience Factors, the School-Based Universal Prevention Program “Unplugged” and Healthy Behavior among Early Adolescents. European Journal of Mental Health16(2), 55-75.

Čurová, V., Orosová, O., Abrinková, L., & Štefaňáková, M. (2021). The effectiveness of drug use prevention programs on substance use among Slovak schoolchildren. Psychology Applications & Developments VII Advances in Psychology and Psychological Trends Series Edited by: Prof. Dr. Clara Pracana and Prof. Dr. Michael Wang, 129-142.

2020

Orosová, O. a kol. (2020). Na výskumných dátach založená prevencia užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi. Efektívnosť programu Unplugged. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2020. – 270s https://unibook.upjs.sk/sk/filozoficka-fakulta/1453-na-vyskumnych-datach-zalozena-prevencia-uzivania-navykovych-latok-medzi-slovenskymi-skolakmi-efektivnost-programu-unplugged

Bavolar, J., & Bacikova‐Sleskova, M. (2020). Decision‐making styles and mental health—A person‐oriented approach through clustering. Journal of Behavioral Decision Making33(5), 629-642. DOI:10.1002/bdm.2183

Hricová, L., Orosová, O., Bačíková, M. (2020). Disordered eating in the context of Self-determination theory. Current Psychology, Roč. 39, č. 2 (2020), s. 608-617. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9782-1

Bavolar, J., & Bacikova-Sleskova, M. (2020). Psychological protective factors mediate the relationship between decision-making styles and mental health. Current Psychology39(4), 1277-1286.

Kalina, O. (2020) Value orientations and risky sexual behaviour among first year university students. Health Problems of Civilization (formerly Human and Health) 14, 1, s. 9-17. 

Orosová, O., Gajdošová, B., Bačíková-Šléšková, M., Benka, J., & Bavoľár, J. (2020). Alcohol Consumption among Slovak Schoolchildren: Evaluation of the Effectiveness of the Unplugged Programme. Addictology/Adiktologie20.

Gajdošová, B., Orosová, O., Benka, J., Van Hal, G., Naydenova, V., Lukács, A., & Petkevičienė, J. (2020). Life satisfaction, dimensions of internalized cultural values and self-efficacy related to emigration intentions for a long-term stay abroad of university students in five European countries. Journal of Language and Cultural Education8(2), 53-68.

2019

Bačíková, M. (2019). Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní. Šafárik Press Košice. https://unibook.upjs.sk/sk/psychologia/1196-psychologia-rodicovskej-kontroly-v-dospievani

Gajdošová, B., Orosová, O. (2019). Vybrané psychologické faktory súvisiace s emigračnými zámermi trvalého odchodu vysokoškolákov do zahraničia. Československá psychologie, LXIII(3), 249-264, Roč. 63, č. 3 (2019), s. 249-264.

2018

Gajdošová, B., Orosová, O., Benka, J. (2018) Resilience, Authenticity, Emotionality, and Vulnerability to Alcohol Dependence among Slovak University Students. Adiktologie, odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí, 18(3-4), 163-171. https://www.addictology.cz/wp-content/uploads/2019/06/04gajdosova.pdf

Štefaňáková, M., Orosová O., Janovská A. (2018). The Role of Teachers in the Correction of Descriptive Normative Beliefs. Adiktologie, odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí, 18(3–4), 207–213. https://www.addictology.cz/wp-content/uploads/2019/06/09stefanakova.pdf

Bavoľár, J., & Bačíkova-Slešková, M. (2018). Do Decision-Making Styles Help Explain Health-Risk Behavior among University Students in Addition to Personality Factors?. Studia Psychologica, 60(2), 71-83. http://www.studiapsychologica.com/uploads/BAVOLAR_SP_2_vol.60_2018_pp.71-83.pdf

Bačíková, M., Hricová, L., Orosová, O., (2018). Zmeny a stabilita vo vybraných rodinných procesoch v priebehu skorej adolescencie. Ceskoslovenska psychologie, 62(3), 197-211.http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?id=1014

2017

Orosova, O., Benka, J., Hricova, L. , Kulanová, M. (2017). Gender, rootedness, normative beliefs and emigration intentions of Slovak university students. International Migration, 56(4), 172-196. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/imig.12441

Orosová, O., Gajdošová, B. (eds.). (2017). Emigration intentions and risk behaviour among university students. P.J. Šafárik University in Košice, Košice, 328s. ISBN 978-80-8152-562-9. K dispozícii v PDF: https://unibook.upjs.sk/sk/psychologia/896-emigracne-zamery-a-rizikove-spravanie-studentov-vysokych-skol

2016

Berinšterová, M., Orosová, O. Miovský, M. (2016). Vkladanie nádeje významných dospelých a užívanie alkoholu a tabakových cigariet medzi dospievajúcimi: Mediačný efekt sebakontroly. Československá psychologie, 60(2), 106-119.

Brutovská, M, Orosová, O. Kalina, O. (2016). Normatívne presvedčenia, postoje ku konzumácii alkoholu a konzumácia alkoholu u slovenských vysokoškolákov. Československá psychologie, 60(3), 266-277.

Helmer, S., Sebena, R. McAlaney, J., Petkeviciene, J., Salonna, F. & Mikolajczyk, R.T. (2016). Perception of High Alcohol Use of Peers Is Associated With High Personal Alcohol Use in First- Year University Students in Three Central and Eastern European Countries. Substance Use and Misuse, DOI: 10.3109/10826084.2016.1162810

2015

Bacikova-Sleskova, M., Benka, J., & Orosova, O. (2015). Parental employment status and adolescents’ health: the role of financial situation, parent-adolescent relationship and adolescents’ resilience. Psychology & health, 30(4), 400-422.

Berinšterová, M., Janovská, A., Gajdošová, B., Kalina, O., Bačíková, M. (2015). Health-related behavior among schoolchildren. Unplugged-Drug use prevention program in Slovakia. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafária v Košiciach. K dispozícii v PDF: /public/media/13643/Health-related%20behavior%20among%20schoolchildren.pdf

Orosová, O., Brutovská, M., Benka, J., Bavoľár, J., Šebeňa, R., Hricová, L. (2015). Health-risk behavior among university students. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. K dispozícii v PDF: /public/media/13643/Health-risk%20behavior%20among%20university%20students.pdf

Gajdošová, B.(2013). Päťfaktorový model osobnosti a správanie súvisiace so zdravím u dospievajúcich. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Gajdošová, B., Hvozdík, S., Janovská, A., Sedlák Vendelová, N. (2012). Univerzitné poradenské centrum. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafária v Košiciach.

Orosová, O., Janovská, A., Kopuničová, V., Vaňová, M. (2012). Základy prevencie užívania drog a problematického používania interntetu v školskej praxi. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bačíková, M., Benka, J., Gajdošová, B., Kalina, O., Orosová, O., Salonna, F., Sedlák Vendelová, N. (2011). Alma Alcohol Mater. Názory študentov na konzumáciu alkoholu a alkoholové polititky v univerzitnom prostredí. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. K dispozícii v PDF: /public/media/14487/AlmaAlcoholMater.pdf

Orosová, O.,Madarasová-Gecková, A., Šléšková, M., Gajdošová, B., Lazarová, B. (2005). Psychológia a pedagogická psychológia I. Vybrané kapitoly zo všeobecnej, vývinovej, sociálnej a pedagogickej psychológie pre učiteľov. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Orosová, O., Gajdošová, B., Salonna, F. (2007). Prevencia a prediktívne faktory užívania drog. Košice, Harlequin

Orosová, O., Gajdosova, B., Bacikova-Sleskova, M., Salonna, F., Sebena, R. (2009). Health-related behaviour among adolescents and young adults. Košice, Equilibria.


Od roku 2018 bola rozvíjaná spolupráca so zahraničnými partnermi riešenia cieľa projektu týkajúceho sa emigračných zámerov vysokoškolákov:
1. Sofia University, Bulharsko
2. Karlova univerzita v Prahe, Česká republika
3. University of Miskolc, Maďarsko
4. University of Health Sicences, Litva
5. University of Antwerp, Belgicko
6. Uzhorod National University, Ukrajina
7. Černovická univerzita, Ukrajina
8. V roku 2018 sa výskumný tím pripojil k medzinárodnej štúdii: The International study of emotional intelligence: University of Ljubljana, University of Rijeka.
9. University of Hamburg (Nemecko)
10. Prof. Dr. Saul Neves de Jesus (University of Algarve, Potrugalsko)

Katedra sa získaním súhlasu etickej komisie UPJŠ stala v roku 2010 výskumným riešiteľom v rámci medzinárodného projektu SLiCE (Student Behaviour and Life Perspective Cohort study in Europe) za slovenskú stranu. Na tomto projekte katedra spolupracuje s naseledujúcimi univerzitami: Catholic University Lublin (Poland). Charles University in Prague (Czech Republic), Eötvös Loránd University (Hungary), Hacettepe University (Turkey), Lithianian University of Health Science (Lithuania), Rouen University Hospilat (France), Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (Bulgaria), University of Amsterdam (Netherland), University of Antwerp (Belgium), University of Bielefeld (Germany), University of Bradford (UK), University of Bremen (Germany), University of Miskolc (Hungary), University of Sounthern Denmark (Denmark).

V roku 2011 získaním súhlasu Etickej komisie pracovníci katedry spolupracujú na medzinárodnom projekte Social Norms Intervention for the Prevention of Polydrug Use (SNIPE), DPIP Project No. JUST/2009/DPIP/AG/0964. V tomto projekte katedra kooperuje s nasledovnými univerzitami: the University of Bradford, the University of Antwerp, the University of Bremen, the University of Southern Denmark, the University of Navarra, Marmara University.

V rámci projektu APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog, ktorého súčasťou je overovanie školského programu univerzálnej prevencie užívania drog UNPLUGGED, spolupracuje katedra s Klinikou Adiktologie 1. lekárskej fakulty Všeobecnej fakultnej nemocnice Karlovej Univerzity v Prahe.

Od akademického roka 2009/2010 má Katedra podpísané dohody o výskumnej a vzdelávacej spolupráci najmä prostredníctvom medzinárodnej grantovej agentúry Erazmus s Masarykovou Univerzitou v Brne a s Univerzitiou Južného Dánska v Esbjergu.

Pracovníci katedry sú pravidelnými posudzovateľmi článkov v karentovaných a iných recenzovaných indexovaných časopisoch, konferenčných abstraktov a príspevkov ako aj národných vedecko-výskumných projektov. Zamestnanci katedry sú zároveň členmi medzinárodných vedeckých asociácií a participujú na domácich i zahraničných konferenciách aj ako moderátori konferenčných sekcií.

Konferencie

Konferencia k výsledkom výskumu ohľadne prevencie užívania návykových látok bola realizovaná v roku 2019 Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia.

Názov: Program prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi slovenskými školákmi. Implementácia výsledkov skúmania do praxe školských psychológov

Termín: 11.12.2019

Miesto: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Minerva, Moyzesova 9, Košice

Program konferencie

Virtuálne prezentácie sú k dispozícii tu: /filozoficka-fakulta/katedra-pedagogickej-psychologie-a-psychologie-zdravia/APVV-15-0662/

Účasť na konferenciách v roku 2020

Prezentácia výsledkov projektu na zahraničných vedeckých konferenciách:
International Psychological Applications Conference and Trends 2020 (InPACT), 25th – 27th April 2020 in Funchal in the Madeira Archipelago, Portugal
2.Hricová, L., Bacikova-Sleskova, M., Orosová, O., & Abrinková, L. (2020).The association between internalized and externalized problem behavior among Slovak early adolescentsVirtual presentation
3.Abrinková L., Orosová, O., Bacikova–Slesková, M. (2020).Family adversity factors and external resources of resilience in a one-year follow-upVirtual Presentation
4.Lučanská, F., Orosová, O., Dobrowolska Kulanová, M., & Abrinková, L. (2020).Well-being and emigration plans among university students in Slovakia: the mediation effect of rootednessVirtual Presentation
“Adolescent in the city: Inequality and opportunities” (April 14-16, 2020), Moscow, Russia
5.Bacikova, M. (2020)Do adolescents need parental control?
Prispevok v zborníku
Virtual presentation
16th World Congress on Public Health (12-16 October 2020), Rome, Italy
6.Orosova, O., Benka, J., Gajdosova, B.Future orientation in context of school support, and the Unplugged program among Slovak children
Poster
Poster display
7.Benka, J., Orosova, O., Gajdosova, B.Internalization of social norms and its relevance in changing risk behavior in Slovak adolescents
Poster
Poster display
Prezentácia výsledkov projektu na domácich vedeckých konferenciách:
Odborná konferencia KOUČING A SUPERVÍZIA, Košice, 26. 2. 2020
1.Janovská, A.Supervízia – nástroj podpory učiteľov
Prezentácia

Študuj na UPJŠ