Prejsť na obsah

Aktuálne témy – postdoktorandské pozície

29minút, 25sekúnd
 1. Vývoj efektívnych geneticky kódovaných fotosenzibilizátorov
 2. Vývoj novej generácie cielených  transportných systémov schopných viazať široké spektrum liečiv a vytvárať vysoko afinitnú väzbu so špecifickými receptormi na nádorových bunkách
 3. Magnetoimpedančný jav v multifunkčných materiáloch
 4. Vlastnosti malých množín reálnych čísel
 5. Chronofyziológia zuboviny a kostného tkaniva u ektotermov a endotermov
 6. Postdoktorandský pobyt v oblasti elektrokatalýzy
 7. Príprava a štúdium topologicky netriviálnych nanoštruktúr pomocou skenovacej tunelovej mikroskopie
 8. Postdoktorandský výskum v oblasti amorfných polovodičov
 9. Ženy v politike – o rodovej (ne)rovnosti v politike
 10. Spoločné čítanie filozofických textov ako kultivovanie pozornosti a občianskych cností študentov
 11. Sociálna izolácia a osamelosť ako konzekvencie pandemickej situácie, implikujúce týranie žien, násilné a rizikové správanie v rodine
 12. Zdravé krajiny a kvalita života občanov EÚ do roku 2030 s dôrazom na špecifiká Slovenskej republiky v rámci Plánu obnovy a odolnosti
 13. Výzvy pre výkon kompetencií obcí a miest a tvorbu verejných politík vzhľadom na Európsku zelenú dohodu
 14. Technológie a medzinárodné právo – minulosť, súčasné výzvy a perspektívy do budúcnosti
 15. Prejavy digitalizácie v daňovom práve s dôrazom na zdaňovanie kryptoaktív a digitálnych služieb
 16. Dátová analýza legislatívy a judikatúry v obchodnom práve a práve informačných technológií

Technologický a inovačný park

1. Názov témy: Vývoj efektívnych geneticky kódovaných fotosenzibilizátorov

Anotácia:

Hlavným cieľom tohto projektu je vyvinúť molekulárnu metódu, pomocou ktorej budeme schopní transformovať rôzne flavoproteíny na účinné fotosenzibilizátory produkujúce singletový kyslík s vysokým kvantovým výťažkom. Vybrané flavoproteíny a vhodne navrhnuté mutanty budú exprimované v Escherichia coli a purifikované bežnými metódami. Vytvorené proteíny konjugujeme so špecifickými DARPin-mi (skupina navrhnutých ankyrínových repetitívnych proteínov – proteínová skupina, ktorá predstavuje analógy protilátok), ktoré špecificky rozpoznávajú receptory HER2. Tieto konjugáty sa použijú na bunkovej úrovni na demonštráciu ich účinnosti, tj. selektívnej väzby na bunky s receptormi HER2 a toxicity pripojených flavoproteínov vyvolanej svetlom. Pri dosiahnutí tohto cieľa získame nástroj na vytvorenie generickej metódy na transformáciu v zásade akýchkoľvek flavoproteínov na účinné fotosenzibilizátory.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., E-mail: pavol.miskovsky@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc., E-mail: erik.sedlak@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

Zisk titulu PhD. v študijnom programe Biofyzika (resp. príbuznom študijnom programe, napr. Biochémia, Molekulová biológia), minimálne tri publikácie publikované vo vedeckých časopisoch vedených v databáze WoS, minimálne na jednej z nich prvý alebo korešpondujúci autor, skúsenosti s expresiou a purifikáciou proteínov, ich charakterizáciou spektrálnymi a termodynamickými metódami.

2. Názov témy: Vývoj novej generácie cielených transportných systémov schopných viazať široké spektrum liečiv a vytvárať vysoko afinitnú väzbu so špecifickými receptormi na nádorových bunkách

Anotácia:

Vedecké úlohy v rámci tejto témy sú založené na súčasných poznatkoch v oblasti vývoja transportných systémov pre cielený transport liečiv. Navrhovaný transportný systém liečiv (DARLINK) je založený na rekombinantnej inovácii pozostávajúcej zo spojenia DARPinov – majúcich vysokú afinitu pre väzbu na špecifické receptory nádorových buniek – a endogénnych lipoproteínových nanočastíc, ktoré majú značnú kapacitu pre naviazanie hydrofóbnych resp. amfifilných liečiv. Konkrétne, navrhovaný transportný systém bude skonštruovaný fúziou molekúl LDL (alebo HDL) so špecifickými DARPinmi, ktoré majú vysokú afinitu pre naviazanie na HER2 receptory nachádzajúce sa na povrchu nádorových buniek mliečnej žľazy a taktiež DARPinmi vyselektovanými pre väzbu na prirodzenú a mutovanú formu EGFR, ktoré sú lokalizované na povrchu buniek pľúcnych nádorov. Bunky nádoru mliečnej žľazy boli vybrané ako modelový systém na validáciu účinnosti skonštruovaného transportného systému DARLINK. Modulárna štruktúra DARLINKu umožní začatie novej línie biomedicínsky orientovaného výskumu so značným dopadom na oblasť cielenej terapie. Konkrétnymi cieľmi výskumu v tejto téme sú: i) vývoj lipoproteínového transportného systému liečiv, ii) výskum optimalizácie komplexu DARPin/lipoproteínový transportný systém liečiv, iii) analýza záchytu komplexu DARLINK/liečivo modelovými bunkovými systémami a iv) stanovenie mechanizmu protinádorového účinku komplexu DARLINK/liečivo.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., E-mail: pavol.miskovsky@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Odborné požiadavky/kritériá:

Zisk titulu PhD. v študijnom programe Biofyzika (resp. príbuznom študijnom programe, napr. Biochémia, Molekulová biológia), minimálne tri publikácie publikované vo vedeckých časopisoch vedených v databáze WoS, minimálne na jednej z nich prvý alebo korešpondujúci autor, skúsenosti s prácou v oblasti vývoja transportných systémov liečiv a prácou s bunkovými kultúrami

3. Názov témy: Magnetoimpedančný jav v multifunkčných materiáloch.

Anotácia:

Cieľom témy je preskúmať možnosť využitia magnetoimpedančného javu na snímanie externých parametrov (teplota, tlak, predĺženie a pod.) v multifunkčných materiáloch (napr. magnetokalorických, s tvarovou pamäťou, a pod.) na báze amorfných resp. kryštalických intermetalických zliatin. Vhodne zvoleným tvarom a anizotropiou modifikovať odozvu magnetoimpedančného javu na tieto externé parametre.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. E-mail: rastislav.varga@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Odborné požiadavky/kritériá:

 • PhD. v odbore Fyzika kondenzovaných látok, Materiálová veda, Elektronika alebo pod.,
 • Skúsenosti v oblasti magnetickej a štruktúrnej charakterizácie magnetických materiálov
 • Primeraná publikačná činnosť

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Ústav matematických vied

4. Názov témy: Vlastnosti malých množín reálnych čísel

Anotácia:

Detailnejšie poznanie množinovej štruktúry reálnych čísel je dôležité napríklad pre lepšie pochopenie podstaty konvergencie, čo je v pozadí mnohých numerických iteračných algoritmov. Na druhej strane, účinným nástrojom výskumu štruktúry reálnych čísel sa stala teória hier a teória miery.

Cieľom výskumného projektu bude skúmať kombinatorické vlastnosti a kardinálne charakteristiky ideálov na prirodzených a reálnych číslach ako reprezentantov malých množín. Dôležitým aspektom výskumu bude ukázať (ne)závislosť týchto vlastností od štandardných teoreticko-množinových axióm (dokázateľnosť z axióm verzus dôkazy neprotirečivosti ostrých nerovností medzi kardinálnymi charakteristikami). Bude sa študovať aj jemná štruktúra množín v ideáloch a súvisiace topologické konvergenčné vlastnosti.

Od uchádzača sa očakáva, že má hlboké vedomosti z teórie množín. Špeciálne sú požadované skúsenosti s konštrukciou modelov teórie množín k dôkazom neprotirečivosti, s nekonečnou kombinatorikou a s kardinálnymi invariantmi.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc., E-mail: katarina.cechlarova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., E-mail: ondrej.hutnik@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

B.Sc., M.Sc., PhD. v odbore matematika, zameranie na teóriu množín – forsing, kardinálne invarianty, teória množín reálnych čísel; publikácie a vystúpenia na konferenciách v teórii množín a topológii;

Ústav biologických a ekologických vied

5. Názov témy: Chronofyziológia zuboviny a kostného tkaniva u ektotermov a endotermov

Anotácia:

Formovanie kostrových tkanív môžu determinovať biologické rytmy vrátane sezónnych rytmov, a citlivá reakcia na rôzne stresové podnety a klimatické udalosti. Jednotlivé vrstvy zuboviny (dentínu) majú kratšiu periodicitu (napr. v hodinách/dňoch), zatiaľ čo formovanie kompaktnej kosti je obvykle prerušené rastovými, napríklad ročnými prstencami, prípadne tieto rastové prerušenia chýbajú. Spôsob akým tieto dve odlišné tkanivá reagujú na rovnaké podnety u studenokrvných a teplokrvných štvornožcov ostáva nejasný pokiaľ ide o trojrozmernú kvantifikáciu vývojových zmien v priebehu miliónov rokov. Úlohou postdoktoranda je objasniť evolučné vzory týchto mikroštruktúrnych špecializácii a to pre odlišné skupiny súčasných a vyhynutých živočíchov. Tento projekt je predovšetkým zameraný na také organizmálne typy ako pozemné a podzemené živočíchy versus plachtiace a aktívne lietajúce živočíchy, estivujúci (letný spánok) versus hybernujúci (zimný spánok) špecialisti, a miniatúrne versus gigantické formy. Zobrazovacie štúdium zahŕňa dva prístupy: semi-invazívnu prípravu fyzických tenkostenných rezov a neinvazívnu mikrotomografiu (klasickej a synchrotrónovej povahy). Výsledky zobrazenia budú spracované pomocou metodiky geometrickej tomografie a bioštatistických postupov. Údaje z analýzy rovnakých tkanív pomocou izotopovej spektroskopie budú poskytnuté pre teplotné korelácie. Cieľom tohto projektu je určiť významné korelácie medzi osteo-fyziológiou a behaviorálnymi špecializáciami na širokej interdisciplinárnej platforme. Tento výskum bude financovaný z grantu APVV-18-0251 a ďalších súvisiacich synchrotrónových grantov.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.,  E-mail: benadik.smajda@upjs.sk

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD., E-mail: martin.kundrat@upjs.sk, www.researchgate.net

Odborné požiadavky/kritériá:

 1. PhD v odbore biológia alebo príbuzných disciplínach, napr. lekárke a veterinárne vedy,      paleontológia.
 2. Pokročilé vedomosti o osteológii a osteohistológii.
 3. Praktické zručnosti s 3D rekonštrukčnými postupmi (napríklad Volume Graphics Studio Max).
 4. Skúsenosti s prípravou grantovej žiadosti.
 5. Silná osobná motivácia v rozvoji kariéry vedca.
 6. Asistencia s organizovaním práce v laboratóriu a výskumných aktivít v teréne.
 7. Asistencia pri školení pregraduálnych a postgraduálnych študentov.

 

Ústav fyzikálnych vied

6. Názov témy: Postdoktorandský pobyt v oblasti elektrokatalýzy

Anotácia:

Oblasti použitia katalyzátorov sú veľmi široké keďže väčšina priemyselných procesov vyžaduje prítomnosť katalyzátora. V dnešnej dobe je mimoriadne akútny problém produkcie čistej energie a vodíkové hospodárstvo je jedným z popredných kandidátov na produkciu environmentálne čistej elektrickej energie . Katalyzátory zohrávajú kľúčovú úlohu vo vývoji vodíkového hospodárstva , pretože sú schopné zlepšiť účinnosť elektrolýzy vody, katalyzovať fotodekompozíciu vody, dekompozíciu metánu pre získavaní vodíka ako aj zvýšiť výkon palivových článkov pri konverzii chemickej energie viazanej v molecule vodíka a kyslíka priamo na elektrickú energiu. Takisto evolúcia vodíka a kyslíka ako aj redukcia kyslíka, ktoré vyžadujú prítomnosť katalyzátora patria medzi reakcie, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v efektívnom získavaní vodíka a kyslíka a pri výrobe elektrickej energie z vodíka. Preto hlavný cieľ postdoktorandského výskumu bude zameraný na prípravu a štúdium katalyzátorov pre vyššie uvedené reakcie.

Prijímajúci profesor: prof. Ing. Martin Orendáč CSc. E-mail: martin.orendac@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: Mgr. Vladimír Komanický, PhD., E-mail: vladimir.komanicky@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

Uchádzač o túto pozíciu musí mať skúsenosti s výskumom v oblasti elektrokatalýzy, palivových článkov alebo elektrolýzerov, musí mať silné teoretické a praktické skúsenosti v oblasti fyziky kondenzovaných látok, fyzikálnej chémie a materiálového výskumu. Jedným z hlavných predpokladov sú aj praktické zručnosti pri príprave tenkých katalytických vrstiev pomocou magnetrónového naprašovania a elektrodepozície Odborná kvalifikácia uchádzača musí byť podložená publikáciami respektíve patentami v oblasti elektrokatalýzy.

 

7. Názov témy: Príprava a štúdium topologicky netriviálnych nanoštruktúr pomocou skenovacej tunelovej mikroskopie

Anotácia:

Objav topologických vlastností tuhých látok zásadne rozšíril možnosti výskumu aj v doteraz dôkladne preskúmaných systémoch. Umožnil dizajn a skúmanie systémov, v ktorých sa prejavujú doteraz prehliadané kvantové javy. V topologicky netriviálnych supravodičoch sa môžu vyskytovať tzv. Majorana kvázičastice. Na ich báze je možné vytvoriť topologicky chránené qubity imúnne voči dekoherencii a unitárnym chybám. To sú v súčasnosti hlavné prekážky brániace konštrukcii reálne využiteľného kvantového počítača. Definitívny dôkaz existencie Majorana kvázičastíc sa však doteraz nepodarilo získať. Naviac, topologicky netriviálne supravodiče sa v prírode vyskytujú veľmi zriedka a je ťažké ich identifikovať. Dajú sa však umelo vytvoriť v hybridných štruktúrach. V našom laboratóriu skúmame nekonvenčné supravodivé materiály so silnou spin – orbitálnou väzbou [1,2]. Práve tieto materiály tvoria vhodný substrát na prípravu magneticky usporiadaných nanoštruktúr, v ktorých by sa za špecifických podmienok mohli vyskytovať Majorana kvázičastice. Téma, ktorú bude postdkotorand riešiť, je príprava a charakterizácia rôznych nanoštruktúr samousporiadaním (obr. 1) alebo nanomanipuláciou (obr. 2) atómov a molekúl na supravodivých substrátoch, s cieľom nájsť podmienky nutné pre výskyt Majorana kvázičastíc. Náš kryogénny skenovací tunelový mikroskop v ultravysokom vákuu s možnosťou in-situ naparovania a spinovým rozlíšením (obr. 3) je nástroj obzvlášť vhodný na túto úlohu. Táto téma priamo súvisí s EU iniciatívou Kvantová vlajková loď [3], s COST projektom Nanocohybri [4], QWorld [5] a Národnou výskumnou platformou kvantových technológií [6], ktorých súčasťou je aj naše laboratórium.

Obr. 1: Nanomanipulácia Co atómov na povrchu Cu(111) uskutočnená v našom laboratóriu.

Obr. 2: Samousporiadané molekuly na povrchu Cu(111) pripravené v našom laboratóriu.

Obr. 3: Náš kryogénny skenovací tunelový mikroskop v ultravysokom vákuu

[1] O. Šofranko, R. Leriche, A. P. Morales, T. Cren, S. Sasaki, L. Cario, P. Szabo, P. Samuely, and T. Samuely, Acta Phys. Pol. A 137, 785 (2020).
[2] R. T. Leriche, A. Palacio‐Morales, M. Campetella, C. Tresca, S. Sasaki, C. Brun, F. Debontridder, P. David, I. Arfaoui, O. Šofranko, T. Samuely, G. Kremer, C. Monney, T. Jaouen, L. Cario, M. Calandra, and T. Cren, Adv. Funct. Mater. 2007706 (2020).
[3] qt.eu
[4] https://nanocohybri.inc.uam.es/
[5] https://qworld.lu.lv/
[6] qute.sk

Prijímajúci profesor: Prof. Ing. Martin Orendáč, CSc, E-mail: martin.orendac@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: Mgr. Tomáš Samuely, PhD. E-mail: tomas.samuely@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • Absolvované vzdelanie tretieho stupňa v oblasti fyzika alebo podobné
 • Skúsenosti so skenovacou tunelovou mikroskopiou a spektroskopiou, s prácou s kryogénnou technikou a ultravysokým vákuom

 

8. Názov témy: Postdoktorandský výskum v oblasti amorfných polovodičov

Anotácia:

Postdoktorandské štúdium bude mať za úlohu skúmať fyzikálne vlastnosti systémov na báze chalkogenidových skiel, ich tenkých vrstiev ktoré budú dopované kovovými iónmi. Budú študované systémy dopované prechodnými kovmi a kovmi vzácnych zemín. Bude určená závisloť ich fyzikálnych vlastností ako sú elektrické vodivosť, magnetizácia, citlivosť na ožiarenie elektrónovým zväzkom, citlivosť na ožiarenie laserom, pomocu metód rtg. analýzy, squid magnetometrie, EPR, elektrónovej mikroskopie a AFM mikroskopie. Hlavným cieľom bude stanoviť závislosť fyzikálnych vlastností od zloženia a štruktúry týchto systémov.

Kľúčové slová: nanotechnológie, senzory, technológie na uchovávanie dát, amorfné chalkogenidy

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Pavol Sovák CSc. E-mail: pavol.sovak@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: Mgr. Vladimír Komanický, PhD., E-mail: vladimir.komanicky@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

Uchádzač o túto pozíciu musí mať skúsenosti s výskumom v oblasti amorfných polovodičov a polovodičových skiel na báze napríklad chalkogenidov, musí mať silné teoretické a praktické skúsenosti v oblasti polovodičov, fyziky kondenzovaných látok, tenkých vrstiev a materiálového výskumu. Jeho odborná kvalifikácia musí byť podložená publikáciami respektíve patentami v oblasti fyziky polovodičov.


FILOZOFICKÁ FAKULTA

Katedra Politológie

9. Názov témy: Ženy v politike – o rodovej (ne)rovnosti v politike

Anotácia:

Vedeckým cieľom postdoktorandského výskumného projektu bude komparácia postavenia žien v politickom prostredí Slovenskej republiky a v severských štátoch Európy. Poukázať by mal na rodové stereotypy a ďalšie príčinné súvislosti v uplatnení žien vo výkonných funkciách, vo verejnom živote, politike na národnej a nadnárodnej úrovni. Pri realizácii výskumu je predpokladom práca so štatistickými údajmi o zastúpení žien v národných parlamentoch a vládach.

Prijímajúci profesor: Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., E-mail: marcela.gburova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD, E-mail: jana.sutajova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • právoplatne ukončené štúdium tretieho stupňa a získanie titulu PhD. v odbore politológia/politické vedy, alebo v inom príbuznom odbore;
 • vedecko-publikačná činnosť v danom odbore;
 • schopnosť práce so štatistickými údajmi;
 • znalosť anglického jazyka.

 

Katedra Filozofie a dejín filozofie

10. Názov témy: Spoločné čítanie filozofických textov ako kultivovanie pozornosti a občianskych cností študentov

Anotácia:

Veľké filozofické diela sú neodmysliteľnou súčasťou svetového kultúrneho dedičstva a predstavujú mosty, ktoré prepájajú rôzne generácie. Múdrosť a idey v nich prítomné však musia byť niekým znovu oživené. Tento výskumný návrh kladie dve hlavné otázky: Môže nám hľadanie odpovedí na otázku vzťahu autora, textu a čitateľa v modernej filozofickej hermeneutike pomôcť objasniť samotný proces výkladu, ktorý predstavuje unikátny moment vyučovania filozofie? Akými spôsobmi môžu byť filozofické texty použiteľné vo vzdelávaní? Špecifikum filozofického textu je osobitný pohľad na fenomény života a sveta a z toho plynúca aj určitá náročnosť. Ich čítanie si preto žiada štúdium a výklad, ale aj zvláštnu koncentráciu, schopnosť, ktorá predstavuje nutnú podmienku pre vykonávanie akejkoľvek tvorivej činnosti. Spoločné čítanie a komentovanie vhodne vybraných filozofických textov môže byť pre študentov rôznych záujmov a budúcich špecializácií jednou zo vzácnych príležitostí ako prehlbovať kritické myslenie a rozvíjať občianske kompetencie akými sú prosociálnosť a otvorenosť k dialógu s inými, pokročilé jazykové a komunikatívne schopnosti a v neposlednom rade úcta k vlastnej tradícii.

Prijímajúci profesor: prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., E-mail: eugen.andreansky@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD. E-mail: robert.stojka@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

Kandidát by mal byť znalcom v oblasti filozofie výchovy, etiky a filozofie dejín. Mal by byť absolventom doktorandského stupňa štúdia zahraničnej vysokej školy, mal by mať skúsenosti s vlastnou pedagogickou činnosťou, mal by byť autorom vedeckých štúdií v domácich a zahraničných časopisoch, mal by mať skúsenosť s pôsobením vo výskumnom projekte.
 

Katedra sociálnej práce

11. Názov témy: Sociálna izolácia a osamelosť ako konzekvencie pandemickej situácie, implikujúce týranie žien, násilné a rizikové správanie v rodine.

Anotácia:

Globálny fenomén pandémie zvýraznil aj nepatrné nedostatky a dysfunkcie, ako v rodinných systémoch, tak aj v štruktúrach spoločnosti. Pandemická situácia donútila ľudí a celé rodiny izolovať sa od spoločnosti, pracovných vzťahov, bezprostredného sociálneho okolia a od bližšej alebo širšej rodiny. Sociálna izolácia a osamelosť ako dynamický faktor podmieňujúci riziko násilia môže byť súčasne prediktorom aj moderátorom násilia páchaného na ženách. Sociálna izolácia znížila bezprostredný vplyv formálnych agentov sociálnej kontroly, čím sa odstránil priamy dosah na potenciálneho páchateľa násilia, čo zvyšuje jeho pocit beztrestnosti. Sociálno-patologické dôsledky pandémie sa premietli do krátkodobých, strednodobých, aj dlhodobých horizontov spoločnosti a životov jednotlivcov. Práve počas pandémie sa zásadne ukazuje kompetentnosť a erudovanosť sociálnych pracovníkov. Tento kritický stav spoločnosti však otvára veľký priestor nielen pre sebareflexiu jednotlivca – klienta, ale aj pre ľudí vykonávajúcich profesiu sociálnej práce a pre profesiu sociálnej práce na Slovensku.

Prijímajúci profesor: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., E-mail: eva.ziakova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

Odborné požiadavky/kritériá:

Vzdelanie: ukončený doktorandský stupeň štúdia v odbore Sociálna práca
Prax: minimálne 1 rok odbornej praxe
Publikačná činnosť: min 2 články v Scopuse alebo Web of Science, 10 v recenzovaných zborníkoch a v monografiách príp. iných časopisoch;
Vedeckovýskumná činnosť: členstvo aspoň v jednom vedeckom grante Vega, Kega, APVV
Ďalšie požiadavky: členstvá v profesijných organizáciách (AVSP), aktívna účasť na zahraničných (2) a domácich (4) vedeckých konferenciách


 
FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

12. Názov témy: Zdravé krajiny a kvalita života občanov EÚ do roku 2030 s dôrazom na špecifiká Slovenskej republiky v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Anotácia:

Za hlavnú výzvu Plán obnovy Slovenskej republiky považuje opätovné naštartovanie procesu dobiehania vyspelých krajín EÚ. Opatrenia v pláne obnovy sú kombináciou reforiem a investícii. Slovensko sa v tomto dokumente zaväzuje, že do roku 2026 príjme desiatky kľúčových reforiem, ktoré zvýšia kvalitu života jeho občanov. Okrem iného Plán obnovy SR zahŕňa riešenia, ktoré dlhodobo odporúča Európska komisia ako napríklad reformu dôchodkového systému; reformu v školstve; reformu riadenia vedy a výskumu; reformy, ktoré znižujú emisie a zlepšujú životné prostredie a ostatné. Záväzkom vlády SR je zvýšiť životnú úroveň do roku 2030 na 92 % priemeru EÚ (v súčasnosti HDP na obyvateľa 74 %). Slovensko má v porovnaní s priemerom EÚ o štvrtinu nižšiu životnú úroveň, čím sa vytvára tlak a potreba dôsledne realizovať zámery Slovenskej republiky do roku 2026 v súlade s cieľmi Európskej únie. Plán obnovy Slovenskej republiky pozostáva z troch základných pilierov a to: inovatívna ekonomika; moderný štát; zdravá krajina. Cieľom výskumnej témy pre postdoktorandský pobyt je zhodnotiť východiská, proces a implementáciu plnenia zámerov Slovenskej republiky a ostatných členských krajín Európskej únie v rámci tretieho piliera, ktorým je Zdravá krajina. Pilier Zdravá krajina vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného potenciálu počas celého života a naprieč generáciami. Skúmaný tretí pilier spolu s ostatnými zadefinovanými piliermi v Pláne obnovy sa významnou mierou podieľa na opätovnom naštartovaní trvalo udržateľného rastu hospodárstva a kvality života v Slovenskej republike. Popri ekonomickom raste, ktorý vytvára nevyhnutné materiálne podmienky a zdroje, je zdravie ľudí, verejného priestoru a životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou kvality života obyvateľov krajiny. Výskumná téma pre postdoktorandský pobyt svojim obsahom a zámerom nadväzuje na problematiku trvalej udržateľnosti Európskej únie, ktorej implementáciu Slovenská republika prevzala v  Národnej stratégií trvalo udržateľného rozvoja. Výskumná téma je výstupom riešeného vedeckého projektu VEGA 1/0302/18 Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky, vedúca projektu doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. Postdoktorandský pobyt a jeho vedecké zameranie bude súčasťou riešenia nového projektu APVV 20-0077 Význam smart technológií v procese zmierňovania sociálno psychologických prejavov pandémie COVID-19 na kvalitu života seniorov, vedúca projektu doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

Prijímajúci profesor: prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., E-mail: viktoria.bobakova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD., E-mail: anna.cepelova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • ukončený tretí stupeň vysokoškolského štúdia;
 • odborné a výskumné zameranie uchádzača na problematiku trvalej udržateľnosti;
 • absolvovanie zahraničného pobytu financovaného z mimo rozpočtových prostriedkov vysokých škôl a univerzít;
 • publikovanie príspevkov v domácich a zahraničných časopisoch evidovaných v databázach Web of Science, Scopus a Erich+;
 • zapojenie do riešenia vedeckých projektov;
 • preukázanie aktívnej účasti na zahraničných konferenciách;
 • aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni B2.

 

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

13. Názov témy: Výzvy pre výkon kompetencií obcí a miest a tvorbu verejných politík vzhľadom na Európsku zelenú dohodu  

Anotácia: 

Moderná infraštruktúra založená na využívaní IKT vytvára predpoklad pre efektívne riešenia výkonu kompetencií a tvorby verejných politík obcí a miest v medzinárodnom kontexte. Aplikácia inovatívnych foriem výkonu kompetencií územnej samosprávy vedie nie len k optimalizácii výkonu verejnej moci a poskytovania verejných služieb, ale vytvára príležitosti aj na zvládanie aktuálnych celosvetových výziev, ktorým obce a mestá čelia. S ohľadom na ciele Európskej zelenej dohody, ktoré sú uvádzané do praxe na lokálnej úrovni sa vytvára priestor na analýzu možností, konkrétnych aplikácií, dobrých príkladov a postupov, ktoré moderné a na IKT založené riešenia prepoja aj na ciele zelenej agendy. 

Téma na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka – postdoktoranda je orientovaná na zapojenie uchádzača do medzinárodných výskumných a expertných aktivít tímu pod odborným vedením doc. Ručinskej. Cieľom je prispieť k širšiemu medzinárodnému vedeckému rozpracovaniu tematiky tvorby verejnej politiky, evidence based policy making, smart city, elektronizácie činností verejnej správy, green deal a ďalšie.  

Prijímajúci profesor: prof. Ing. Viktória Bobáková CSc., E-mail: viktoria.bobakova@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., E-mail: silvia.rucinska@upjs.sk 

 Odborné požiadavky/kritériá:

 • Ukončené PhD. v relevantnej oblasti 
 • Publikačné výstupy publikované v medzinárodných vedeckých časopisoch evidovaných v renomovaných databázach (WoS, Scopus, iné) 
 • Publikačné výstupy so zameraním na tému postdoktorandského pobytu 
 • Schopnosť samostatného kvalitného výskumu na postdoktorandskej úrovni  
 • Anglický jazyk C1 
 • Vítaná je predchádzajúca skúsenosť s vedeckými projektmi v pozícii vedúci alebo riešiteľ.     

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva

14. Názov témy: Technológie a medzinárodné právo – minulosť, súčasné výzvy a perspektívy do budúcnosti

Anotácia:

Všetky právne normy a princípy sú vytvárané z ich určitých dôvodov, ktorých pôvod môže byť politický, hospodársky, sociálny, environmentálny, či technologický. V súčasnej dobe je ľudstvo konfrontované so štvrtou priemyselnou revolúciou, ktorej jedným z prejavov je zavádzanie systémov umelej inteligencie do viacerých oblastí ľudskej činnosti. Okrem vnútroštátneho práva sa spomínanej problematike venuje aj medzinárodné právo verejné, ktorého právna úprava bola počas jeho vývoja viackrát výrazne ovplyvnená zavádzaním moderných technológií, ako napr. vznikom noriem upravujúcich činnosti v kozmickom priestore, či spôsobmi vedenia ozbrojených konfliktov. Hlavným predmetom výskumu v rámci postdoktorandského pobytu je vplyv technológií na zmenu existujúcich noriem, pravidiel a princípov medzinárodného práva verejného, prípadne na vytváranie nových právne záväzných noriem, či dokonca na vytvorenie osobitného odvetvia medzinárodného práva verejného. Cieľom postdoktorandského pobytu je vykonať analýzu vplyvu technológií na právnu úpravu medzinárodného práva verejného. Okrem poukázania na relevantný vývoj medzinárodného práva verejného v kontexte aplikácie nových technológií bude postdoktorand analyzovať súčasný stav a vývoj medzinárodného práva verejného v kontexte zavádzania umelej inteligencie do viacerých jeho odvetví, s čím priamo súvisí aj vymedzenie aktuálnych výziev medzinárodného práva v skúmanej oblasti, ako aj perspektív do budúcnosti.

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., E-mail: jan.klucka@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., mim. prof., E-mail: juraj.jankuv@gmail.com

Odborné požiadavky/kritériá:

 • absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania na akreditovanej inštitúcii v študijnom odbore „právo“,
 • uchádzač na obsadenie pracovného miesta – postdoktoranda môže byť v kalendárnom roku vyhlásenia výzvy najmenej rok a najviac päť kalendárnych rokov po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia,
 • autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne 2 vedeckých prác publikovaných v domácich alebo zahraničných časopisoch a zborníkoch evidovaných v databázach (WoS, SCOPUS, ERIH) alebo iných recenzovaných prác charakteru vedeckej monografie alebo recenzovaných vedeckých zborníkoch,
 • skúsenosti s riešením vedeckých grantov,
 • počítačové zručnosti,
 • pedagogická prax,
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Katedra obchodného práva finančného práva

15. Názov témy: Prejavy digitalizácie v daňovom práve s dôrazom na zdaňovanie kryptoaktív a digitálnych služieb

Anotácia:

Dynamickosť. Týmto atribútom sa vyznačuje život v spoločnosti, pričom uvedené je podmienené viacerými skutočnosťami. Medzi tieto patrí (okrem iného) aj technologický pokrok, a preto dobu, v ktorej sa ľudstvo v súčasnosti nachádza, zvykneme označovať aj ako digitálna (priemyselná) revolúcia 4.0. Kryptoaktíva, digitálne služby a mnohé iné fenomény dnešnej doby ovplyvňujú všetky sféry existencie jednotlivcov, a to aj bez toho, aby si to nevyhnutne uvedomovali. Vzhľadom na to, že možno identifikovať viaceré javy digitálnej (priemyselnej) revolúcie 4.0, výskum by sa mal v rámci postdoktorandského pobytu obmedziť na otázky zdaňovania kryptoaktív a zdaňovanie digitálnych služieb. Ide o interdisciplinárnu problematiku, ktorá má nielen technologické a ekonomické presahy, ale zároveň výrazne široký právny rozmer. Preto možno identifikovať rozsiahly priestor pre vedeckú obec, ktorá svojou činnosťou môže prispieť k tvorbe kvalitnej normotvorby v oblasti zdaňovania kryptoaktív a digitálnych služieb tak, aby sa vyznačovala účelnosťou, logickosťou, racionálnosťou a dôslednou orientáciou na správne a prospešne vymedzený cieľ. To sú ideálne vlastnosti daňového zákonodarstva a otvára sa tak ďalší priestor pre výskum v rámci postdoktorandského pobytu, ktorého výsledky môžu predstavovať prínos k ich dosiahnutiu.

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., E-mail: vladimir.babcak@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., E-mail: miroslav.strkolec@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore právo,
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch neevidovaných v prestížnych databázach,
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch evidovaných v prestížnych databázach (Scopus, Web of Science, ERIH PLUS),
 • skúsenosti s riešením vedeckých grantov doma a v zahraničí,
 • počítačové zručnosti,
 • pedagogická prax,
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka.

 

Katedra obchodného práva a finančného práva

16. Názov témy: Dátová analýza legislatívy a judikatúry v obchodnom práve a práve informačných technológií

Anotácia:

Dátová analýza založená na identifikácii, extrakcii a nadväzujúcom skúmaní atribútov vybraných právnych inštitútov z právnych predpisov, rozhodnutí vnútroštátnych súdov Slovenskej republiky a iných zdrojov so zameraním na skúmanie procesu dokazovania a aplikácie právnych princípov v súdnom konaní. Preskúmanie možností extrakcie štruktúrovaných atribútov zo súdnych rozhodnutí za účelom porozumenia právneho textu a ich následná analýza. Výber analyzovaných právnych inštitútov v kontexte práva informačných a komunikačných technológií a obchodného práva v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti v digitálnom prostredí a osobitosťami stým spojenými

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc, E-mail: vladimir.babcak@upis.sk

Zodpovedný pracovník: doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. E-mail: regina.huckova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • absolvovaný 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore právo.

 


Študuj na UPJŠ