Prejsť na obsah

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

5minút, 1sekúnd

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

 

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
Vedec roka SR 2018
»
     
CENA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského vysokého školstva a za významný prínos vo vedeckej činnosti a v rozvoji IT sektora v meste Košice
»
     
Digitálna jednotka 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
»
     
RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
“Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017”
v kategórii biologických a lekárskych vied
»
     
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
Ústav matematických vied PF UPJŠ
ocenený čestným titulom Doctor honoris causa
»
     
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
“ZLATÁ MEDAILA” za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť
»
     
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Ústav farmakológie
Lekárska fakulta UPJŠ
Weberova cena
»
     
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
»
     

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
Katedra filozofie a dejín filozofie FF
Prémia Literárneho fondu prof. Leškovi a kolektívu

»  
     
MUDr. Alžbeta Tóhátyová
Interný doktorand
Klinika detí a dorastu UPJŠ Lekárska fakulta
»
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
Ústav matematických vied PF UPJŠ
Udelenie Veľkej medaily sv. Gorazda
»
     
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
Katedra filozofie a dejín filozofie FF
Udelenie čestného titulu „Honorary Professor of the University of Silesia“ dňa 1.10.2014
»

Fotogaléria

     
 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
            rektor UPJŠ v Košiciach
Udelenie Pamätnej medaily v júni 2014 pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave
»
     
Prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
Ústav matematických vied PF UPJŠ
»
     
MUDr. Radovan Tiško
Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP
»
     
prof. MUDr. Ivici Lazúrovej, FRCP, CSc.
bolo na kongrese Európskej federácie internej medicíny v Prahe 2.10.2013 udelené čestné členstvo Európskej federácie internej medicíny (EFIM)
»
     
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UN LP
 
»  
     
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
Botanická záhrada UPJŠ
Slovenská botanická spoločnosť SAV
Slovenská ekologická spoločnosť SAV
»  
   
     

prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
21.5.2012

»
 
     
SHARE PhD Top Publication Award 2012 »
     

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
11.7.2012 bola prijatá za členku Royal College Physicians (FRCP) v Londýne

»
     

doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Ústav patologickej fyziológie
Lekárska fakulta UPJŠ

»
     

doc. MUDr. Anna Šofranková CSc.

»
     
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ
Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa
29. 6. 2012 v Miškolci
»
     
RNDr. Jaromír MIKEŠ, PhD.
Ústav biologických a ekologických vied 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
» Mladý výskumník roka SR 2011
     
doc. RNDr. Pavol Jasem CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky
Lekárska fakulta UPJŠ
24. – 26. 11. 2011
»
     
RNDr. Jaromír Mikeš
Ústav bilogických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Viac …
»
     
prof. MUDr. Andrej Böör, CSc.
Ústav patológie
Lekárska fakulta UPJŠ a UN LP
»
     
MUDr. Tomáš Toporcer
I. chirurgická klinika
Lekárska fakulta UPJŠ
»
     
prof. MUDr. Miroslav Mydlik, DrSc.
IV. Interná klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ
 »   
     

doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Ústav patologickej fyziológie
Lekárska fakulta UPJŠ

» DIPLOM 
     
prof. MUDr. Miroslav Mydlik, DrSc.
Ing. Katarína Derzsiová

20.10.2010
IV. Interná klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ
»  
     
prof.  PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Filozofická fakulta UPJŠ
»
     

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UN LP

 »
     
prof.  PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Filozofická fakulta UPJŠ
I. miesto v kategórii spoločenské vedy v rámci súťaže Prémia za trojročný vedecký ohlas, ktorú vypísal výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru.
 » Prémia
za trojročný vedecký ohlas
  
     
prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
Ústav matematických vied UPJŠ v Košiciach
» Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009
     
Júlia Kalafutová
Ústav chemických vied UPJŠ v Košiciach
Diplom a cena za najlepší poster “Nové a obnoviteľné zdroje energie v projektovom vyučovaní” 
»
     

Ľubica Štrbinová
(externá študentka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach)
Novinárska súťaž Slovenského syndikátu novinárov
Osobitná prémia pre mladého novinára do 27 rokov
(príspevok Ťahanovské lesy, ktorý odvysielalo Rádio Košice 19.1.2010)

» NOVINÁRSKA CENA
     
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
(Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie)
Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu
»
     

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
(Ústav informatiky PF UPJŠ) získala za projekt
Moderné elektronické voľby 
Čestné uznanie v kategórii IT Projekt roka 2009

»  
     

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

»  
     
RNDr. Mária Badaničová
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
»
     
Ústav informatiky PF UPJŠ 
Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu
v oblasti spolupráce s vysokými školami za rok 2008
»
     
prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ
»  
     
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
Lekárska fakulta UPJŠ
Udelenie čestného titulu „Doctor honoris causa“
a „Zlatej medaily“
 »    
     
prof. RNDr. Eva Mišúrová, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
udelený diplom: “2000 Outstanding scientists 2008/2009” in the field of Radiation Biology Medzinárodným biografickým centrom,
Cambridge, Anglicko
 »
     

prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
“Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa”

 »
     

Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.  

Filozofická fakulta UPJŠ
Poster

 

Best poster prize 2008, LISABON
Poster

 »
     
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Lekárska fakulta UPJŠ
“Čestné členstvo
Maďarskej pediatrickej spoločnosti”
»
     
PharmDr. Katarína Szilagyi
Lekárska fakulta UPJŠ
»
     
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
»

 


Študuj na UPJŠ