UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Udelenie čestných titulov „profesor emeritus“

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  po schválení návrhu vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 16. júna 2017 boli udelené čestné tituly „profesor emeritus“ dvom významným osobnostiam našej alma mater za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania, a to:

  • prof. MUDr. Jozefovi Kafkovi, DrSc.
    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
     
  • prof. RNDr. Miroslavovi Repčákovi, DrSc.
    Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri tejto príležitosti prijal profesora Kafku a profesora Repčáka a odovzdal im menovacie dekréty dňa 6. júla 2017 za prítomnosti prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc. a dekana Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.


Posledná aktualizácia: 22.02.2018