UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rektor UPJŠ na stretnutí akademickej obce predstavil rozvojové aktivity univerzity

Dňa 20. júna 2017 sa v posluchárni M5 uskutočnilo stretnutie akademickej obce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predseda Akademického senátu UPJŠ doc. RNDr. Roman Soták, PhD. predložil správu o činnosti Akademického senátu UPJŠ za rok 2016 a rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. správu o stave a rozvoji univerzity. Pán rektor informoval o aktuálnych prioritách v oblasti vzdelávania, vedy, investícií a riadenia univerzity a zároveň predstavil projekt zriadenia Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ).


Posledná aktualizácia: 22.02.2018