UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zákazky s nízkymi hodnotami, rok 2021

P. č. Predmet zákazky CPV kód Lehota dodania Lehota na PP Termín zadávania zákazky Prílohy Termín zadania zákazky Pracovisko/
miesto dodania
24. Rozšírenie existujúceho programu COMSOLMultiphysics o nový modul – Wave Optics 1 užívateľ + 1 rok update. 48000000-8 25.06.2021 - 06.07.2021 24.06 do 13:00 hod.   Výzva od 25.06.2021 CIB - TIP, UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 01 Košice
23. Servis a odborná kontrola konfokálneho  mikroskopu Leica TCS SP5. 50400000-9 do 30.6. 2021 do 21.06.2021 do 14:00 hod.   Výzva, Čestné vyhlásenie 22.06.2021 Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 54 Košice
22. Piezopolohovače. 38000000-5 do 3 týždňov od prijatia objednávky do 22.06.2021 do 16:00 hod.   Výzva do 25.06.2021 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
21. Kity pre molekulárno-biologický výskum. 24000000-4 25.06.2021 najneskôr do 09.06.2021 do 15:00 hod.   Výzva   Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
20. Nákup licencie. 48000000-8, 48218000-9 14.06.2021 do 07.06.2021 do 16:00 hod.   Výzva, Čestné vyhlásenie do 01.06.2021 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, 040 59 Košice
19. Filter. 38000000-5 11.6. 2021 do 28.05.2021 do 15:00 hod.   Výzva   Ústav lekárskej a kl. biochémie, UPJŠ LF, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
18. Licencia – softvér MNova. 48000000-8 do 23.6. 2021 do 1.6. 2021 do 16:00 hod.   Výzva od 2.6.2021 Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ÚCHV, Moyzesova 11, 040 01 Košice
17. Grafické a tlačiarenské služby v rámci projektu NFP - DSV OPENMED. 79800000-2 plnenie je predpokladané  do 30.06.2023 do 31.05.2021 do 15:00 hod.   Výzva, Čestné vyhlásenie, Príl. č.1 predpoklad k 1.6.2021 Neurologická klinika, UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice
16. Servis prístroja anaerostat Whitley A35. 50400000-9 do 31.7.2021 do 2.6.2021 do 13:00 hod.   Výzva 05.2021 Ústav lekárskej a kl. mikrobiológie, UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice
15. Servis a oprava cytometra MacsQuant. 50400000-9 do 15.6.2021 do 21.5.2021 do 12:00 hod. 26.5.2021 Výzva   kl. Pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF, Rastislavova 43, Košice, pre pracovisko: PF, ÚFV, Katedra biofyziky
14. Chemikálie - OrmoComp, OrmoDev,OrmoClad. 24000000-4 do 11.6. 2021 do 20.5. 2021 do 16:00 hod.   Výzva od 21.5. 2021 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
13. Klinické vyšetrenia v rámci projektu DSV OPENMED. 73000000-2 Výskum a vývoj  a súvisiace poradenské služby plnenie zmluvy/dohody je predpokladané do 30.06.2023 do 17.05.2021 do 13:00 hod.   Výzva,
Príl. č.1
05.2021 Neurologická klinika, UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice
12. Nákup licencie. 48000000-8 03.05.2021 29.04.2021 do 10:00 hod. do 21.04.2021 Výzva, Čestné vyhlásenie do 21.04.2021 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, 040 59 Košice
11. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné úpravy učební v objekte PrF, Kováčska 30 a výkon autorského dozoru. 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 90 dní odo dňa účinnosti ZoD 29.04.2021 do 12:00 hod. 15.04. 2021 Výzva,
Príl. č.1,
Príl. č.2,
Príl. č.3
uzatvorenie ZoD do 10.05.2021 UPJŠ Právnická fakulta v Košiciach, Kováčska 30
10. Licencia aplikácie ZOOM PRO. 48000000-8 do 20.04.2021 do 23.03.2021 do 16:00 hod. do 29.03.2021 Výzva do 29.03.2021 Ústav geografie, Park Angelinum 1195/19, 040 01 Košice
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre III. sekciu objektu TÚ LF – časť ZDRAVOTECHNIKA a výkon autorského dozoru. 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 90 dní odo dňa účinnosti ZoD najneskôr do 29.03. 2021 do 12:00 hod. 15.03. 2021 Výzva, Výzva predĺženiePríl. č.1, Čestné vyhláseniePríl. č.2 PD, Pasport, PBS, Príl. č.3 NZoD uzatvorenie ZoD do 31.03.2021 TÚ LF v Košiciach, Tr. SNP 1
8. Služba Virtuálna študovňa UPJŠ. 72261000-2 Softérové podporné služby Po dobu trvania zmluvy v zmysle jej dojednaní najneskôr 16.3. 2021 do 12:00 hod. Po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti zmluvy Výzva, Návrh zmluvy Po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti zmluvy UPJŠ v Košiciach, Univerzitná knižnica UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice
7. Laboratórne služby-syntéza aptaméru. 71900000-7 do 26.3.2021 03.03.2021 do 16:00 hod. 08.03.2021 Výzva, 08.03.2021 Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ, Šrobárova 2, 04001 Košice
6. Náhradný diel - ventilátor sušiča pre NMR laboratórium. 38000000-5 do 20.2. 2021 17.2. 2021 do 15:00 hod. 18.2. 2021 Výzva, Čestné vyhlásenie 18.2. 2021 Ústav chemických vied, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice
5. Náhradný diel - zdroj IČ svetla pre KACH. 38000000-5 do 28.2. 2021 17.2. 2021 do 16:00 hod. 18.2. 2021 Výzva, Čestné vyhlásenie 18.2. 2021 Ústav chemických vied, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice
4. Licencia softvéru na analýzu vybraných sekvencií pre ÚBEV. 48000000-8 do 20.2. 2021 16.2. 2021 do 16:00 hod. 17.2. 2021 Výzva, Čestné vyhlásenie 17.2. 2021 Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 54 Košice
3. Bunková línia A 2780 24000000-4 31.03.2021 do 05.02.2021 do 12:00 hod. 2/2021 Výzva, Čestné vyhlásenie 31.03.2021 UPJŠ LF, Ústav lekárskej biológie, Trieda SNP č. 1, 040 11  Košice
2. Pozáručný servis vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, protipožiarnych klapiek, odstraňovanie porúch a vykonávanie opráv vrátane dodania náhradných dielov v objektoch UPJŠ v Košiciach. 50730000-1 24 mesiacov od uzavretia zmluvy 21.01.2021 do 12:00 hod.   Výzva, Príl. č.1, Čestné vyhlásenie, Príl. č.3 RD, Príl. č.2 k RD 01.02.2021 Fakulty a pracoviská UPJŠ v Košiciach
1. Multifunkčné I/O zariadenie a prevodníky. 38000000-5   do 18.1.2021   Výzva   Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice

 

Posledná aktualizácia: 17.06.2021