Prejsť na obsah

Zo života katedry

34minút, 45sekúnd

Prvá medziodborovica zožala úspech!

Naši šikovní študenti medziodborového štúdia psychológie pripravili pre svojich spolužiakov prvú medziodborovicu v histórii katedry! Akcia sa odohrala 28.2.2024 v priestoroch Irish pubu a okrem študentov, vyučujucich i dobrej nálady nechýbal ani Pub quiz so zaujímavými cenami. Ohlasy sú výborné a my sa už teraz tešíme na ďalšie kolo.

13.3.2024

Publikujeme pod značkou Grada

Naša najnovšia monografia s názvom „Keď dospievajúci potrebuje nielen psychológa“ je dostupná v predpredaji vo vydavateľstve Grada. Na jej príprave sa podieľali členovia katedry Mária Bačíková, Lucia Barbierik a Ondrej Kalina. Venujú sa v nej problémovému správaniu adolescentov v starostlivosti psychológov. Jednotlivé kapitoly popisujú rôzne faktory, ktoré súvisia s internalizovaným problémovým správaním ako úzkosť, depresívnosť a dysfunkčné stravovanie. Bližsie informácie o knihe nájdete na stránkach vydavateľstva ako aj tu.

31.1.2024

Skúmame fenomén intenzívneho rodičovstva

KPPaPZ sa v roku 2023 pridala ako dobrovoľný partner k medzinárodnému projektu SAFE SORRY (https://safesorry.be/) realizovanému v rámci ERC Starting Grant, koordinátor Stijn Van Petegem, PhD. , Université Libre de Bruxelles. V ostatných rokoch pozorujeme významný nárast tzv. intenzívneho rodičovstva – spôsobu výchovy, ktorý  je charakterizovaný množstvom času, ktorý rodičia dieťaťu venujú, a veľkou finančnou a emocionálnou investíciou do dieťaťa. Takáto forma rodičovskej angažovanosti je však odbornou verejnosťou vnímaná ako nadmerná, nežiadúca. Vedie totiž nielen k vyhoreniu rodičov ale najmä ku generácii mladých ľudí, ktorí sú úzkostní, neschopní zvládať každodenné životné výzvy a prebrať zodpovednosť za svoj život. Hlavným cieľom projektu SAFE SORRY je porozumieť Prečo? Čo vedie rodičov k nadmernej angažovanosti v živote ich dospievajúcich detí? Aké sú kultúrne, spoločenské, ekonomické a historické kontexty nadmernej angažovanosti rodičov dospievajúcich. V súčasnosti na Slovensku prebieha zber údajov medzi rodičmi stredoškolákov https://www.surveymonkey.com/r/N7QW65X

9.1.2024

Prevencia užívania návykových látok v AR 2023/2024

Aj v tomto akademickom roku sme v zimnom semestri pre študentov rôznych odborov FF a PF pripravili modul PUNAV (Program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi vysokoškolákmi). Hoci ide o riadny vyučovací predmet, prebieha netradičnou formou a je zložený zo štyroch workshopov s odborníkmi z rôznych oblastí prevencie a ternénnom intenzívnom výcviku so skúsenými lektormi v prevencii, ktorý prebieha v univerzitnom výcvikovom zariadení Danišovce. Toho roku bol záujem zo strany študentov opäť veľký, preto boli rozdelení do 5 výcvikových skupín.

Termíny a obsahová náplň workshopov bola nasledovná:

Termíny realizácie výcvikov v UVZ Danišovce v akademickom roku 2023/2024

  • 12.-14.10.2023
  • 26.-28.10.2023
  • 9.-11.11.2023
  • 23.-25.11.2023
  • 7.-9.12.2023

Termíny realizácie workshopov v akademickom roku 2023/2024

  • 28.9.2023 – PhDr. Mojmír Trebuňák (Prevencia na školách)
  • 16.11.2023 – Mgr. Silvia Rohaľová (Psychologické aspekty závislostí)
  • 30.11.2023 – MUDr. Danica Caisová (Závislosti z pohľadu psychiatra)
  • 14.12.2023 – doc. PhDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. (Právne a sociálne aspekty závislostí)

20.12.2023

Well-being a pracovná spokojnosť učiteľov – Slovensko 2023. Vybrané výsledky

Prvým výsledkom medzinárodnej štúdie ISPA (International School Psychology Association) „Global perspectives on teachers’ wellbeing and mental health following the COVID-19 pandemic“ https://warwick.ac.uk/fac/soc/ces/research/current/globalteachermentalhealthcovid19/  bol venovaný workshop medzinárodnej konferencie ISPA (International School Psychology Association) v Bologni, Taliansko, 2023. Vybrané prezentované výsledky na konferencii za Slovensko týkajúce sa spokojnosti učiteľov s podmienkami ich práce sú dostupné: /app/uploads/sites/7/2023/09/Well-being-a-pracovna-spokojnost-ucitelov-Slovensko2023-vybrane-vysledky.pdfhttps://nivam.sk/precitajte-si-vybrane-vysledky-prieskumu-well-being-a-pracovna-spokojnost-ucitelov-slovensko-2023/. Ďalšie výsledky štúdie za Slovensko budú zverejnené následne po spracovaní a publikovaní výsledkov medzinárodnej štúdie.

Prečítajte si vybrané výsledky prieskumu Well-being a pracovná spokojnosť učiteľov – Slovensko 2023 – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (nivam.sk)

24.11.2023

 

LETO 2022 NA KATEDRE                                                                                                

Hoci je leto časom miernejšieho univerzitného tempa, my sme nezaháľali zaplnili sme ho rôznymi odbornými ale aj kultúrnymi aktivitami. Prinášame ich krátku rekapituláciu:

Leto sme odštartovali našou prítomnosťou na univerzitnom podujatí Juniáles v priestoroch botanickej záhrady, kde sme sa zapojili do viacerých športových súťaží a kolega J. Benka dokonca obstál so striebornou medailou v disciplíne „Robin food“ (streľba z luku).

5.-8. júl patril Európskemu kongresu Psychológie (ECP), ktorý sa uskutočnil v hlavnom meste Slovinska, Ľubľane, kde PhD. študentka V. Čurová prezentovala príspevok autorského kolektívu na tému efektivity programu prevencie Unplugged (Čurová, V., Orosová, O., Štefaňáková, M.: Effectiveness of the Program Unplugged on Alcohol Use and Drunkenness Among Schoolchildren, 17th European Congress of Psychology, 5-8.7.2022, Ljubljana, Slovenia).

7.-9. júla sa naša kolegyňa M. Bačíková zúčastnila (hoci len pasívnou účasťou) hudobného festivalu Pohoda, kde vo farbách nového „merchu“ UPJŠ strávila príjemný čas so svojou rodinou.

7.-10. júla sa A. Janovská zúčastnila a aktívne prispela svojou posterovou prezentáciou na Konferencii medzinárodnej asociácie školskej psychológie (ISPA) v belgickom mestečku Leuven. Témou jej príspevku bolo sebapoškodzujúce správanie (Janovska, A., Bacikova-Sleskova, M., Barbierik, L. (2022). Correlates of self-harm behaviour among Slovak early adolescents, The 43rd International School Psychology Association Conference, 7–10.8.2022, Leuven, Belgium).


29.7. sme sa podieľali aj  na realizácii Detskej univerzity bez hraníc a pre našich mladých študentov sme si pripravili interaktívny blok na tému konfliktov s názvom „Ako sa to správaš?“ Hlavným poznatkom z našej hrovej výučby mal byť fakt, že v prípade optimálneho riešenia môže byť konflikt pre spoločnosť aj prospešný. Deti si navyše mohli zistiť svoj osobný štýl správania sa v konflikte a popri tom sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie zo sveta psychológie konfliktu.

August priniesol vytúžené dovolenkové obdobie ale aj konferenciu Európskej asociácie pre výskum v adolescencii (EARA), ktorá sa uskutočnila 24.-27.8. v Dubline. Svojim posterovým prríspevkom k téme rodičovskej kontroly prispela M. Bačíková (Bacikova-Sleskova, M.: Does the role of parental control vary with regard to the gender of parent and adolescent? European Association for Research on Adolescence conference, 24-27.8.2022, Dublin, Ireland). Okrem toho zaujala aj rolu diskutujúceho experta v rámci bloku orientovaného na užívanie alkoholu mladistvými, porušovanie noriem a správanie rodičov.


WEBINÁRE: KARIÉROVÉ PORADENSTVO V PRAXI UČITEĽA                                     25.03.2022

Naďalej využívame výhody online prístupu k vzdelávaniu a ponúkame študentom možnosť zúčastniť sa dvoch webinárov zameraných na kariérové poradenstvo. Webináre bude viesť interný expert z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Na webinár je potrebné sa vopred prihlásiť. Viac informácií nájdete tu.


ONLINE STRETNUTIE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA                                                       16.03.2022

Katedra pedagogiky v spolupráci s našou katedrou organizuje stretnutie študentov učiteľstva 2. ročníka magisterského stupňa štúdia, ktorí majú možnosť pri tejto príležitosti vyjadriť svoje názory a postrehy zo štúdia a pedagogickejj praxe. Stretnutie sa uskutoční online formou 23.3.2022 o 15:30. Viac informácií o stretnutí tu.


ONLINE STRETNUTIE ABSOLVENTOV UČITEĽSTVA                                                   11.03.2022

Katedra pedagogiky v spolupráci s našou katedrou organizuje stretnutie absolventov a študentov učiteľstva. Ako býva zvykom, absolventmi na týchto stretnutiach vyjadrujú svoje názory, postrehy zo štúdia a učiteľskej praxe a poskytujú cennú spätnú väzbu a odporúčania vo vzťahu k učiteľskému základu. Stretnutie sa toho roku uskutoční online 16.3.2022. Viac informácií o stretnutí tu.


VĎAKA PROJEKTU IMPRESA CHYSTÁME JEDINEČNÝ PROGRAM PREVENCIE       13.12.2021

V rámci medzinárodného projektu IMPRESA pripravujeme pre našich študentov (a nielen pre nich) bázu konkrétnych prevenčných a intervenčných stratégií zameraných na užívanie metamfetamínu. V najbližšej fáze projektu plánujeme zapojiť mnohých expertov z rôznych oblastí ako aj kolegov z ďalších katedier FF UPJŠ. Veríme, že čoskoro sa budeme môcť pochváliť prvými výsledkami našej práce.


BLAHOŽELÁME KU ZÍSKANIU TITULU!                                                                     13.12.2021

Naša kolegyňa doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD. získala titul docent na prestížnej Masarykovej univerzite v Brne. Dňa 18.11. 2021 sa zúčastnila slávnostného odovzdávania habilitačných dekrétov. K úspechu jej srdečne blahoželáme!


DO PRIESKUMU SEXUÁLNEHO SPRÁVANIA SA ZAPOJILI DOSPELÍ Z CELÉHO SVETA         2.11.2021

Sexuálne rizikové správanie tiež patrí medzi témy, ktorým sa v rámci výskumu rizikového správania venuje naša katedra. Informácie o výskume sa dostali do mnohých médií, ktoré reagovali na tlačovú správu. Naša participácia na Celosvetovom prieskume sexu prináša možnosť všetkým Slovákom anonymne posyktnúť informácie o sebe a stať sa tak jeho súčasťou. Anotáciu k projektu v slovenskom jazyku nájdete tu.

Neváhajte a zapojte sa klinknutím tu!


ZAPOJ SA DO MEDZINÁRODNÉHO VÝSKUMU PREVENCIE UŽÍVANIA METAMFETAMÍNU!         26.10.2021

Milí študenti, milé študentky, je tu pre Vás príležitosť zapojiť sa do medzinárodného výskumu v súvislosti s projektom IMPRESA, ktorý sa venuje prevencii užívania metamfetamínu. Vaše názory a skúsenosti budú veľmi cenné pri tvorbe nových preventívnych stratégií v tejto oblasti. Chceme Vás preto poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka prostrednícvom oskenovania QR kódu alebo priameho linku na dotazník.


SEX, DROGY A ROCK&ROLL- PODCAST UNIPOKEC O RIZIKOVOM SPRÁVANÍ        04.05.2021

O rizikovom správaní si pokecali vo vysielaní Univerzitného poradenského centra naša kolegyňa Anka Janovská a riaditeľka centra Veronika Zibriniyová. Hlavnými témami bolo užívanie alkoholu, drog ale aj rizikové sexuálne správanie sa mladých ľudí na Slovensku, protektívne a rizikové faktory tohoto správania a tiež prepojenie na súčasnú pandemickú situáciu. Celú epizódu si môžete vypočuť tu.


PROJEKT PREVENCIE UŽÍVANIA METAMFETAMÍNU – IMPRESA                              26.02.2021

Spolu s Katedrou sociálnej práce sa podieľame na medzinárodnom a multidisciplinárnom projekte s názvom Impresa, ktorý sa zaoberá prevenciou užívania metamfetamínu. Podľa posledných prieskumov sa miera užívania metamfetamínu v Európe zvyšuje a chýbajú informácie o tom, čo v prevencii funguje. Projekt si preto kladie za cieľ poskytnúť dôkladné porozumenie stratégií sekundárnej a terciárnej prevencie užívania metamfetamínu v európskych krajinách na základe vedeckých dôkazov. Viac sa dozviete tu.


AKO OCHRÁNIŤ DETI PRED NADMERNÝM POUŽÍVANÍM INTERNETU?                 02.02.2021

So svojimi skúsenosťami zo psychologickej praxe sa podelila naša kolegyňa PhDr. Anna Janovská, PhD. v reportáži televízie TelKe. Ak aj Vás zaujíma odpoveď na túto otázku, pozrite si reportáž tu: https://www.youtube.com/watch?v=vTUs3n_9sao


MONOGRAFIA O EFEKTÍVNOSTI  PROGRAMU UNPLUGGED                                   22.01.2021

V roku 2018 sme po školení učiteľov spustili realizáciu druhého kola programu univerzálnej prevencie návykových látok UNPLUGGED u žiakov 7. ročníkov na vybraných základných školách po celom Slovensku. Následne sme sa venovali spracovaniu dát z prvých vĺn zberov, sledovali sme výskyt rizikového správania, protektívne a rizikové faktory s ním spojené, vývinové trendy fajčenia tabakových cigariet a konzumácie alkoholu, a tiež skúmaniu efektivity tohto programu a  jeho vplyvu na psychologické a behaviorálne indikátory so zdravím súvisiaceho správania. Program UNPLUGGED má efekt na zníženie výskytu fajčenia a pitia alkoholu školákov aj vďaka zmene niektorých individuálnych charakteristík (napr. sebaúcta či normatívne presvedčenia). Dôležitými faktormi v súvislosti s pozitívnym efektom programu sa preukázali byť vysoká fidelita programu (realizácia programu v súlade s manuálom) a angažovanosť lektora na ňom.  Jedným z najdôležitejších zistení vo vzťahu k rodinnému prostrediu je, že otvorená komunikácia s dospievajúcimi, dobré vzťahy podporujúce ochotu dospievajúcich zdieľať s rodičmi informácie týkajúce sa ich aktivít významne znižujú riziko výskytu fajčenia a konzumácie alkoholu medzi dospievajúcimi. Viac sa dočítate tu.


PRVÉ VÝSLEDKY O DOPADE PANDÉMIE NA SLOVENSKÝCH VYSOKOŠKOLÁKOV   27.05.2020

                                                 

Konzorcium univerzít 25 krajín, súčasťou ktorého je aj naša katedra, aktuálne realizuje medzi vysokoškolákmi zber dát medzinárodnej štúdie COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study. Koordinujúcou inštitúciou partnerov je University of Antwerp, Belgium. Máme prvé výsledky štúdie medzinárodného konzorcia, zameranej na dopad pandémie koronavírusu a ochorenia Covid-19 na život slovenských vysokoškolákov. Viac informácií nájdete v správe pre médiá.

Výsledky výskumu zaujali aj slovenské média. Napísali o nás:

– Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR): https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200526TBB00321

– Denník N: https://dennikn.sk/minuta/1907916/

– Dnes 24: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/vysokoskolaci-sa-podla-vedcov-obavaju-ze-koronavirusom-sa-nakazia-ich-blizki-90279

– Teraz.sk: https://www.teraz.sk/najnovsie/vysokoskolaci-sa-podla-vedcov-obavaj/469725-clanok.html

– Košice Dnes: https://kosicednes.sk/zaujimavosti/vysokoskolaci-sa-pod-vedcov-obavaju-ze-koronavirusom-sa-nakazia-ich-blizki/

– Nový Čas: https://www.cas.sk/clanok/984733/kosicki-vysokoskolaci-odpovedali-na-otazky-o-koronaviruse-v-spravani-muzov-a-zien-sa-ukazal-rozdiel/

– Topky.sk: https://www.topky.sk/cl/10/1909557/KORONAVIRUS-Studia-ukazuje–ze-TOHTO-sa-nasi-vysokoskolaci-sa-v-pripade-pandemie-najviac-obavaju

– INDEX MAG: https://indexmag.sk/2020/05/26/studenti-upjs-sucastou-medzinarodnej-vedeckej-studie/

– Ženskýweb.sk: http://www.zenskyweb.sk/clanok/46688-prieskum-vysokoskolacky-sa-pandemie-obavaju-viac-su-disciplinovanejsie-pri-dodrziavani

– Školské: https://www.skolske.sk/clanok/53454/studenti-kosickej-univerzity-pavla-jozefa-safarika-sucastoumedzinarodnej-vedeckej-studie


ONLINE KONFERENCIA V MOSKVE                                                                                        21.04.2020

Hoci cestovať nemôžeme, prezentovať našu prácu môžeme aj online. Dr. Mária Bačíková bola pozvaná na medzinárodnú  konferenciu “Adolescent in the city: Inequality and opportunities” (April 14-16, 2020, Moscow, Russia). Konferencia sa presunula do online priestoru a v ňom dňa 15.4. dr. Bačíková prezentovala pozvanú prednášku na tému „Do adolescents need parental control?“


KONFERENCIA EPH 2019 V MARSEILLE                                                                            27.11.2019

12 th European Public Health Conference sa tohto roku uskutočnila v Marseille, vo Francúzsku pod názvom: Building bridges for solidarity and public health. Konferencia je tradične venovaná zdravotníkom, právnikom, politikom, sociálnym pracovníkom a psychológom. Boli sme úspešní v prijatých posterových prezentáciách, ktoré prezentovali naše pracovníčky Anka Janovská a Beata Gajdošová. Abstrakty našich posterových prezentácií sú dostupné v doplnkovom čísle karentovaného časopisu European Journal of Public Health, Volume 29, Issue Supplement_4, November 2019.


AKO SPRÁVNE KONTROLOVAŤ DOSPIEVAJÚCICH?                                                27.11.2019

Dávame do pozornosti čerstvo publikovanú brožúru nielen pre rodičov a učiteľov, ale pre všetkých, ktorých zaujíma problematika výchovy alebo/a vývinové obdobie adolescentov. Brožúra je písaná pútavou a zrozumiteľnou formou, ktorá prepája odborné informácie s praktickými skúsenosťami a osobnými vyjadreniami adolescentov. Prajeme príjemné čitanie a kvalitnú aplikáciu do praxe!

Brožúra je k dispozícii tu: O výchove adolescentov: Kontrolovať či nekontrolovať?


WORKSHOP: AKO ZVLÁDNUŤ KONFLIKTNÚ SITUÁCIU                                                23.10.2019

Podieľame sa na rozvoji psycho-sociálnych zručností nielen študentov ale aj širokej verejnosti, napríklad zamestancov slovenských knižníc. Dňa 17.10.2019 realizovala Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach s podporou Slovenskej asociácie knižníc interaktívny seminár pre knihovníkov na tému „Ako zvládnuť konfliktnú situáciu“, ktorú viedli naše lektorky Anna Janovská a  Lucia Hricová. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie podobné skúsenosti.


KONFERENCIA PPRCH 2019 V PRAHE                                                                               23.10.2019

Téma „Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky kvality“ odznela na tohtoročnej konferencii „Primární prevence rizikového chování“ 7.10. – 8.10.2019 v Prahe. Jednotlivé príspevky ponúkali náhľad na možnosti a systém evidencie preventívnych aktivít na školách ako aj certifikáciu v oblasti primárnej prevencie. Naše kolegyne prezentovali vedecké príspevky týkajúce sa rizikového správania detí, zapojenia rodičov do výskumu ale aj lektorských kompetencií vysokoškolákov. Posterové príspevky sú k dispozícii tu:

Hricová, L., Bačíková, M., Janovská, A., Orosová, O., Štefaňáková, M.: Aké sú deti rodičov ochotných zapojiť sa do výskumu oproti tým, ktorých rodičia sa nezapoja?
Štefaňáková, M., Hricová, L., Janovská, A., Orosová, O.: Hodnotenie programu prevencie Unplugged a užívanie návykových látok slovenskými školákmi
Dobrowolska Kulanová, M., Štefaňáková, M., Orosová, O.: Lektorské kompetencie vysokoškolákov v programe PUNAV


SEMINÁR PRE KOORDINÁTOROV PREVENCIE                                                                23.10.2019

7. októbra 2019 sa v priestoroch UPJŠ, konkrétne v historickej aule na Šrobárovej ulici č. 2 v Košiciach uskutočnil v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10 v Košiciach, odborný metodický seminár pre koordinátorov prevencie a školských psychológov s názvom: „Program univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged – realizácia a aktuálne zistenia v súvislosti s rizikovým a problémovým správaním žiakov“. PhDr. Anna Janovská, PhD. informovala účastníkov o preventívnom programe Unplugged, o univerzitou ponúkanom kontinuálnom vzdelávaní pre pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, ktoré je zacielené na výcvik lektorov prograamu „Unplugged“. Zároveň boli účastníci informovaní o najnovších výskumných zisteniach v súvislosti s efektívnosťou programu „Unplugged“, užívaním návykových látok a inými formami problémového správania adolescentov. Seminár sa uskutočnil v rámci projektu KEGA 016 UPJŠ-4/2017 a tiež s podporou APVV-15-0662. Prezentácia je k dispozícii tu.


KONFERENCIA KVALITA ŽIVOTA 2019                                                                              23.10.2019

3.10. – 4.10.2019 sa v Starej Lesnej konala multidisciplinárna konferencia Kvalita života 2019 s podtitulom „Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti“, na ktorej nemohol chýbať aj zástupca z našich radov. Mária Bačíková odprezentovala svoj príspevok na tému PSYCHOLOGICKÁ KONTROLA RODIČOV V KONTEXTE VÝVINU DOSPIEVAJÚCICH a taktiež si z konferencie priniesla množstvo zaujímavých aktuálnych informácií.  Celý príspevok je k dispozícii tu.


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA FILOZOFICKEJ FAKULTE                                                  2.10.2019

Tento piatok, 4.10.2019 v čase od 10:15 v budove Sokrates miestnosť AS3S3 privítame na dni otvorených dverí našich potenciálnych študentov. Pripravená je zaujímavá prednáška pre tých, ktorým by sa dráha učiteľa/učiteľky psychológie páčila. Vítaní sú všetci, spolužiaci, súrodenci či rodičia.


AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCII V ATÉNACH                                                            12.09.2019

Pracujeme aj v lete a to aj mimo Slovenska, priamo v Aténach. Naša kolegyňa Mgr. Mária Bačíková, PhD. sa v dňoch 29.08.2019 – 1.09.2019 zúčastnila  19teho ročníka medzinárodnej konferencie Európskej Spoločnosti pre vývinovú psychológiu v Aténach. Jej prednáška sa týkala internalizácie rodičovskej kontroly a sebakontroly u dospievajúcich.  Knihu abstraktov z konferencie, ktorej sa zúčastnilo mnoho významných osobností z oblasti vývinovej psychológie, nájdete tu. Jej ústna prezentácia je k dispozícii tu.


TRETIA GENERÁCIA ŠTUDENTOV ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGII    03.08.2019

Budúci týždeň odštartujeme tretí beh rozširujúceho štúdia v školskej psychológii. Štúdium je určené absolventom učiteľstva psychológie v kombinácii. Študentom v tomto semestri ponúkame témy ako:   Aktuálne trendy rozvoja školskej psychológie; Psychopatológia, poruchy detského vývinu pre školských psychológov; Psychológia zdravia a choroby pre školských psychológov; Etika v práci školského psychológa a Pozitívna psychológia v práci školského psychológa. Viac informácií o štúdiu nájdete tu.


KONFERENCIA ISPA 2019 – BAZILEJ                                                                                    15.7.2019

Navštívili sme 41. ročník medzinárodnej konferencie aociácie školskej psychológie – ISPA 2019 v švajčiarskom meste Bazilej. S témou „Osobnosť a rodinné koreláty problémového správania adolescentov“ nás reprezentovala PhDr. Anna Janovská, PhD. K dispozícii je program konferencie ako aj smotná posterová prezentácia.


AKO SA TO SPRÁVAŠ?                                                                                                            16.7.2019

Ako sa to správaš? To bola téma, ktorú sme v piatok, 12.7. ponúkli študentom detskej univerzity – Univerzity bez hraníc. 72 prázdninujúcich školákov sa dozvedelo, ako rôzne sa ľudia môžu správať v konfliktoch a aký je ich typický spôsob riešenia konfliktných situácií so svojimi rovesníkmi. Našlo sa medzi nimi veľa líšok, nejaké sovy, korytnačky, medvedíky ale aj zopár žralokov. Deti odchádzali s informáciou, že ak sa snažíme v konfliktoch dospieť k zhode a záleží nám na druhom, môžu konflikty dokonca zlepšiť vzťahy.


KONFERENCIA ISSUP VO VIEDNI                                                                                         15.7.2019

Medzinárodná konferencia na tému „Drug Prevention, Treatment and Care – Inspiration and Direction“ sa tentokrát konala vo Viedni od 1.7 do 5.7.2019. Zúčastnili sa jej dve členky nášho tímu, Marta Dobrowolska Kulanová a Lucia Hricová so svojimi posterovými príspevkami. Konferencia bola zameraná predovšetkým na prevenciu a liečbu látkových závislostí, ale aj na genetické, neurologické či sociálne determinanty užívania návykových látok. Konferencia predstavuje zároveň akúsi formu podpory pre krajiny, kde systém prevencie a intervencie návykových látok absentuje alebo je v počiatkoch. Naše príspevky reprezentovali originálne výskumné zistenia ohľadne kvality implementácie preventívneho programu Unplugged a rizikového užívania alkoholu medzi slovenskými vysokoškolákmi.

Posterové prezentácie sú k dispozícii tu:

Dobrowolska Kulanová, M., Orosová, O., Štefaňáková, M. – Following or ignoring affective states and risky drinking among university students

Štefaňáková, M., Orosová, O., Bacikova-Sleskova, M., Janovská , A., Hricová, L. (prezentujúca) –  The factors associated with the implementationquality of the universal drug useprevention program Unplugged


WORKSHOP ROVESNÍCKEJ MEDIÁCIE                                                                                 19.6.2019

Dve členky tímu KPPaPZ, Anna Janovská a Lucia Hricová, vycestovali do Popradu za workshopom na tému Rovesnícka mediácia, tentokrát nie ako lektorky, ale ako aktívne účastníčky. Asociácia mediačných centier Slovenska im poskytla cenné informácie predovšetkým z praxe o možnostiach zavádzania rovesníckej mediácie do škôl. Tieto informácie budeme ďalej sprostredkovávať našim študentom na predmetoch Psychológia a pedagogická psychológia a Riešenie konfliktných situácií v školskej praxi.


MEDAILOVÉ UMIESTNENIE Z JUNIÁLESU                                                                           19.6.2019

Pracovníci KPPaPZ sú súťaživí nielen v oblasti vedy a výskumu. Ich schopnosti sa preukázali aj pri športových aktivitách zorganizovaných ÚTVŠ na Juniálese. Dve zlaté medaily získal Ondrej Kalina – v jazde na kolebežke cúvaním a v hode bremenom. Lucia Hricová sa umiestila ako druhá v streľbe zo vzduchovky. Ako jediní z radov Filozofickej fakulty v ťažkej konkurencii LF a PF sa v súťaži úspešne umiestnili a potvrdili tým aj svoju kompetenciu podieľať sa na výuke  študentov ÚTVŠ.


O HORIZONT 2020 PREJAVILA ZÁUJEM AJ KPPaPZ                                                                    7.5.2019

Výskumný tím KPPaPZ sa rozhodol reagovať na výzvu Európskej komisie v rámci projektovej schémy Horizont 2020 pod názvom MIGRATION-01-2019: Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios (Pochopenie migračných vzorcov: vypracovanie scenárov strednodobých a dlhodobých migrácií).

Tím podal projekt pod názvom iGens and their mobility and attitudes toward migration in Europe (iGenE) (iGenerácia a ich mobilita a postoje voči migrácii v Európe). Predkladaný projekt sa zameriava na novú európsku generáciu (iGen) vo svete rastúcej globálnej migrácie. Cieľom je poskytnúť dôkladné pochopenie rozsahu, zložitosti a rôznorodosti migrácie s cieľom zlepšiť pripravenosť mladých (iGenerácie) a umožniť účinné reakcie v jednotlivých európskych spoločnostiach. O výsledkoch hodnotenia predkladaného projektu bude tím informovaný v priebehu niekoľkých mesiacov.


ŠPECIALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ZO ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE V AK. ROKU 2019/2020     8.3.2019  

Aj v nasledujúcom akademickom roku ponúkame absolventom učiteľstva psychológie v kombinácii špecializačné štúdium školskej psychológie. Podmienky prijatia a ďalšie informácie sú dostupné tu.


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE BUDÚCICH VYSOKOŠKOLÁKOV            5.2.2019

Dňa 8.2.2019 Filozofická fakulta opäť otvorí svoje brány verejnosti. Podobne ako minulý rok, aj toho roku čakajú na uchádzačov o vysokoškolské štúdium na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia  zaujímavé a hlavne zábavné logické hádanky a hry na posilnenie postrehu a pozornosti, pamäti, tvorivosti a podobne. Účastníci si tak budú môcť hravou formou vyskúšať svoj potenciál pre štúdium (nie len) učiteľstva psychológie v kombinácii s filozofickými alebo prírodovednými predmetmi. Informácie o štúdiu na našej katedre budú podané formou krátkej prednášky ale nájdete ich na našej stránke v sekcii Kurzy a vzdelávanieInformácie pre záujemcov o štúdium. Teší sa na Vás tím KPPaPZ v budove Sokrates, v miestnosti AS3S3 v piatok dopoludnia.

Program DOD 8.2.2019


 AKTUALIZAČNÉ KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V PROGRAME „UNPLUGGED“              5.2.2019  

Pracovný tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v rámci projektu KEGA 016UPJŠ-4/2017 (pod gesciou Ministerstva Školstva Slovenskej Republiky) realizoval v októbri 2018 vzdelávací kurz s názvom „Príprava pedagogických a odborných zamestnancov na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“, ktorý je určený pedagogickým a odborným zamestnancom základných škôl. Kurzu sa zúčastnilo 35 osôb. V dňoch 6.2. – 7.2. sa v priestoroch Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v budove Sokrates po prvýkrát uskutoční ukončovanie aktualizačného kontinuálneho vzdelávania formou záverečnej prezentácie pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania. Ukončovania sa zúčastní 26 účastníkov vzdelávania. Úspešní absolventi získajú v rámci aktualizačného kontinuálneho vzdelávania 13 kreditov a tiež metodickú príručku pre lektora a pracovný zošit pre žiaka.


ŠPECIALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ZO ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE POKRAČUJE              5.2.2019  

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 18.2. – 22.2.2019 uskutoční štvrtý semester  špecializačného vzdelávania zo Školskej psychológie, ktoré je určené absolventom učiteľstva psychológie v kombinácii. Témami špecializačného vzdelávania budú prevenčné aktivity v práci školského psychológa,  krízová intervencia, práca s rodinou a výskumné otázky, ktoré sú potrebné pre prácu školského psychológa. Cieľom týždňa budú aj konzultácie k záverečným prácam špecializačného vzdelávania a praxi v školskom prostredí pod supervíziou školských psychológov, ktorá je súčasťou špecializačného vzdelávania.


PREVENCIA DROGOVEJ ZÁVISLOSTI NA OBCHODNEJ AKADÉMII V KOŠICIACH     18.12.2018

Dňa 16.11. 2018 sa vybraní študenti a absolventi predmetu „Prevencia drogových závislostí“ (PUNAV) zúčastnili Dňa aktivít na Obchodnej akadémii na Watsonovej 61 v Košiciach. Viac informácií nájdete tu.


SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTOV                                                              18.12.2018

Program univerzálnej prevencie užívania návykových látok a AIDS (PUNAV), v ktorom sme tento semester vyškolili vyše 160 študentov bol 12.12.2018 zavŕšený slávnostným odovzdávaním certifikátov a osvedčení pre jeho absolventov.  Podrobnosti a fotografie nájdete tu.


KONFERENCIA EPH 2018 V SLOVINSKU                                                                            18.12.2018

Naše kolegyne doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD. a Mgr. Mária Bačíková, PhD. sa v dňoch 28.11. – 1.12.2018 zúčastnili 11teho ročníka medzinárodnej konferencie EPH Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe v Ľubľane, Slovinsko, kde reprezentovali našu katedru s posterovými prezentáciami:

M. Bacikova-Sleskova, L.Hricova, O.Orosova: Parentsr and their role in adolescents´ risk behaviour.

B.Gajdošova, O.Orosová, M.Štefaňáková: Accessibility of alcohol, alcohol refusal skills and lifetime alcohol use among early adolescents.


1. SUPERVÍZNE STRETNUTIE ABSOLVENTIEK ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE                     3.12.2018

Absolventky prvého behu špecializačného študia školskej psychológie na FF UPJŠ, naše bývalé absolventky študijného programu učiteľstva psychológie v kombinácii, majú možnosť zúčastniť sa supervízneho stretnutia pod vedením skúsených praktikov z oblasti školskej psychológie z radov Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia. Prvé stretnutie sa uskutoční 6.12.2018. Čerstvé školské psychologičky majú možnosť zdieľať svoje dojmy a skúsenosti ako aj prediskutovať reálne problémové situácie, s ktorými sa v bežnej praxi stretávajú. Stretnutia budú prebiehať opakovane, podľa potreby absolventiek. Tie budú tak naďalej „pod krídlami“ odborníkov z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia.


KONFERENCIA PPRCH 2018 V PRAHE                                                                               19.10.2018

V dňoch 15.10. – 16.10. sa členovia nášho tímu zúčastnili XV. ročníka konferencie primárnej prevencie rizikového správania (PPRCH 2018) v Prahe. Témou tohtoročnej konferencie bolo „Vzdelávanie v prevencii“. Naše príspevky prezentované posterovou formou sa týkali školských programov prevencie medzi adolescentmi zo ZŠ na celom Slovensku a mladými dospelými z UPJŠ.

Viac informácií ako aj naše príspevky nájdete tu.


WORKSHOP POD VEDENÍM PROF. MIOVSKÉHO                                                             10.10.2018

V budúcom týždni privítame na pôde UPJŠ významnú osobnosť spolupracujúcej univerzity, Prof. PhDr. Michala Miovského, PhD., z Kliniky adiktologie, Univerzity Karlovej, Praha. Prof. Miovský bude viesť celodenný workshop pre pracovníkov katedier psychológie, sociálnej práce a pedagogickej psychológie a psychológie zdravia s názvom:  Qualitative analysis and data in the context of publishing practice, ktorý sa bude konať v areáli FF UPJŠ v piatok 19.10.2018.


TRÉNING LEKTOROV UNPLUGGED                                                                                    10.10.2018

V uplynulom týždni bol realizovaný trojdňový tréning lektorov programu univerzálnej prevencie „Unplugged“. Tréning sa uskutočnil v dňoch 2.10. – 4.10.2018 v Štrbe v hoteli Sipox. Pod vedením skúsených lektorov z nášho tímu bolo vyškolených 17 učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov. Účastníci vzdelávania získali rozšírené informácie o návykových látkach, nácviku spôsobilostí spojených s rozvíjaním interpersonálnych a intrapersonálnych spôsobilostí školákov a získali kompetencie v realizácií skupinových zážitkových foriem práce so žiakmi.


KONFERENCIA EARA 2018 V BELGICKOM GENTE                                                           05.09.2018

V dňoch 12. -15.9.2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie EARA 2018 v Gente, Belgicko, ktorú každé dva roky organizuje European association for research on adolescents (www.earaonline.org). Tohtoročné, už šestnáste stretnutie sa nieslo v duchu témy Nurturing adolescent growth.

Viac informácií nájdete tu.


KONFERENCIA EHPS 2018 V ÍRSKOM GALWAY                                                                05.09.2018

V dňoch 21.8. – 25.8.2018 sme sa zúčastnili 32. ročníka konferencie Európskej Spoločnosti Psychológie Zdravia (European Health Psychology Society – EHPS). Konferencia sa konala v malebnom írskom meste Galway a zastrešovala ju Národná univerzita Írska, Galway. Viac informácií a naše príspevky nájdete tu.


ŠPECIALIZAČNÉ VZDELÁVANIE ZO ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE V AK. ROKU 2018/2019              29.5.2018  

Aj v nasledujúcom akademickom roku ponúkame absolventom učiteľstva psychológie v kombinácii špecializačné štúdium školskej psychológie. Podmienky prijatia a ďalšie informácie sú dostupné tu.


KONFERENCIA INPACT 2018 V PORTE                                                                               23.5.2018

V dňoch 5.5. – 7.5.2018 sme sa zúčastnili konferencie International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2018 v Porte (Portugalsko). Prezentované boli výsledky našich výskumov formou orálnych ako aj posterových prezentácií. Viac o našej účasti sa dozviete tu.


ODÍSŤ ALEBO ZOSTAŤ NA SLOVENSKU? TÉMA RELÁCIE V RTVS                               11.4.2018

7.3.2018 sa prof. Orosová objavila na televíznej obrazovke ako hosť v známej relácii Ahoj, Slovensko. Rozoberali sa emigračné zámery slovenských vysokoškolákov, jeden z hlavných cieľov projektu nášho pracovného tímu. Pozrite si reláciu a zistíte viac. Podrobné informácie o projekte nájdete tu


KLUB ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE UPJŠ                                                                                 10.4.2018

Na pracovno – odbornom stretnutí pracovníkov UPJŠ s riaditeľkami a riaditeľmi základných a stredných škôl  Psychológia v škole 5. novembra 2009 bol zriadený Klub školskej psychológie UPJŠ .  Jeho poslaním je poskytovať prípravu budúcich školských psychológov formou špecializačného vzdelávania v školskej psychológii. Momentálne beží druhý ročník tohto štvorsemestrálneho štúdia.  Ďalšou z úloh Klubu školskej psychológie UPJŠ je poskytovať supervíziu školským psychológom končiacim špecializačné vzdelávanie, ako aj školským psychológom už pôsobiacim v praxi. 


V DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ TO BUDÚCIM VYSOKOŠKOLÁKOM PÁLILO!          13.2.2018

9.2.2018 boli dvere otvorené všetkým záujemcom o štúdium študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ. Ako to vyzeralo na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia sa dozviete tu.


ÚSPEŠNÉ UKONČENIE PROJEKTU VEGA                                                                              20.1.2018

Výskumný tím vysokoškolských učiteľov katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach a doktorandov katedry psychológie FF UPJŠ  ukončil projekt VEGA 1/0713/15 s názvom Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vyskoškolákov a emigračných zámerov vyskoškolákov, podporeného MŠVVaŠ SR. Výsledkom projektu je 56 publikácií z toho 31 zahraničného charakteru. Hlavné výsledky prinášajú zistenia o emigračných zámeroch, faktoroch mentálneho zdravia, rizikovom správaní a zmenách rizikového správania vysokoškolákov. Podrobné informácie o projekte, výsledkoch a najvýznamnejších publikáciách nájdete tu.


ZÚČASTNILI SME SA KONFERENCIE EPH 2017 V ŠTOKHOLME                              20.11.2017

V dňoch 1.11. – 5.11. 2017 sme sa zúčastnili 11. ročníka konferencie Európskej asociácie verejného zdravia, ktorá sa konala v Štokholme. Vystúpili sme s posterovými prezentáciami v moderovaných sekciách. Naše príspevky a postery:


ODŠTARTOVALI SME PROGRAM UNPLUGGED 2 NA ŠKOLÁCH                              19.10.2017

    V školskom roku 2017/2018 sa do riešenia projektu  skúmania efektívnosti programu „Unplugged“ zapojilo vyše 700 žiakov siedmeho ročníka z 24 vybraných škôl z celého Slovenska. Aktuálne program Unplugged 2 realizujú nami vyškolení lektori na 12 školách z experimentálnej skupiny. 

Viac o programe Unplugged, ako aj zoznam zapojených škôl, nájtete tu.


ODBORNÝ SEMINÁR SPOJENÝ S TLAČOVOU BESEDOU                                               19.10.2017

28.9. prebehol na katedre odborný seminár s medzinárodnou účasťou s názvom Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov: Národný a medzinárodný rozmer. Po ňom nasledovala tlačová beseda. Viac informácií najdete tu.


ZÚČASTNILI SME SA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE EHPS 2017 V PADOVE

11.10.2017

29.8.-2.9.2017 sme sa zúčastnili konferencie EHPS 2017 – European Health Psychology Conference, ktorá sa konala v historickej Padove v Taliansku. Viac informácií a prezentované príspevky nájdete tu.


CENU LITERÁRNEHO FONDU ZA CITAČNÝ OHLAS ZÍSKALA Mgr. MÁRIA BAČÍKOVÁ, PhD.                                                                                                                                                        10.10.2017

Kvalitná vedecká činnosť našej kolegyne priniesla svoje ovocie. Cenu Literárneho fondu za citačný ohlas v  kategórii spoločenské vedy si doktorka Bačíková prevzala na slávnostnom odovzdávaní cien 21.9.2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Úspešná autorka získala hneď dve prémie: Prémiu za trojročný vedecký ohlas a Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo. K oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!


KPPaPZ SPUSTILA REALIZÁCIU PROGRAMU UNIVERZÁLNEJ PREVENCIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK MEDZI VYSOKOŠKOLÁKMI!                                                         

                                                                                                                                                                      27.09.2017

27.9.2017 sa uskutočnilo úvodné stretnutie k Programu univerzálnej prevencie návykových látok medzi vysokoškolákmi (PUNAV), ktorý sa realizuje s podporou projektu APVV-15-0662. V rámci tohto programu Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia zabezpečuje výučbu predmetov Prevencie užívania návyskových látok a AIDS medzi vysokoškolákmi. Do programu sa tento rok prihlásilo vyše 180 študentov, ktorí vytvorili 7 seminárnych skupín. Viac sa dočítate tu.


PARTNERSKÉ ŠKOLY FILOZOFICKEJ FAKTULTY UPJŠ                                                 24.08.2017

Spolupráca medzi FF UPJŠ a slovenskými základnými školami v rámci programu prevencie UNPLUGGED bola potvrdená odovzdaním certifikátov o partnerstve. Viac o partnerských školách nájdete tu.


KONFERENCIA „PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ“ V PRAHE         25.07.2017

Klinika Adiktologie 1 LF UK a VFN v Prahe v termíne 18. – 19. 9.2017 usporiada 14. ročník Česko-slovenskej konferencie venovanej primárnej prevencii v rôznych rezortoch. Pozvanie neobišlo ani našu katedru, ktorá sa konferecnie účastní pravidelne a bude to tak aj tento rok. Viac informácií o konferencii ako aj program a prezentácie z minulých ročníkov nájdete tu.


ODBORNÝ SEMINÁR                                                                                                                          29.06.2017

Naša katedra pripravuje odborný seminár s názvom Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov: Národný a medzinárodný rozmer s medzinárodnou účasťou, kde budú prezentované výsledky výskumu týkajúceho sa rizikového správania a migrácie vysokoškolských študentov. Program seminára nájdete tu. Zároveň Vás pozývame aj na tlačovú besedu.


PARTNERSKÉ ŠKOLY FF UPJŠ NA ŠKOLENÍ UNPLUGGED                                          14.06.2017


ZÚČASTNILI SME SA KONFERENCIE InPACT 2017 V BUDAPEŠTI                            02.05.2017


SPRÁVA PRE MÉDIÁ                                                                                                                    13.04.2017

Aké sú emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?

Tlačová správa o emigračných zámeroch vysokoškolákov zaujala nielen slovenské média. Uvádzajú napríklad, že:

„Až dvadsaťštyri percent vysokoškolákov chce opustiť Slovensko na dlhší čas – vyplýva to z výskumu, ktorý realizujú na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach“ – WebNoviny.sk

„Takmer štvrtina vysokoškolákov chce emigrovať – Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach urobila prieskum o migračných a emigračných zámeroch slovenských vysokoškolákov“ – KošickéSprávy.sk

„Štvrtina slovenských študentov chce opustiť krajinu na dlhšie obdobie alebo navždy“ – Hospodárske noviny

„Takmer štvrtina vysokoškolských študentov plánuje opustiť Slovensko.“ – Denník N

„Takmer štvrtina vysokoškolákov plánuje opustiť Slovensko“ – Aktuality.sk

„One-fourth of students to be lost to brain drain“ – Spectator

„Az egyetemisták negyede távozna“ – Új Szó

Všetky mediálne výstupy nájdete tu.


SPRÁVA PRE MÉDIÁ                                                                                                                       12.04.2017

Unplugged – školský program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi

Na tlačovú správu o programe Unplugged zareagovalo hneď niekoľko médií. Napísali o nás napríklad:

Hlavné správy – Konzervatívny denník

TASR – Školský servis

Korzár – denník Košického kraja (TASR)


NOVÁ SÚŤAŽ!                                                                                                                            14.03.2017


ZMLUVA O SPOLUPRÁCI S CPPPaP ZUZKIN PARK 10                                                     09.03.2017


KONFERENCIA EUPHA 2016 VO VIEDNI                                                                                  28.11.2016


NOC VÝSKUMNÍKOV 2016                                                                                                                         03.10.2016


KONFERENCIA EARA 2016                                                                                                                      30.09.2016Študuj na UPJŠ