UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

IB8 - Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia

Garant: RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

Prírodovedecká fakulta

Anotácia: Absolventi IB8 získajú komplexný prehľad o riešení problematiky nakladania s odpadmi. Dokážu sa orientovať v základných súčasných environmentálnych problémoch - so zvláštnym zameraním na environmentálne aspekty produkcie, zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov. V rámci štúdia sa poslucháči oboznámia aj s právnymi a ekonomickými stránkami odpadového hospodárstva a získajú prehľad o súvisiacich sociálnych problémoch a dôsledkoch. Súčasťou štúdia je, prirodzene, aj prehľad o technických a technologických prostriedkoch a zariadeniach využívaných v procese zberu, prepravy, triedenia, zhodnocovania a recyklácie odpadov a o relevantných metódach. Jednotlivé predmety v rámci IB8 sa venujú nielen problematike komunálnych odpadov, ale poskytujú prehľad o metódach a prístupoch nakladania s priemyselnými, stavebnými, inertnými, rádioaktívnymi a pod. odpadmi. Poslucháč po absolvovaní všetkých predmetov v rámci IB8 získa dostatočný prehľad o problematike nakladania s odpadmi, ktorý spolu s paralelnými vedomosťami z oblasti prírodných vied (fyzika, chémia, štatistika, matematika a pod.) dokáže aplikovať v praxi štátnej správy a komunálnej sféry, ako aj v rámci súkromných podnikateľských aktivít.

ÚGE/ZEO/14 - Základy environmentalistiky odpadov

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

1/1

14/14

4

H

Z

zeo.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

 

ÚGE/PESA/14 - Právne, ekonomické a sociálne aspekty odpadového hospodárstva

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

1/1

14/14

4

H

Z

pesa.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

 

ÚGE/TNO/14 - Technológia nakladania s odpadom

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

1/1

14/14

4

H

L

tno.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

 

ÚGE/EAOH/14 - Environmentálne aspekty odpadového hospodárstva

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

1/1

14/14

4

H

L

eaoh.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

Posledná aktualizácia: 16.07.2019