UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

VVGS PF UPJŠ 2012 - 2013

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ.

Všetky činnosti spojené so správou projektovývh žiadostí sa vykonávajú prostredníctvom elektronického systému na adrese http://vvgs.ics.upjs.sk/.

 

Vyhodnotenie projektov výzvy 2012-2013