UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Nová výzva VVGS PF UPJŠ 2016-2017

Výzva sa riadi novým Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 1. 12. 2015 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Všetky činnosti spojené so správou projektových žiadostí výskumných VVGS sa vykonávajú prostredníctvom elektronického systému na adrese http://vvgs.ics.upjs.sk/.

Na základe hlasovania Komisie VVGS bol termín podania výskumného projektu VVGS v elektronickom systéme predĺžený do 10.2.2016 do 12.00 h.

Po podaní finálnej žiadosti o výskumný projekt VVGS v elektronickom systéme Vám systém vygeneruje žiadosť v pdf. Žiadosť je potrebné vytlačiť (1x) a podpísať vedúcim projektu a poradcom projektu. Podpísanú žiadosť je potrebné doručiť na sekretariát Vášho ústavu. 

Riaditeľ príslušného ústavu posúdi žiadosť a svojím podpisom vyjadrí súhlas s podaním projektu. Zároveň určí 1 posudzovateľa projektu z radov tvorivých pracovníkov ústavu, ktorí nie sú poradcom posudzovaného projektu (1 posudzovateľ môže oponovať aj viac projektov). Následne odošle projekty spolu s návrhom na posudzovateľov na Oddelenie pre vedu, výskum a rozvoj PF UPJŠ, najneskôr však do 12.2.2016.

 

Žiadosť o rozvojový projekt v rámci VVGS je možné podať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete zverejnený  TU.

 

Termíny:

 

Doplňujúce informácie: