UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Harmonogram činností KEGA v roku 2014 a v 1. kvartáli 2015

Činnosť

Termín

Mesiac

Pre podávateľov projektov KEGA –  zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

 do 30. 4. 2014

 marec/apríl 2014

Komisie KEGA – 1. kolo hodnotenia žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2015

 -

máj/jún 2014

Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2015 po 1. kole výberu projektov

po ukončení zasadnutí všetkých komisií

-

Vedúci projektov KEGA – podávanie ročných správ riešených projektov v roku 2014

do 14. 11. 2014

november 2014

Komisie KEGA – 2. kolo hodnotenia žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2015 po 2. kole výberu projektov a hodnotenie ročných správ riešených projektov v roku 2014

 -

december 2014

Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2015 a riešených projektov v roku 2014

po ukončení zasadnutí všetkých komisií

-

Vedúci projektov KEGA – podávanie záverečných správ projektov, ktorých riešenie sa skončilo v roku 2014

do 16. 1. 2015

január 2015

Správca agendy KEGA – rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty na rok 2015

v súlade s termínom určeným MF SR 

-

Komisie KEGA – hodnotenie končiacich projektov v roku 2014

-

február/marec 2015

Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia končiacich projektov v roku 2014

po ukončení zasadnutí všetkých komisií

-

 

Ďalšie informácie