UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Nová výzva VVGS PF UPJŠ 2015-2016

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ.

Všetky činnosti spojené so správou projektových žiadostí sa vykonávajú prostredníctvom elektronického systému na adrese http://vvgs.ics.upjs.sk/.

 

 Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2015 - 2016

 

Termíny:

 

Doplňujúce informácie: