UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Horizont 2020

Európska komisia zverejnila 30.11.2011 návrh s názvom Horizont 2020, ktorý má nahradiť 7. Rámcový program EÚ. Horizont 2020 bude spájať všetky existujúce nástroje na podporu výskumu, vývoja a inovácií na úrovni EÚ (7. Rámcový program, CIP a EIT). Rôzne spôsoby financovania výskumných a inovačných aktivít budú spojené do jedného flexibilného rámca. Z neho bude môcť byť financovaná každá etapa inovačného procesu - od základného výskumu až po uvedenie produktu/služby na trh.

Horizont 2020 bude mať novú programovú štruktúru. Implementovaný bude prostredníctvom troch prioritných oblastí:

Cieľom Horizontu 2020 je urýchliť implementáciu a znížiť administratívnu záťaž pre riešiteľov projektov, a to prostredníctvom:

Návrh počíta s podstatným navýšením rozpočtu oproti 7. Rámcovému programu EÚ, a to na vyše 80 mld. EUR.

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na oficiálnej stránke Horizon 2020.