UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky zameraná na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie (SK PRES)

Zadávateľ GS: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR)

Zameranie: podpora podujatí, ktoré zapoja širokú verejnosť do SK PRES a zvýšia informovanosť o predsedníctve v slovenských regiónoch.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR. Cieľom výzvy je osloviť širokú verejnosť naprieč  regiónmi prostredníctvom aktivít, odborných štúdií, analýz, tematických publikácií a verejno-vzdelávacích podujatí súvisiacich s predsedníctvom

Oprávnený žiadateľ:

Oprávnené aktivity:

Na výzvu v roku 2016 bolo vyčlenených 320 000 EUR.

Výška príspevku: výška sumy, o ktorú možno žiadať, je ohraničená sumou vyčlenenou na financovanie dotačnej schémy a počtom a kvalitou doručených žiadostí.

Spolufinancovanie: najmenej vo výške 5 %

Časová realizácia: do konca roku 2016, predpoklad začiatku realizácie - na prelome apríla a mája 2016.

Termín podania projektu: 11. marec 2016

Cieľová skupina riešiteľov UPJŠ: každý, kto má potenciál realizovať projekt.

 

Podrobnejšie informácie:

http://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-grantova_schema_predsednictva_pre_mimovladne_organizacie_a_skoly