UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Bilaterálna výzva APVV Slovensko-Rakúsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Ciele výzvy:

Pred podaním žiadosti Vás prosíme, aby ste svoje projekty zaregistrovali v Registrácii pripravovaných projektov.

 

Žiadosti sa predkladajú v slovenskom aj anglickom jazyku elektronicky prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Informačný systém na elektronické podávanie žiadosti sa uzatvorí dňa 22.5.2015 o 12.00 hod. Jeden podpísaný originál žiadosti v listinnom vyhotovení je potrebné doručiť na adresu APVV do 22.5.2015 do 16.00 hod. Po uvedenom termíne nebude možné návrh predložiť. Riešitelia by preto mali projekt podávať na Oddelenie vedy a výskumu PF UPJŠ s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: lenka.sabovcikova@upjs.sk.

 

Žiadosť v listinnej podobe musí v príslušných častiach vygenerovaných formulárov obsahovať podpisy zodpovedného riešiteľa a štatutárneho zástupcu slovenského žiadateľa (E 01 a E 04) a zodpovedného riešiteľa a štatutárneho zástupcu partnerskej organizácie (A5 04 a A5 05). Faxové/oskenované podpisy rakúskeho partnera budú akceptované.

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa, že má platné osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Samotné čestné vyhlásenie podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa.  Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení.

 

Žiadosti na podpis pánovi dekanovi odovzdajte na Oddelení vedy a výskumu Mgr. Lenke Sabovčíkovej v dostatočnom predstihu, najneskôr však do 21.5.2015 do 12.00 hod.

 

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Žiadosť musí byť predložená súčasne v SR slovenskou riešiteľskou organizáciou a v Rakúsku rakúskou riešiteľskou organizáciou. Zodpovedný riešiteľ na každej strane podá návrh projektu na príslušných formulároch v slovenskom (resp. nemeckom) a anglickom jazyku.

 

Pred podaním žiadosti je vedúci projektu povinný prekonzultovať rozpočet projektu s Ing. Silviou Medovou z  Centra podpory projektov (silvia.medova@upjs.sk, kl.: 2128). Ak v pripravovanom projekte APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, je potrebné, aby žiadosť prešla finančnou kontrolou tajomníčok participujúcich fakúlt.

Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 000 € na kalendárny rok/projekt a max. 4 000 € na celú dobu riešenia projektu.

 

 

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na webovej stránke:http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/rakusko/slovensko-rakusko-2015