UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

VVGS PF UPJŠ na roky 2014-2015

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ.

Všetky činnosti spojené so správou projektových žiadostí sa vykonávajú prostredníctvom elektronického systému na adrese http://vvgs.ics.upjs.sk/.

 

Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2014 - 2015 - sumy

 

Termímy:

Doplňujúce informácie: